Filmové umenie a multimédiá

FILMOVÉ UMENIE A MULTIMÉDIÁ
Cieľom denného a externého doktorandského štúdia v  študijnom programe Filmové umenie a multimédiá je vzdelávanie a výchova komplexných umeleckých osobností na poli audiovízie a multimédií.
Štúdium poskytuje možnosť rozvíjať ich teoretické a praktické vedomosti a zručnosti, nadobudnuté v magisterskom stupni, ako aj osobitý talent pre samostatnú tvorivú prácu a reflexiu modernej spoločnosti 21. storočia vo všetkých oblastiach audiovizuálnej tvorby.
Poslucháč má ku koncu štúdia dospieť k profesionálnej, originálnej a hodnotovo neotrasiteľnej umeleckej výpovedi, ktorá bude aj posúvať slovenskú audiovíziu k hlbšej medzinárodnej konfrontácii.
Študent sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave výskumno-umeleckého a umeleckého poznania najmä na vlastnom príspevku k nemu. Preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú, výskumnú a umeleckú činnosť v oblasti filmu a multimediálnych umení, na medzinárodnom zverejňovaní jej výsledkov, na formovaní trendov a koncepcií v oblasti umenia a kultúrnych politík. Je schopný premýšľať v širokých súvislostiach, komparovať poznatky z oblasti filmového umenia, umenia vo všeobecnosti s inými oblasťami spoločenských vied a následne ich syntetizovať do umeleckého tvaru a vlastnej teoretickej reflexie. Absolvent je schopný študovať a reflektovať zahraničnú odbornú literatúru v origináli a ovláda slovom aj písmom aspoň jeden cudzí jazyk. Je schopný aktívne spolupracovať s medzinárodným profesionálnym prostredím.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa. Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu.

Kompletne vyplnenú elektronickú prihlášku výlučne z https://e-prihlaska.vsmu.sk je nevyhnutné vyplniť a potvrdiť v systéme najneskôr 8.4.2024. Systém po vyplnení ponúkne tlač príkazu na úhradu so všetkými potrebnými informáciami k platbe.

Každý uchádzač o doktorandské externé štúdium musí absolvovať prijímacie skúšky
v stanovenom termíne 24.4.2024 prezenčnou formou na FTF VŠMU v Bratislave.

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ a
vypísané témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2024/25 nájdete na webstránke FTF VŠMU:

viac info na
https://www.vsmu.sk/ftf/doktorandske-studium/filmove-umenie-a-multimedia-artd/

Doplňujúce informácie
Základné informácie:

• Študijný odbor: Umenie
• Študijný program: Filmové umenie a multimédiá
• Študijný plán/modul: –
• Dosiahnutá kvalifikácia: artis doctor
• Forma štúdia: denná / externá
• Štandardná dĺžka štúdia: 6 semestrov / 8 semestrov
• Počet kreditov: 180 kreditov


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Ján Roháč
email: rohac@vsmu.sk
02 /2100 6331 KL. 331
MIESTNOSŤ: D106 ( VEDĽA KS DVORANA)
BUDOVA HTF VŠMU: ZOCHOVA 1

Konzultácie:
Po: 10.30 – 13.00
Ut: 10.30 – 14.00
St: 11.00 – 14.00
Št: 10.30 – 14.00
(platí iba počas zimného a letného semestra)

https://www.vsmu.sk/studenti/podpora/studenti-so-specifickymi-potrebami/

Forma prijímacej skúšky
Forma skúšky:

talentová
ústna
písomná

Testy
Prijímacia skúška sa skladá:

- zo skúšky z cudzieho jazyka - nemecký, anglický( podľa voľby uchádzača)
- z prezentácie projektu doktorandského štúdia (uprednostňuje sa projekt, v ktorom sú jasne a konkrétne formulované postupy a ciele, ktoré chce uchádzač v doktorandskom štúdiu dosiahnuť).
viac info:
https://www.vsmu.sk/ftf/doktorandske-studium/filmove-umenie-a-multimedia-artd/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
6


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie - overená kópia (papierová forma)
  • potvrdenie lekára (papierová forma)
  • scan dokladu o zaplatení poplatku prijímacieho konania (papierová forma)
  • potvrdenie výpisu známok školou (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje
Školné a poplatky doktorandské štúdium v odbore Umenie:

Školné pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia: 2150 € / akademický rok
Školné v externej forme štúdia: 2 150 € / akademický rok
Poplatok za prijímacie konanie: 40 € (elektronická prihláška)
Poplatok za prijímacie konanie: 60 € (papierová prihláška)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola múzických umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Maruniaková – maruniakova@mail.vsmu.sk
Posledná aktualizácia: 20.02.2024 10:30

Upozorniť na neaktuálne údaje