Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu

SCENÁRISTIKA A  RÉŽIA HRANÉHO A  DOKUMENTÁRNEHO FILMU

Na magisterskom stupni nadväzuje na bakalársky študijný program s rovnakým názvom. Študent sa pripravuje na vedúcu pozíciu v  tíme tvorcov. Štúdium sa zameriava na rozvíjanie individuálneho talentu, špecifického videnia reality a  jej osobitej interpretácie v  komplexnom audiovizuálnom diele vysokej umeleckej a  remeselnej hodnoty s  dôrazom na koncipovanie jeho obsahu aj formy. Dôraz sa kladie aj na prehlbovanie teoretických znalostí v  odbore a  schopnosť ich reflexie.

Študijný program je tvorený týmito študijnými plánmi :

• SCENÁRISTIKA FILMU
• RÉŽIA HRANÉHO FILMU
• RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU
******************************************

Študijný plán SCENÁRISTIKA FILMU

Magisterský stupeň študijného plánu Scenáristika filmu sa zameriava na rozšírenie teoretických poznatkov o scenáristickej tvorbe pre film a multimédia vo všetkých relevantných súvislostiach. Rozvíja schopnosti a talent pri tvorbe scenáristických útvarov do formátov literárneho scenára pre pôvodný celovečerný film. Ťažisko štúdia smeruje k vytvoreniu scenára celovečerného hraného filmu, v  ojedinelých prípadoch seriálu umelecky náročného televízneho projektu.

******************************************
Študijný plán RÉŽIA HRANÉHO FILMU

V magisterskom študijnom pláne sa štúdium sústreďuje na výchovu režiséra alebo režisérky ako suverénneho autora filmového prípadne iného audiovizuálneho diela. Kladie sa dôraz na výklad a interpretáciu dramatického textu, na vytvorenie koncepcie jeho vizualizácie a zvukovej prezentácie konkrétnych jednotlivostí i celku diela do esteticky účinnej artikulácie myšlienkového posolstva. Základné piliere magisterského štúdia rozvíjajú poslucháčove režijno-dramaturgické myslenie, schopnosť tvorivo pracovať s hercom i jeho dispozíciu hľadať originálne režijné riešenia formálneho tvaru diela.

******************************************
Študijný plán RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU

V magisterskom študijnom pláne sa študent ako režisér dokumentárneho audiovizuálneho diela definuje ako suverénny autor, pretože už jeho výklad a interpretácia reality je tvorivým autorským aktom. Na magisterskom stupni sa rozvíja študentova schopnosť analyzovať realitu v kontextoch poznania spoločenských vied ako sociológia, filozofia, história umenia. Poslucháč sa zdokonaľuje v zručnosti štruktúrovať skutočnosť do formy umeleckého diela, ktoré k predmetnej realite zaujíma hodnotiace stanovisko. Ťažisko je obsiahnuté v tvorbe autorského dokumentárneho filmu, v ojedinelých prípadoch autorského hraného filmu ako magisterskej práce. Zároveň študent získa sumu vedomostí o rôznych spôsoboch dramaturgickej výstavby filmového dokumentu a jeho rôznych žánrových podobách a naratívnych postupoch.
******************************************
Absolventi a absolventky magisterského štúdia študijného programu Scenáristka a réžia hraného a dokumentárneho filmu sa môžu uplatniť vo:
• filme a multimédiách
• reklame a PR
• audiovizuálnej žurnalistike
• rozhlase
• televízii
• základnom umeleckom školstve a záujmovej umeleckej činnosti
• a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači a uchádzačky sa prihlasujú do 15. 4. 2024
prostredníctvom systému ePrihláška na webstránke FTF VŠMU:

https://www.vsmu.sk/ftf/

RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU - Prijímacie konanie sa uskutoční 27.6.2024

PODMIENKY PRIJATIA
• úspešné absolvovanie talentovej prijímacej skúšky
• Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia.

PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA a

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NÁJDETE NA web stránke FTF VŠMU, vrátane PROSPEKTU k prijímacím skúškam:

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-filmovej-a-televiznej-rezie/rezia-hraneho-filmu-mgr-art/

VŠEOBECNÉ KRITÉRIA PRIJÍMANIA:
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia.
(§ 56 Zákona o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú ukončené bakalárske štúdium, je podmienené
jeho získaním najneskôr do dňa zápisu /podmienečné prijatie na štúdium v zmysle Zákona o VŠ/Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky pre zahraničných študentov:
Štúdium sa uskutočňuje iba v slovenskom jazyku.

Informácie na študijnom oddelení FTF VŠMU:

Úradné hodiny
• Pondelok: 10.00 – 12.00
• Utorok: 9.00 – 11.00
• Streda: 12.00 – 14.00
• Štvrtok: 9.00 – 11.00
• Piatok: nestránkový deň

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/studijne-oddelenie/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Ján Roháč
email: rohac@vsmu.sk
02 /2100 6331 KL. 331
MIESTNOSŤ: D106 ( VEDĽA KS DVORANA)
BUDOVA HTF VŠMU: ZOCHOVA 1

Konzultácie:
Po: 10.30 – 13.00
Ut: 10.30 – 14.00
St: 11.00 – 14.00
Št: 10.30 – 14.00
(platí iba počas zimného a letného semestra)

https://www.vsmu.sk/studenti/podpora/studenti-so-specifickymi-potrebami/Forma prijímacej skúšky

Forma prijímacej skúšky:
Talentová
Písomná
ÚstnaTesty

Doplňujúce informácie po zaslaní prihlášky:

1. Domáce práce k prijímaciemu konaniu je potrebné nahrať podľa zaslaných inštrukcií najneskôr do 14. 6. 2024. Práce zaslané po termíne nebudú akceptované a uchádzač nebude pripustený k prijímaciemu konaniu.

2. Každý uchádzač musí okrem vyššie zmienených podmienok absolvovať test, ale aj ústny pohovor zo stanovených odborných predmetov: Základov filmovej a televíznej réžie, Dejín svetovej a slovenskej kinematografie, Dejín umenia a estetiky.

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-filmovej-a-televiznej-rezie/rezia-hraneho-filmu-mgr-art/ • Podanie prihlášky na štúdium

  15.02.2024 - 15.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  27.06.2024 - 27.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie - overená kópia (papierová forma)
 • potvrdenie lekára (papierová forma)
 • scan dokladu o zaplatení poplatku prijímacieho konania (papierová forma)
 • potvrdenie výpisu známok školou (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe.
• elektornické/papierové potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 40 / 60 €

Ročné školné:
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2150 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Maruniaková – maruniakova@mail.vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 20.02.2024 12:51

Upozorniť na neaktuálne údaje