Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách

TVORBA OBRAZU VO FILME A V MULTIMÉDIÁCH
Program je realizovaný v nasledovných špecializáciách, resp. študijných plánoch:
• KAMERAMANSKÁ TVORBA
• ANIMOVANÁ TVORBA
• VIZUÁLNE EFEKTY
• HERNÝ DIZAJN

Študijný plán KAMERAMANSKÁ TVORBA
V bakalárskom študijnom pláne Kameramanská tvorba je zásadným cieľom zvládnutie praktických zručností s kompozíciou primárneho obrazu a jeho postprodukčného spracovania. Vychádza sa pritom z pochopenia dramaturgie filmového príbehu a výtvarnej koncepcie, ale aj nových digitálnych postupov pri kreovaní kinematografického obrazu. Nezanedbateľnou zložkou výchovy je aj všeobecný kultúrny základ, technologická vyspelosť absolventa a prepojenie s praxou.
******************************************
Študijný plán ANIMOVANÁ TVORBA
V bakalárskom pláne Animovaná tvorba sa obsah vzdelávania zameriava na umeleckú a technickú pripravenosť tvoriť krátkometrážne syntetické filmovo–výtvarné diela. Plán je zacielený na vzdelávanie dramaturgicky rozhľadených výtvarníkov, animátorov a režisérov pre všetky druhy a žánre animovanej tvorby. Sústreďuje sa na figurálnu a priestorovú animáciu, vychádza z tradičných kreslených a priestorových techník a z poznania základov počítačovej animácie.
******************************************
Študijný plán VIZUÁLNE EFEKTY
Cieľom vzdelávania v bakalárskom študijnom pláne Vizuálne efekty je pripraviť poslucháčov na tvorivú tímovú prácu pri kreovaní vizuálnych efektov v pozíciách autora, spoluautora, či asistenta vo filme, dokumentaristike, reklame, animovanom filme, hudobnom filme, vzdelávacích a náučných žánroch, multivízii a multimédiách. Dôraz sa kladie na zvládnutie praktických zručností v grafických, kompozitingových programoch, programoch na 3D tvorbu médií, základy filmovej a mediálnej tvorby, ovládnutie dramaturgie filmového, multimediálneho príbehu a výtvarného poňatia obrazu.
******************************************Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Uchádzači a uchádzači sa prihlasujú do 27.11.2023 prostredníctvom systému ePrihláška na web stránke FTF VŠMU:
https://www.vsmu.sk/ftf/

Kameramanská tvorba - Prijímacie konanie sa uskutoční 7.2.2024 a 8.2.2024

PODMIENKY PRIJATIA
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
Včasné zaslanie a kvalita povinných domácich prác
Ovládanie anglického jazyka
Úspešné absolvovanie talentovej prijímacej skúšky

KAMERANSKÁ TVORBA - absolvovaná povinná lekárska prehliadka u očného lekára (vyšetrenie farbocitu a videnia) s potvrdením o tom, že uchádzač spĺňa zdravotné predpoklady pre výkon profesie kameramana,
potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace

PRIEBEH prijímacieho konania:

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NÁJDETE NA web stránke FTF VŠMU,
vrátane PROSPEKTU k prijímacím skúškam:

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-kameramanskej-tvorby/kameramanska-tvorba-bc/

Doplňujúce informácie
Základné informácie
• KAMERAMANSKÁ TVORBA
• ANIMOVANÁ TVORBA
• VIZUÁLNE EFEKTY
• HERNÝ DIZAJN

KAMERAMANSKÁ TVORBA
Študijný odbor: Umenie
Študijný program: Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
Študijný plán/modul: Kameramanská tvorba
Dosiahnutá kvalifikácia: bakalár
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6 semestrov
Počet kreditov: 180 kreditov
Zabezpečujúce pracovisko: Ateliér kameramanskej tvorby

ANIMOVANÁ TVORBA
Študijný odbor: Umenie
Študijný program: Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
Študijný plán/modul: Animovaná tvorba
Dosiahnutá kvalifikácia: bakalár
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6 semestrov
Počet kreditov: 180 kreditov
Zabezpečujúce pracovisko: Ateliér animovanej tvorby

VIZUÁLNE EFEKTY
Študijný odbor: Umenie
Študijný program: Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
Študijný plán/modul: Vizuálne efekty
Dosiahnutá kvalifikácia: bakalár
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6 semestrov
Počet kreditov: 180 kreditov
Zabezpečujúce pracovisko: Ateliér vizuálnych efektov a herného dizajnu

HERNÝ DIZAJN
Študijný odbor: Umenie
Študijný program: Tvorba obrazu vo filme a v multimédiách
Študijný plán/modul: Herný dizajn
Dosiahnutá kvalifikácia: bakalár
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6 semestrov
Počet kreditov: 180 kreditov
Zabezpečujúce pracovisko: Ateliér vizuálnych efektov a herného dizajnu

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky pre zahraničných študentov:
Totožné s podmienkami pre domácich študentov


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Ján Roháč
email: rohac@vsmu.sk
02 /2100 6331 KL. 331
MIESTNOSŤ: D106 ( VEDĽA KS DVORANA)
BUDOVA HTF VŠMU: ZOCHOVA 1

Konzultácie:
Po: 10.30 – 13.00
Ut: 10.30 – 14.00
St: 11.00 – 14.00
Št: 10.30 – 14.00
(platí iba počas zimného a letného semestra)

https://www.vsmu.sk/studenti/podpora/studenti-so-specifickymi-potrebami/

Forma prijímacej skúšky
Forma prijímacej skúšky:
Talentová
Písomná
Ústna


Testy
Súčasti prijímacej skúšky na bakalársky stupeň štúdia :

K prijímacej skúške sa požaduje elektronickou formou predložiť POVINNÉ a NEPOVINNÉ domáce práce do do 15.12. 2023.

PRIEBEH talentovej prijímacej skúšky
VIAC INFO v PROSPEKTOCH na web stránke FTF VŠMU:

KAMERAMANSKÁ TVORBA
https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-kameramanskej-tvorby/kameramanska-tvorba-bc/
ANIMOVANÁ TVORBA
https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-animovanej-tvorby/animovana-tvorba-bc/
VIZUÁLNE EFEKTY
https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-vizualnych-efektov-a-herneho-dizajnu/vizualne-efekty-bc/
HERNÝ DIZAJN
https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-vizualnych-efektov-a-herneho-dizajnu/herny-dizajn-bc/

 • Podanie prihlášky na štúdium

  28.09.2023 - 27.11.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  07.02.2024 - 08.02.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
8


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie - overená kópia (papierová forma)
 • potvrdenie lekára (papierová forma)
 • scan dokladu o zaplatení poplatku prijímacieho konania (papierová forma)
 • potvrdenie výpisu známok školou (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe.

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Maruniaková – maruniakova@mail.vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 20.02.2024 10:30

Upozorniť na neaktuálne údaje