Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu

Študijný program scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu ponúka 3 samostatné študijné plány: SCENÁRISTIKA FILMU (zabezpečuje Ateliér scenáristickej tvorby)
RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU (zabezpečuje Ateliér dokumentárnej tvorby)
RÉŽIA HRANÉHO FILMU (zabezpečuje Ateliér filmovej a televíznej réžie)

Študijný plán SCENÁRISTIKA FILMU
Zameranie Scenáristika hraného filmu poskytuje na bakalárskom stupni študentom základné teoretické poznatky o scenáristickej tvorbe pre film a multimédia. Rozvíja ich schopnosti a talent pri tvorbe scenáristických útvarov do formátov literárneho scenára, učí študentov zvládať prepisy krátkych literárnych diel do filmovej podoby. Pri výučbe sa kladie dôraz na pochopenie výstavby dramatických situácii, budovanie významového oblúku diela a na schopnosť vykresliť plastický charakter postavy. Počas štúdia študent preniká do histórie kinematografie a prostredníctvom analýzy významných diel si osvojuje tradíciu média. Odborné vedomosti sú zasadzované do širších spoločenských a umenovedných kontextov. V treťom ročníku bakalárskeho štúdia študent vypracuje záverečnú prácu - scenár 60 minútového filmu podľa literárnej predlohy (adaptácia). Poslucháč získava praktické skúsenosti, ktoré rozvíjajú jeho profesionálnu zručnosť a sú predpokladom pre uplatnenie sa v praxi. Úspešným absolvovaním bakalárskeho štúdia študent spĺňa základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na magisterskom stupni.
Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách filmový / televízny scenárista, dramaturg. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.
******************************************
Študijný plán RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU
V študijnom zameraní Réžia dokumentárneho filmu na bakalárskom stupni získavajú študenti základné vedomosti o vzťahu reality a umeleckého diela. Počas štúdia sa učia analyzovať skutočnosť, zaznamenávať ju a interpretovať prostredníctvom filmu. Za tri roky si osvoja základy dramaturgie nehraného filmu, získajú poznatky o žánrovom spektre dokumentárnej, publicistickej a spravodajskej tvorby. Zoznámia sa s technológiami záznamu obrazu a zvuku ako aj s metodikou dokumentaristickej práce. Sú vedení k samostatnej tvorivej práci, no zároveň získavajú základné poznatky o práce v kolektíve. Prostredníctvom predmetov spoločenského a umenovedného základu si vytvárajú kontext svojej tvorby, učia sa hodnotiť svoju prácu. Snaženia študenta vyvrcholia v treťom ročníku pri tvorbe stredometrážneho autorského bakalárskeho dokumentárneho filmu Počas štúdia študent získava praktické skúsenosti, ktoré rozvíjajú jeho profesionálnu zručnosť a sú predpokladom pre uplatnenie sa v praxi. Úspešným absolvovaním bakalárskeho štúdia študent spĺňa základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na magisterskom stupni.
Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách ako napríklad: scenárista, režisér dokumentárneho filmu, samostatný redaktor, dramaturg. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.
********************************************
Študijný plán RÉŽIA HRANÉHO FILMU
Zameranie Réžia hraného filmu sprostredkúva na bakalárskom stupni študentom základné vedomosti o tvorbe fabulovaného umeleckého diela. Výučba prebieha v troch základných líniách - režijno-dramaturgickej (práca s literárnym textom), režijno-hereckej (práca s hercom), a režijnej (metodika režijnej práce, komunikácia prostredníctvom audiovizuálneho diela atď.) Štúdium smeruje študenta k vnímaniu réžie hraného filmu v širokých spoločenských a umenovedných súvislostiach, Zároveň je študent vedený k pochopeniu technickej podstaty audiovizuálneho média a k uvedomeniu si možností ako technický vývoj ovplyvňuje tvorbu. Súčasťou pedagogického procesu je rozvíjanie komunikačných vlastností študenta, jeho začlenenie do tvorivých štábov. V treťom ročníku študent nakrúti svoju záverečnú prácu - dvadsať minútový hraný film. Počas štúdia študent získava praktické skúsenosti, ktoré rozvíjajú jeho profesionálnu zručnosť a sú predpokladom pre uplatnenie sa v praxi. Úspešným absolvovaním bakalárskeho štúdia študent spĺňa základný predpoklad pre pokračovanie v štúdiu na magisterskom stupni.
Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách ako režisér hraného filmu / režisér pôsobiaci v televízii. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Scenáristika filmu: Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách filmový / televízny scenárista, dramaturg. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.
***
Réžia dokumentárneho filmu: Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách ako napríklad: scenárista, režisér dokumentárneho filmu, samostatný redaktor, dramaturg. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.
***
Réžia hraného filmu: Absolvent bc. štúdia počas štúdia získa praktické a teoretické poznatky z oblasti filmového umenia a multimédií a zvláda ich použitie na profesionálnej úrovni. Získa prehľad o historických i súčasných podobách filmového umenia a multimédií. Osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového a multimediálneho diela a uplatní sa v profesiách ako režisér hraného filmu / režisér pôsobiaci v televízii. Absolvent je schopný aktívne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku.
Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Uchádzači a uchádzačky sa prihlasujú do 27.11.2023
prostredníctvom systému ePrihláška na webstránke FTF VŠMU:
https://www.vsmu.sk/ftf/

SCENÁRISTIKA FILMU - Prijímacie konanie sa uskutoční 8.2.2024 – 9.2.2024

PODMIENKY PRIJATIA
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou       
Včasné zaslanie a kvalita povinných domácich prác
Znalosť aspoň jedného svetového jazyka
Úspešné vykonanie prijímacích talentových skúšok

PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA
Prijímacie skúšky sú dvojkolové. O postupe uchádzačov do druhého kola rozhodne prijímacia komisia na základe vyhodnotenia domácich prác v prvom kole, na základe bodového hodnotenia.

