Vizuálna komunikácia

http://www.vsvu.sk/sk/katedry/katedra-vizualnej-komunikacie/

https://www.vsvu.sk/sk/studium/bakalarske-studium/studijne-programy/?v=8X0Q4WO0#pr%20bc%20VKUplatnenie absolventov

Dizajnér bakalár získa teoretické a praktické poznatky z dizajnu na úrovni prvého stupňa. Je pripravený na samostatné pôsobenie v oblasti dizajnérskej tvorby po stránke kreatívnej, technologickej a materiálovej alebo môže pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Je schopný samostatne tvoriť a navrhovať dizajnérske produkty a výtvarné diela pre širokú oblasť hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života. Primerane dokáže používať technológie a materiály podľa obsahu študijného programu. Je schopný prezentovať svoju tvorbu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa može prihlásiť maximálne na dva zo študijných programov a to v prípade, ak nemajú dané študijné programy 2. kolo prijímacích pohovorov v rovnakom termíne (turnuse).

Uchádzač vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku, ktorá je umiestnená na webovej stránke VŠVU najneskôr do 30. 11. 2022. Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 1. 12. 2022 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

- profesijný životopis

- úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia Nostrifikáciu dokladu vydanú  okresným úradom – odborom školstva)

- pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku, vo vytlačenej prihláške dá potvrdiť vo svojej škole údaje o štúdiu (výpis predmetov a známok), v prípade zlej pandemickej situácie (zavreté školy) priloží kópiu posledného vysvedčenia (napr. z 3. ročníka)

- doklad o zaplatení poplatku

- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom:

Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Podpísaný/á ......nar. ......bytom .....týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by moholi nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.

V ......................    dňa ......................

Podpis .....................................Doplňujúce informácie

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/vizualna-komunikacia/

1. Požiadavky na domáce práce - portfólio

Vytvorte a zašlite portfólio vlastných prác. Portfólio má zodpovedať mediálnemu rozsahu štúdia na študijnom programe vizuálnej komunikácie. Malo by obsahovať napríklad: logotypy, vizuálne identity, typografiu, plagáty, animácie (uveďte iba link – funkčný URL odkaz, kde je animácia dostupná online (youtube, vimeo..), ak je to neverejné uveďte aj heslo potrebné na spustenie animácie), obalový dizajn, priestorové aplikácie (grafický dizajn aplikovaný do priestoru), grafickú úpravu knižných publikácii, časopisov a ďalších tlačovín, vlastné autorské projekty, fotodokumentácia kresieb ako portréty, zátišia (maximálne 3 strany).

Do portfólia zaraďte aj tieto štyri povinné úlohy:

 • Vizuálna identita miesta, kde trávim piatkový večer. Navrhnite logo a 3 ďalšie aplikácie loga.
 • Výklad. Vo svojom meste nájdite konkrétny výklad obchodu a navrhnite jeho nový dizajn. Forma výstupu môže byť kresba, koláž, vizualizácia alebo model. Neriešte polep skla výkladu, ale trojrozmerný obsah výkladu za sklom.
 • Vytvorte lettering (dôkladne si naštudujte, čo znamená toto pomenovanie v písmarskej praxi) na mikinu s názvom ulice vašej strednej školy.
 • Vytvorte videovizitku v max. dĺžke 60 sec, v ktorej sa predstavíte. Videovizitku uložte na youtube alebo vimeo a link – funkčný URL odkaz na vašu videovizitku vložte do portfólia. Ak bude video neverejné uveďte aj heslo na jeho prehliadnutie.

Parametre elektronického portfólia: 

 • Formát A4 naležato
 • Rozsah max. 30 strán
 • Formát .pdf, max. 20 MB (v rozlíšení médium, screen, resp. interactiv)

Forma odovzdávania prác:

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 6. 12. 2022 od 12.00 hod. do 9. 12. 2022 do 8.00 hod. (ráno) vloží spolu so všetkými predpísanými časťami prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/;

prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 6. 12. 2022 do 12.00. 

Portfólio musí byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 20 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu vizualna komunikacia. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.

2. Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo - Dištančne bez účasti uchádzača.

 • hodnotenie všetkých súčastí portfólia uvedených v požiadavkách na domáce práce (portfólio). Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).
 • hodnotenie povinných úloh. Každý člen prijímacej komisii hodnotí v šesťbodovej stupnici (0-5bodov).

2. kolo– Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1.kola.

Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.

– výtvarné úlohy na talentových skúškach môžu pozostávať z týchto médií: kresba, logo, piktogram, plagát, poštová známka, pohľadnica, tričko, reklamný predmet, komiks/storytelling, typografia, trojrozmerný objekt a i. Úlohy sa realizujú bez použitia počítača a iných digitálnych technológií. 

– pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou,  je dialóg s uchádzačom s cieľom získať celkový obraz o rozhľadenosti uchádzača o prehľade aktuálneho diania v grafickom dizajne. Časť pohovoru je zameraná na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení a spoločensko-kultúrny prehľad. Hodnotia ju samostatne dvaja členovia komisie určený pre túto časť prijímacích pohovorov z radov interných a externých pedagógov  Katedry teórie a dejín umenia. Pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené absolvovať pohovor v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku (vyžaduje sa minimálne úroveň B1).

