Strihová a zvuková skladba

Študijný program Strihová a zvuková skladba je realizovaný v dvoch študijných plánoch:
STRIHOVÁ SKLADBA
ZVUKOVÁ SKLADBA

Študijný plán STRIHOVÁ SKLADBA
Cieľom štúdia je získať vysokoškolskú odbornú kvalifikáciu v oblasti filmovej a televíznej strihovej skladby.
Štúdium pozostáva z teoretickej prípravy, praktických cvičení a samostatnej tvorivej strihačskej práce pod vedením pedagógov.
Bakalár študijného plánu strihová skladba dokáže porovnať rôzne druhy narácie a to z hľadiska dramaturgicko-estetických východísk ako aj z hľadiska ich zamerania k budúcemu audiovizuálnemu dielu.
Je plne pripravený uplatniť sa v praxi v pozícii filmový, televízny strihač vo všetkých filmu príbuzných žánroch a multimédiách. Je schopný samostatnej asistentskej činnosti pri hranom filme.
******************************************
Študijný plán ZVUKOVÁ SKLADBA
Štúdium je orientované na najdôležitejšie atribúty profesie majster zvuku – zvukový dizajnér, a to nielen vo filmovej a televíznej ale aj v rozhlasovej a hudobnej tvorbe.
Študenti Ateliéru zvukovej skladby pravidelnými praktickými cvičeniami so študentmi ostatných ateliérov získavajú nevyhnutné remeselné návyky pri ovládaní filmovej a štúdiovej zvukovej techniky. Praktickú časť štúdia dopĺňajú predmety z oblasti teórie zvukového signálu a zvukovej skladby, dejín filmu, filmovej teórie, scenáristických, režijných, kameramanských a strihových postupov.
Osobitá pozornosť je venovaná rozvoju ich hudobného rozhľadu a myslenia. Bakalárske štúdium uzavierajú autorskou zvukovou skladbou v surroundovom formáte k niektorému zo študentských hraných, dokumentárnych alebo animovaných filmov.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

STRIHOVÁ SKLADBA
Absolventi nachádzajú uplatnenie vo verejnoprávnej televízii i súkromných televíziách a štúdiách. Rovnako sú úspešní pri vedení vlastných štúdií a často nachádzajú uplatnenie aj v iných profesiách filmovej a televíznej produkcie.
***
ZVUKOVÁ SKLADBA
Absolvent štúdia v audiovizuálnom prostredí zastáva profesiu majstra zvuku. Ateliér zvukovej skladby počas svojej relatívne krátkej existencie „vychoval“ silné profesné portfólio, ktoré participuje na väčšej časti filmovej a televíznej tvorby, či už vo fáze primárneho zvukového záznamu alebo záverečnej zvukovej postprodukcie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Uchádzači a uchádzači sa prihlasujú do 9. 12. 2022
prostredníctvom systému ePrihláška na webstránke FTF VŠMU:
https://www.vsmu.sk/ftf/

STRIHOVÁ SKLADBA - Prijímacie konanie sa uskutoční 30. 1. 2023 – 31. 1. 2023


PODMIENKY PRIJATIA
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
Úspešné absolvovanie prijímacej skúšky

PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA
KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NÁJDETE NA web stránke FTF VŠMU,
vrátane PROSPEKTU k prijímacím skúškam:

STRIHOVÁ SKLADBA
https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-strihovej-skladby/strihova-skladba-bc/


Doplňujúce informácie
Základné informácie STRIHOVÁ SKLADBA

Študijný odbor: Umenie
Študijný program: Strihová a zvuková skladba
Študijný plán/modul: Strihová skladba
Dosiahnutá kvalifikácia: bakalár
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6 semestrov
Počet kreditov: 180 kreditov
Zabezpečujúce pracovisko: Ateliér strihovej skladby

***
Základné informácie ZVUKOVÁ SKLADBA

Študijný odbor: Umenie
Študijný program: Strihová a zvuková skladba
Študijný plán/modul: Zvuková skladba
Dosiahnutá kvalifikácia: bakalár
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6 semestrov
Počet kreditov: 180 kreditov
Zabezpečujúce pracovisko: Ateliér zvukovej skladby

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky pre zahraničných študentov:
Totožné s podmienkami pre domácich študentov


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Ján Roháč
email: rohac@vsmu.sk
tel: 02 /59 303 522


Forma prijímacej skúšky
Forma prijímacej skúšky:
Talentová
Písomná
Ústna


Testy
Súčasti prijímacej skúšky na bakalársky stupeň štúdia :

K prijímacej skúške sa požaduje elektronickou formou predložiť POVINNÉ a NEPOVINNÉ domáce práce do do 9. 1. 2023.

PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA

STRIHOVÁ SKLADBA
Písomná časť:
- rozbor premietnutého filmového diela - zámerom je preveriť analytické myslenie uchádzača, jeho schopnosť formulovať a argumentovať svoje názory, ako aj jeho štylistické schopnosti. Rozbor je aj východiskom pre diskusiu na ústnom pohovore.
- všeobecno-kultúrny test zisťuje vzdelanostnú úroveň uchádzača, jeho rozhľad v umení a najmä v audiovizuálnej kultúre, základnú orientáciu vo filmovej a televíznej technológii a terminológii, ako aj všeobecný kultúrny rozhľad a primárne vedomosti z oblasti kultúry a umenia.
Ústny pohovor: 1. časť:
- hudobný test preveruje rytmické cítenie uchádzača, hudobný sluch
- test strihovo skladobný preveruje schopnosť analýzy a syntézy, schopnosť diskutovať a reagovať na
otázky, ako aj schopnosť zvládať rozličné modelové situácie príznačné pre proces tvorby a výroby audiovizuálneho diela
2. časť:
- obhajoba predložených prác domácich aj školských a pohovor, v ktorom uchádzač preukáže svoju orientáciu v odbore

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-strihovej-skladby/strihova-skladba-bc/
 • Podanie prihlášky na štúdium

  11.07.2023 - 27.11.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  29.01.2024 - 30.01.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie - overená kópia (papierová forma)
 • potvrdenie lekára (papierová forma)
 • scan dokladu o zaplatení poplatku prijímacieho konania (papierová forma)
 • potvrdenie výpisu známok školou (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe.

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Maruniaková – maruniakova@mail.vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 11.07.2023 11:14

Upozorniť na neaktuálne údaje