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NÁJDETE NA web stránke FTF VŠMU,
vrátane PROSPEKTU k prijímacím skúškam:

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-scenaristickej-tvorby/scenaristika-filmu/


Doplňujúce informácie
Základné informácie

Študijný odbor: Umenie
Študijný program: Scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Študijný plán/modul: Scenáristika filmu
Dosiahnutá kvalifikácia: bakalár
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6 semestrov
Počet kreditov: 180 kreditov
Zabezpečujúce pracovisko: Ateliér scenáristickej tvorby

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky pre zahraničných študentov:
Totožné s podmienkami pre domácich študentov


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Ján Roháč
email: rohac@vsmu.sk
02 /2100 6331 KL. 331
MIESTNOSŤ: D106 ( VEDĽA KS DVORANA)
BUDOVA HTF VŠMU: ZOCHOVA 1

Konzultácie:
Po: 10.30 – 13.00
Ut: 10.30 – 14.00
St: 11.00 – 14.00
Št: 10.30 – 14.00
(platí iba počas zimného a letného semestra)

https://www.vsmu.sk/studenti/podpora/studenti-so-specifickymi-potrebami/

Forma prijímacej skúšky
Forma prijímacej skúšky:
Talentová
Písomná
Ústna


Testy
Uchádzač vloží do systému FTF VŠMU predpísané povinné domáce práce výlučne v elektronickej podobe
najneskôr do 15.12. 2023
Okrem povinných prác môže uchádzač / uchádzačka zaslať aj nepovinné práce podľa vlastného výberu.

PRIEBEH PRIJÍMACIEHO KONANIA

SCENÁRISTIKA FILMU
Domáce práce (1. kolo)
Komisia hodnotí domáce práce ( povinné a nepovinné)

Písomná a ústna časť (2. kolo)
Do druhého kola skúšok (prezenčne na FTF VŠMU 8.2.2024-9.2.2024) postupujú uchádzači, ktorí dosiahli za domáce práce minimálne 20 bodov.

TESTY:
z oblasti všeobecného vzdelania, rozhľadenosti vo filmovom a televíznom umení, literatúre, hudbe a výtvarnom umení
písomný rozbor premietnutého filmového diela
napísanie etudy na určenú tému
ústny pohovor:
o domácich literárnych prácach
o etude vypracovanej počas skúšok
o rozbore premietnutého filmového diela
o domácej a svetovej literatúre - autori uvedení v prospekte

viac na https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-scenaristickej-tvorby/scenaristika-filmu/
******************************************

RÉŽIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU
Talentové prijímacie skúšky pozostávajú z troch častí:
1. Vedomostný test (spoločenská a kultúrna orientácia na základe učebnej stredoškolskej látky a osobného záujmu o daný odbor)
2. Analýza filmu (počas pohovorov bude uchádzačom premietnutý dokumentárny film, ktorý na ústnej časti pohovoru budú rozoberať)
3. Ústny pohovor (diskusia o predložených literárnych, fotografických a filmových prácach a o záujmoch uchádzača vo vzťahu k študijnému odboru)

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-dokumentarnej-tvorby/rezia-dokumentarneho-filmu-bc/
******************************************

RÉŽIA HRANÉHO FILMU
Uchádzači a uchádzačky posielajú svoje domáce práce na hodnotenie prvého kola.

1. kolo talentových skúšok:
• Dištančné hodnotenie zaslaných domácich prác

2.kolo talentových skúšok – prezenčné
• Písomný rozbor vybraného filmu
• Všeobecne – vedomostný test zameraný na umenie a kultúru
• Improvizovaná etuda
• Obhajoba domácich prác

3. kolo talentových skúšok – prezenčné
• Realizácia praktickej etudy
• Ústne pohovory

Test preverí uchádzačov rozsah vzdelania, intelektuálne dispozície, šírku jeho záujmov, informovanosť v oblasti literatúry, hudby, výtvarného umenia, prípadne iných umení, motiváciu záujmu o štúdium ako aj jeho kreativitu.
Analýza filmu ukáže schopnosť uchádzača filmovo rozmýšľať nad filmom, nad jeho témou, štruktúrou či formou rozprávania. Uchádzač ukazuje schopnosť čítania nielen filmovej reči, ale aj vnímania práce jednotlivých zložiek štábu.

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/atelier-filmovej-a-televiznej-rezie/rezia-hraneho-filmu-bc/

 • Podanie prihlášky na štúdium

  28.09.2023 - 27.11.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.02.2024 - 09.02.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
8


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie - overená kópia (papierová forma)
 • potvrdenie lekára (papierová forma)
 • scan dokladu o zaplatení poplatku prijímacieho konania (papierová forma)
 • potvrdenie výpisu známok školou (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe.

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Maruniaková – maruniakova@mail.vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 20.02.2024 10:30

Upozorniť na neaktuálne údaje