Visual Communication

http://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-vizualnej-komunikacie/Prospects of graduates

Dizajnér bakalár získa teoretické a praktické poznatky z dizajnu na úrovni prvého stupňa. Je pripravený na samostatné pôsobenie v oblasti dizajnérskej tvorby po stránke kreatívnej, technologickej a materiálovej alebo môže pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Je schopný samostatne tvoriť a navrhovať dizajnérske produkty a výtvarné diela pre širokú oblasť hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života. Primerane dokáže používať technológie a materiály podľa obsahu študijného programu. Je schopný prezentovať svoju tvorbu.Always up-to-date news about university Academy of Fine Arts and Design in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Applicant to bachelor studies at AFAD can apply to maximally two of the following study programmes, and only in case when the given study programmes do not have admittance interviews set for the same date.

Applicant will fill in and send an online application by 2.12.2018 at the latest. After that, the applicant will print out the application, sign it and send it by postal mail by 3.12.2018 al the latest, together with the following attachments:

 • CV
 • Verified copy of school-leaving certificate
 • proof of fee payment
 • nostrification of a document issued by a Regional board of education (in case of documentation of completed education issued by an international school of the country without signed agreement on mutual acknowledgment of the documents’ equivalence)
 • Candidate’s statement of declaration signed by the candidate:

  Candidate’s statement of declaration

  I hereby declare (name..............................., date of birth...................................., address...........................................) that my health condition is good and I do not suffer from any diseases which might be negatively affected by the contact with chemical or biological substances used in the teaching process.

  In ..............................                  Date ................................

  Candidate’s signature

  .................................................

to the address:

Rectorate of the University of Fine Arts and Design, study department
Hviezdoslavovo nám. 18,
814 37 BratislavaAdditional information

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/vizualna-komunikacia/

1. Požiadavky na domáce práce - portfólio

Vytvorte a zašlite portfólio vlastných prác. Portfólio má zodpovedať mediálnemu rozsahu štúdia na študijnom programe vizuálnej komunikácie. Malo by obsahovať napríklad: logotypy, vizuálne identity, typografiu, plagáty, animácie (uveďte iba link – funkčný URL odkaz, kde je animácia dostupná online (youtube, vimeo..), ak je to neverejné uveďte aj heslo potrebné na spustenie animácie), obalový dizajn, priestorové aplikácie (grafický dizajn aplikovaný do priestoru), grafickú úpravu knižných publikácii, časopisov a ďalších tlačovín, vlastné autorské projekty, fotodokumentácia kresieb ako portréty, zátišia (maximálne 3 strany).

Do portfólia zaraďte aj tieto štyri povinné úlohy:

 • Vizuálna identita miesta, kde trávim piatkový večer. Navrhnite logo a 3 ďalšie aplikácie loga.
 • Výklad. Vo svojom meste nájdite konkrétny výklad obchodu a navrhnite jeho nový dizajn. Forma výstupu môže byť kresba, koláž, vizualizácia alebo model. Neriešte polep skla výkladu, ale trojrozmerný obsah výkladu za sklom.
 • Vytvorte lettering (dôkladne si naštudujte, čo znamená toto pomenovanie v písmarskej praxi) na mikinu s názvom ulice vašej strednej školy.
 • Vytvorte videovizitku v max. dĺžke 60 sec, v ktorej sa predstavíte. Videovizitku uložte na youtube alebo vimeo a link – funkčný URL odkaz na vašu videovizitku vložte do portfólia. Ak bude video neverejné uveďte aj heslo na jeho prehliadnutie.

Parametre elektronického portfólia: 

 • Formát A4 naležato
 • Rozsah max. 30 strán
 • Formát .pdf, max. 20 MB (v rozlíšení médium, screen, resp. interactiv)

Forma odovzdávania prác:

Digitálnu verziu domácich prác – portfólio uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období od 7. 12. 2021 od 12.00 hod. do 10. 12. 2021 do 8.00 hod. vloží spolu so všetkými predpísanými časťami prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/;

prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 7. 12. 2021 do 12.00. 

Portfólio musí byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 20 MB označenom meno_priezvisko_nazov studijneho programu vizualna komunikacia. Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.

2. Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

1. kolo - Dištančne bez účasti uchádzača.

 • hodnotenie domácich prác - portfólia

2. kolo– Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1.kola.

Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.

– výtvarné úlohy na talentových skúškach môžu pozostávať z týchto médií: kresba, logo, piktogram, plagát, poštová známka, pohľadnica, tričko, reklamný predmet, komiks/storytelling, typografia, trojrozmerný objekt a i. Úlohy sa realizujú bez použitia počítača a iných digitálnych technológií. 