3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške
Uchádzač si prinesie svoje obľúbené pracovné nástroje a pomôcky, napríklad: rysovaciu doska A2 (na kresbu je povinná), pravítka, šablóny, ceruzky, uhlíky, pastely tuš, fixy, farby a štetce, farebné spreje, materiál na šablóny, papiere rôznych farieb, povrchov a gramáží, farebné samolepiace fólie, nožnice, orezávače, lepidlá, lepiace pásky a ďalšie pomôcky podľa vlastného uváženia.

4. Literatúra:

 • Dejiny umenia.
 • Dejiny úžitkového umenia a dizajnu
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • Kolesár, Z.: Nové kapitoly z dejín dizajnu, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, 2009
 • LONGAUER, Ľubomír: Modernosť tradície – Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Slovart.
 • LONGAUER, Ľubomír, a kol.: Typografia a písmo na Slovensku. Začalo to Cyrilom a Metodom.
 • Knihy súvisiace s dizajnom, architektúrou a výtvarným umením z vydavateľstiev: Phaidon, Taschen, Gestalten, Princetown Architectural Press, Laurence King Publishing, Slovart, Roto Vision...
 • Odborné a populárne časopisy (aj archívne čísla): Designum, Typo, Font, Eye, Works that work, Dot Dot Dot, 2+3D, Print, Novum...
 • Katalógy: Trienále plagátu Trnava, Design week Bratislava, Bienále grafického dizajnu Brno, Bienále architektúry a umenia Benátky...
 • Webstránky: www.vsvu.sk, www.scd.sk, https://edesignum.scd.sk, www.designby.sk, www.detepe.sk, www.designportal.cz, www.font.cz, www.designobserver.com ...
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky
 • https://www.vsvu.sk/sk/konzultacie/konzultacie-vizualna-komunikacia/

Konzultácie – vizuálna komunikácia

Konzultácie sa konajú on-line alebo prezenčne podľa pandemickej situácie.

Podmienkou absolvovania konzultácie je vypracovanie troch nasledujúcich úloh a prezentácia vlastného portfólia v elektronickom formáte.

Úlohy:

 • Vizuálna identita miesta, kde trávim piatkový večer. Navrhnite logo a 3 ďalšie aplikácie loga.
 • Výklad. Vo svojom meste nájdite konkrétny výklad obchodu a navrhnite jeho nový dizajn. Forma výstupu môže byť kresba, koláž, vizualizácia alebo model. Neriešte polep skla výkladu, ale trojrozmerný obsah výkladu za sklom.
 • Vytvorte lettering (dôkladne si naštudujte, čo znamená toto pomenovanie v písmarskej praxi) na mikinu s názvom ulice vašej strednej školy.

Vypracovanie horeuvedených troch úloh je potrebné odprezentovať aj v osobnom portfóliu odovzdanom v tlačenej podobe pri príjmacích pohovoroch.

Na konzultácie je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom e-mailu. 

Pedagógovia:

Mgr. art. Peter Nosáľ

nosal@vsvu.sk

Mgr. art. Ondrej Gavalda

gavalda@vsvu.sk

doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.

blasko@vsvu.skPodmienky pre zahraničných študentov

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).Všeobecné informácie k prijímacej skúške

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na VŠVU je prijímacia skúška, ktorá má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška na VŠVU vo všetkých študijných programoch je dvojkolová. Prvé kolo prebehne dištančným (bez účasti uchádzačov) spôsobom. Druhé kolo prebieha na všetkých študijných programoch prezenčne a trvá dva dni.

Dôležité termíny prijímacieho konania:

 • od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2022 – termín podania prihlášky
 • 30. 11. 2022 – deadline zaplatenia poplatku za prihlášku
 • 1. 12. 2022 – deadline odoslania prihlášky a príloh poštou
 • 6. 12. 2022 od 12.00 hod. – 9. 12. 2022 do 8.00 hod. (ráno) termín odoslania domácich prác pre účely prvého kola prijímacieho konania
 • 1. kolo – 12. – 13. 12. 2022 – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 9.12.2022 na https://ulozisko.vsvu.sk/
 • 2. kolo – prebieha prezenčným spôsobom a trvá dva dni: 30. – 31. 1. 2023 – uchádzači počas 2 dní (celé 2 dni) pracujú na úlohách, ktoré budú počas prijímacích skúšok oznamované

Viac informácii o požiadavkách na domáce práce – portfólio uchádzača a špecifikácia úloh počas prijímacieho konania v rámci jednotlivých študijných programoch nájdete: Podmienky prijatia/Doplňujúce informácie • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2022 - 30.11.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.12.2022 - 03.02.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  01.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
12


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia nostrifikáciu dokladu vydanú Krajským školským úradom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje
 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol: “šesťmiestne číslo začínajúce číslom 23 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly”, príklad.: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 230037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:
Majiteľ účtu : Vysoká škola výtvarných umení,
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Posledná aktualizácia: 21.10.2022 09:53

Upozorniť na neaktuálne údaje