Strihová a zvuková skladba

Magisterské štúdium študijného programu STRIHOVÁ A ZVUKOVÁ SKLADBA nadväzuje na bakalársky študijný program s rovnakým názvom.
Príprava študenta, študentky smeruje k originálnemu autorskému pôsobeniu vo svojej špecializácii a  k  pozícii lídra umeleckých tímov. Hlavným cieľom je získanie schopnosti tvorivej interpretácie myšlienkových postupov a nadobudnutie interpersonálnych skúseností v tímovej práci a  v  pozícii vedúceho kreatívnych skupín v  oblasti strihu a zvuku, tvorbe mentálnych konceptov a verbálne alebo inak fixovaných projektov audiovizuálnych diel. Proces realizácie umeleckých predstáv pri vytváraní audiovizuálneho diela je ovplyvnený neustálym vývojom v oblasti technológií.

Študijný program je tvorený týmito študijnými plánmi:

• STRIHOVÁ SKLADBA
• ZVUKOVÁ SKLADBA

******************************************

Študijný plán STRIHOVÁ SKLADBA

Štúdium podporuje schopnosť analýzy reality a autorského definovania projektu vo forme textu – realizačnej interpretácie do mediálnej podoby, syntetizácie do formy audiovizuálneho komunikátu – artefaktu. Študent sa učí dokázať a porovnať rôzne druhy narácie a to z hľadiska dramaturgicko-estetických východísk ako aj z hľadiska ich zamerania k budúcemu umeleckému dielu. Vie tvorivo reagovať na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe. Rozoznáva kontext svojej vlastnej tvorby z hľadiska súčasných tendencií a trendov v kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií. Je plne pripravený uplatniť sa v praxi a pracovať efektívne ako samostatný tvorca v oblasti umeleckého strihu, alebo ako člen, resp. vedúci tvorivo-realizačného tímu alebo jeho častí podľa svojho profesijného zamerania.

******************************************

Študijný plán ZVUKOVÁ SKLADBA

Magisterský študijný plán Zvuková skladba rozvíja samostatné tvorivé myslenie a schopnosť byť plnohodnotným partnerom vo filmovom alebo televíznom štábe pri príprave, nakrúcaní a postprodukcii audiovizuálneho diela akéhokoľvek žánru. Ako profesionálny odborník – zvukový majster je absolvent schopný tvorivo adaptovať zvukové výrazové prostriedky na vyjadrenie dramaturgického zámeru a autorskej koncepcie, pri čom je schopný využívať aktuálne technologické reťazce potrebné pri realizácii zvukovej stopy AV diela. Rovnako je schopný uplatnenia sa v prostredí rozhlasovej tvorby. Má skúsenosti s nahrávkami vážnej hudby a ich spracovaním, dokáže spolupracovať pri zázname a ozvučení živých vystúpení, rovnako ako aj v hudobných nahrávacích štúdiách. Slovom aj písmom vie analyzovať problematiku AV tvorby po technickej, ako aj po umeleckej stránke.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači a uchádzačky sa prihlasujú do 15. 4. 2024
prostredníctvom systému ePrihláška na webstránke FTF VŠMU:

https://www.vsmu.sk/ftf/

STRIHOVÁ SKLADBA - Prijímacie konanie sa uskutoční 24. 6. 2024.

PODMIENKY PRIJATIA
• úspešné absolvovanie talentovej prijímacej skúšky
• Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia.


PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA a

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NÁJDETE NA web stránke FTF VŠMU, vrátane PROSPEKTU k prijímacím skúškam:

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-strihovej-skladby/strihova-skladba-mgr-art/

VŠEOBECNÉ KRITÉRIA PRIJÍMANIA:
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia.
(§ 56 Zákona o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú ukončené bakalárske štúdium, je podmienené
jeho získaním najneskôr do dňa zápisu /podmienečné prijatie na štúdium v zmysle Zákona o VŠ/Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky pre zahraničných študentov:
Štúdium sa uskutočňuje iba v slovenskom jazyku.

Informácie na študijnom oddelení FTF VŠMU:

Úradné hodiny
• Pondelok: 10.00 – 12.00
• Utorok: 9.00 – 11.00
• Streda: 12.00 – 14.00
• Štvrtok: 9.00 – 11.00
• Piatok: nestránkový deň

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/studijne-oddelenie/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Ján Roháč
email: rohac@vsmu.sk
02 /2100 6331 KL. 331
MIESTNOSŤ: D106 ( VEDĽA KS DVORANA)
BUDOVA HTF VŠMU: ZOCHOVA 1

Konzultácie:
Po: 10.30 – 13.00
Ut: 10.30 – 14.00
St: 11.00 – 14.00
Št: 10.30 – 14.00
(platí iba počas zimného a letného semestra)

https://www.vsmu.sk/studenti/podpora/studenti-so-specifickymi-potrebami/Forma prijímacej skúšky

Forma prijímacej skúšky:
Talentová
Písomná
ÚstnaTesty

Doplňujúce informácie po zaslaní prihlášky:

Domáce práce k prijímaciemu konaniu je potrebné nahrať podľa zaslaných inštrukcií najneskôr do 14. 6. 2024. Práce zaslané po termíne nebudú akceptované a uchádzač nebude pripustený k prijímaciemu konaniu.
https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-strihovej-skladby/strihova-skladba-mgr-art/ • Podanie prihlášky na štúdium

  15.02.2024 - 15.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2024 - 24.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie - overená kópia (papierová forma)
 • potvrdenie lekára (papierová forma)
 • scan dokladu o zaplatení poplatku prijímacieho konania (papierová forma)
 • potvrdenie výpisu známok školou (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe.
• elektornické/papierové potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 40 / 60 €

Ročné školné:
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2150 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Maruniaková – maruniakova@mail.vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 20.02.2024 13:12

Upozorniť na neaktuálne údaje