Produkcia audiovizuálneho umenia

Produkcia audiovizuálneho umenia

Štúdium sa orientuje predovšetkým na zabezpečovanie a riadenie procesov tvorby a výroby audiovizuálnych diel, na manažment a marketing v oblasti audiovizuálnej tvorby, mediálnej komunikácie a kultúry, na spájanie individuálnej kreativity a manažérskeho rozhodovania a na praktickú produkčnú prípravu v oblasti filmu, televízie a kultúrnych podujatí.
Základným cieľom štúdia je poskytnúť komplexné vedomosti o procese tvorby, výroby a distribúcie audiovizuálnych diel, rozvíjať kreatívne aj analytické myslenie a organizačné i riadiace schopnosti, poskytnúť prehľad audiovizuálneho a mediálneho trhu, iniciovať schopnosť tímovej spolupráce a účasti študentov na procese tvorby a výroby školských filmov, poskytnúť vybrané vedomosti o dejinách kinematografie a o tvorivých zložkách filmového umenia.
Bakalársky stupeň štúdia trvá tri roky, končí sa štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce; absolvent štúdia by mal byť spôsobilý vykonávať funkciu produkčného, vedúceho výrobného štábu, vedúceho organizačného pracovníka kultúrneho podujatia a pod.

Uplatnenie absolventov
Štúdium má pripraviť absolventov na profesionálne pôsobenie vo filmovom umení, audiovizuálnej kultúre, v mediálnom prostredí alebo v inej príbuznej oblasti, a to na úrovni výkonnej a organizačnej.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Uchádzači a uchádzačky sa prihlasujú do 9. 12. 2022
prostredníctvom systému ePrihláška na webstránke FTF VŠMU:
https://www.vsmu.sk/ftf/

Prijímacie konanie sa uskutoční 31. 1. 2023 – 1. 2. 2023

Podmienky prijatia:

Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
Ovládanie anglického jazyka na pokročilej úrovni
Úspešné absolvovanie prijímacej skúšky

Priebeh prijímacieho konania:

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NÁJDETE NA web stránke FTF VŠMU,
vrátane PROSPEKTU k prijímacím skúškam:

https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/katedra-produkcie-a-distribucie/produkcia-audiovizualneho-umenia-bc/Doplňujúce informácie
Základné informácie:

Študijný odbor: Umenie
Študijný program: Produkcia audiovizuálneho umenia
Študijný plán/modul: Produkcia audiovizuálneho umenia
Dosiahnutá kvalifikácia: bakalár
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6 semestrov
Počet kreditov: 180 kreditov
Zabezpečujúce pracovisko: Katedra produkcie a distribúcie AV diel
Jazyk výuky: slovenský

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky pre zahraničných študentov:
Totožné s podmienkami pre domácich študentovKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Ján Roháč
email: rohac@vsmu.sk
tel: 02 /59 303 522


Forma prijímacej skúšky
Forma prijímacej skúšky:
Talentová
Písomná
ÚstnaTesty
Súčasti prijímacej skúšky na bakalársky stupeň štúdia sú:

písomný test z oblasti všeobecného vzdelania, rozhľadenosti vo filmovom a televíznom umení, literatúre, hudbe a výtvarnom umení
písomný test zo spoločenských a kultúrnych udalostí, zo základnej filmovej a televíznej terminológie a z matematiky (slovné príklady, napr. výpočet čistej mzdy, DPH, spotreba pohonných hmôt, atď.)                         
premietnutie filmu a jeho písomný rozbor
ústny pohovor

Skúška prebieha v dvoch kolách počas dvoch dní – v prvý deň prebiehajú písomné časti prijímacej skúšky. V druhý deň prebieha ústna časť.

 • Podanie prihlášky na štúdium

  11.10.2022 - 09.12.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  31.01.2023 - 01.02.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie - overená kópia (papierová forma)
 • potvrdenie lekára (papierová forma)
 • scan dokladu o zaplatení poplatku prijímacieho konania (papierová forma)
 • potvrdenie výpisu známok školou (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe.

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1650 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Maruniaková – maruniakova@mail.vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2023 08:11

Upozorniť na neaktuálne údaje