Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu

SCENÁRISTIKA A  RÉŽIA HRANÉHO A  DOKUMENTÁRNEHO FILMU

Na magisterskom stupni nadväzuje na bakalársky študijný program s rovnakým názvom. Študent sa pripravuje na vedúcu pozíciu v  tíme tvorcov. Štúdium sa zameriava na rozvíjanie individuálneho talentu, špecifického videnia reality a  jej osobitej interpretácie v  komplexnom audiovizuálnom diele vysokej umeleckej a  remeselnej hodnoty s  dôrazom na koncipovanie jeho obsahu aj formy. Dôraz sa kladie aj na prehlbovanie teoretických znalostí v  odbore a  schopnosť ich reflexie.

Študijný program je tvorený týmito študijnými plánmi :

• SCENÁRISTIKA FILMU
• RÉŽIA HRANÉHO FILMU
• RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU
******************************************

Študijný plán SCENÁRISTIKA FILMU

Magisterský stupeň študijného plánu Scenáristika filmu sa zameriava na rozšírenie teoretických poznatkov o scenáristickej tvorbe pre film a multimédia vo všetkých relevantných súvislostiach. Rozvíja schopnosti a talent pri tvorbe scenáristických útvarov do formátov literárneho scenára pre pôvodný celovečerný film. Ťažisko štúdia smeruje k vytvoreniu scenára celovečerného hraného filmu, v  ojedinelých prípadoch seriálu umelecky náročného televízneho projektu.

******************************************
Študijný plán RÉŽIA HRANÉHO FILMU

V magisterskom študijnom pláne sa štúdium sústreďuje na výchovu režiséra alebo režisérky ako suverénneho autora filmového prípadne iného audiovizuálneho diela. Kladie sa dôraz na výklad a interpretáciu dramatického textu, na vytvorenie koncepcie jeho vizualizácie a zvukovej prezentácie konkrétnych jednotlivostí i celku diela do esteticky účinnej artikulácie myšlienkového posolstva. Základné piliere magisterského štúdia rozvíjajú poslucháčove režijno-dramaturgické myslenie, schopnosť tvorivo pracovať s hercom i jeho dispozíciu hľadať originálne režijné riešenia formálneho tvaru diela.

******************************************
Študijný plán RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU

V magisterskom študijnom pláne sa študent ako režisér dokumentárneho audiovizuálneho diela definuje ako suverénny autor, pretože už jeho výklad a interpretácia reality je tvorivým autorským aktom. Na magisterskom stupni sa rozvíja študentova schopnosť analyzovať realitu v kontextoch poznania spoločenských vied ako sociológia, filozofia, história umenia. Poslucháč sa zdokonaľuje v zručnosti štruktúrovať skutočnosť do formy umeleckého diela, ktoré k predmetnej realite zaujíma hodnotiace stanovisko. Ťažisko je obsiahnuté v tvorbe autorského dokumentárneho filmu, v ojedinelých prípadoch autorského hraného filmu ako magisterskej práce. Zároveň študent získa sumu vedomostí o rôznych spôsoboch dramaturgickej výstavby filmového dokumentu a jeho rôznych žánrových podobách a naratívnych postupoch.
******************************************
Absolventi a absolventky magisterského štúdia študijného programu Scenáristka a réžia hraného a dokumentárneho filmu sa môžu uplatniť vo:
• filme a multimédiách
• reklame a PR
• audiovizuálnej žurnalistike
• rozhlase
• televízii
• základnom umeleckom školstve a záujmovej umeleckej činnosti
• a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači a uchádzačky sa prihlasujú do 15. 4. 2024
prostredníctvom systému ePrihláška na webstránke FTF VŠMU:

https://www.vsmu.sk/ftf/

RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU - Prijímacie konanie sa uskutoční 27.6.2024

PODMIENKY PRIJATIA
• úspešné absolvovanie talentovej prijímacej skúšky
• Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia.


PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA a

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NÁJDETE NA web stránke FTF VŠMU, vrátane PROSPEKTU k prijímacím skúškam:

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-dokumentarnej-tvorby/rezia-dokumentarneho-filmu-mgr-art/

VŠEOBECNÉ KRITÉRIA PRIJÍMANIA:
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia.
(§ 56 Zákona o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú ukončené bakalárske štúdium, je podmienené
jeho získaním najneskôr do dňa zápisu /podmienečné prijatie na štúdium v zmysle Zákona o VŠ/Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky pre zahraničných študentov:
Štúdium sa uskutočňuje iba v slovenskom jazyku.

Informácie na študijnom oddelení FTF VŠMU:

Úradné hodiny
• Pondelok: 10.00 – 12.00
• Utorok: 9.00 – 11.00
• Streda: 12.00 – 14.00
• Štvrtok: 9.00 – 11.00
• Piatok: nestránkový deň

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/studijne-oddelenie/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Ján Roháč
email: rohac@vsmu.sk
02 /2100 6331 KL. 331
MIESTNOSŤ: D106 ( VEDĽA KS DVORANA)
BUDOVA HTF VŠMU: ZOCHOVA 1

Konzultácie:
Po: 10.30 – 13.00
Ut: 10.30 – 14.00
St: 11.00 – 14.00
Št: 10.30 – 14.00
(platí iba počas zimného a letného semestra)

https://www.vsmu.sk/studenti/podpora/studenti-so-specifickymi-potrebami/Forma prijímacej skúšky

Forma prijímacej skúšky:
Talentová
Písomná
ÚstnaTesty

Doplňujúce informácie po zaslaní prihlášky:

Študent predkladá podľa podmienok prijímacieho konania práce, ktorých spôsob ukladania bude zverejnený dodatočne, práce sa budú zasielať výlučne online do 14.6.2024. Zaslané práce po tomto dátume prijímacia komisia FTF VŠMU nebude akceptovať – daný uchádzač sa nemôže zúčastniť prijímacieho konania.
https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-dokumentarnej-tvorby/rezia-dokumentarneho-filmu-mgr-art/ • Podanie prihlášky na štúdium

  15.02.2024 - 15.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  27.06.2024 - 27.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
7


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie - overená kópia (papierová forma)
 • potvrdenie lekára (papierová forma)
 • scan dokladu o zaplatení poplatku prijímacieho konania (papierová forma)
 • potvrdenie výpisu známok školou (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe.
• elektornické/papierové potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 40 / 60 €

Ročné školné:
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2150 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Maruniaková – maruniakova@mail.vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 20.02.2024 12:57

Upozorniť na neaktuálne údaje