– test zameraný na zistenie celkového prehľadu zo stredoškolského učiva z histórie, literatúry, dejín výtvarného umenia a orientácia v súčasnom umení. Na vyžiadanie pre uchádzačov zo zahraničia bude umožnené poskytnúť test v anglickom jazyku, ale v prípade úspešného prijatia pokračuje v štúdiu v slovenskom jazyku.

– pohovor s uchádzačom pred prijímajúcou komisiou,  je dialóg s uchádzačom s cieľom získať celkový obraz o rozhľadenosti uchádzača v oblasti kultúry, estetiky, spoločenského prehľadu a aktuálneho diania v grafickom dizajne a výtvarnom umení.

3. Pomôcky potrebné k prijímacej skúške
Uchádzač si prinesie svoje obľúbené pracovné nástroje a pomôcky, napríklad: rysovaciu doska A2 (na kresbu je povinná), pravítka, šablóny, ceruzky, uhlíky, pastely tuš, fixy, farby a štetce, farebné spreje, materiál na šablóny, papiere rôznych farieb, povrchov a gramáží, farebné samolepiace fólie, nožnice, orezávače, lepidlá, lepiace pásky a ďalšie pomôcky podľa vlastného uváženia.

4. Literatúra:

 • Dejiny umenia.
 • Dejiny úžitkového umenia a dizajnu
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • Kolesár, Z.: Nové kapitoly z dejín dizajnu, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, 2009
 • LONGAUER, Ľubomír: Modernosť tradície – Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Slovart.
 • LONGAUER, Ľubomír, a kol.: Typografia a písmo na Slovensku. Začalo to Cyrilom a Metodom.
 • Knihy súvisiace s dizajnom, architektúrou a výtvarným umením z vydavateľstiev: Phaidon, Taschen, Gestalten, Princetown Architectural Press, Laurence King Publishing, Slovart, Roto Vision...
 • Odborné a populárne časopisy (aj archívne čísla): Designum, Typo, Font, Eye, Works that work, Dot Dot Dot, 2+3D, Print, Novum...
 • Katalógy: Trienále plagátu Trnava, Design week Bratislava, Bienále grafického dizajnu Brno, Bienále architektúry a umenia Benátky...
 • Webstránky: www.vsvu.sk, www.scd.sk, https://edesignum.scd.sk, www.designby.sk, www.detepe.sk, www.designportal.cz, www.font.cz, www.designobserver.com ...
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky
 • https://www.vsvu.sk/sk/konzultacie/konzultacie-vizualna-komunikacia/

Konzultácie – vizuálna komunikácia

Konzultácie sa konajú on-line alebo prezenčne podľa pandemickej situácie.

Podmienkou absolvovania konzultácie je vypracovanie troch nasledujúcich úloh a prezentácia vlastného portfólia v elektronickom formáte.

Úlohy:

 • Vizuálna identita miesta, kde trávim piatkový večer. Navrhnite logo a 3 ďalšie aplikácie loga.
 • Výklad. Vo svojom meste nájdite konkrétny výklad obchodu a navrhnite jeho nový dizajn. Forma výstupu môže byť kresba, koláž, vizualizácia alebo model. Neriešte polep skla výkladu, ale trojrozmerný obsah výkladu za sklom.
 • Vytvorte lettering (dôkladne si naštudujte, čo znamená toto pomenovanie v písmarskej praxi) na mikinu s názvom ulice vašej strednej školy.

Vypracovanie horeuvedených troch úloh je potrebné odprezentovať aj v osobnom portfóliu odovzdanom v tlačenej podobe pri príjmacích pohovoroch.

Na konzultácie je potrebné prihlásiť sa vopred prostredníctvom e-mailu. 

Pedagógovia:

Mgr. art. Peter Nosáľ

nosal@vsvu.sk

Mgr. art. Ondrej Gavalda

gavalda@vsvu.sk

doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD.

blasko@vsvu.skConditions for international students

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).General information on the admission exam

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na VŠVU je prijímacia skúška, ktorá sa uskutoční v II. turnusoch:

 • 1. turnus:  študijné programy: maliarstvo; intermédiá; fotografia a nové médiá; vizuálna komunikácia; dizajn
 • 2. turnus:  študijné programy:  textilná tvorba; úžitkové umenie; grafika a iné médiá; digitálne médiá; architektonická tvorba;  reštaurátorská tvorba

a má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).Form of entrance exam

Admission exam will examine the level of knowledge, talent, thinking, skills and abilities in the terms of special demands given by the chosen bachelor study programme. Admission exam lasts 3 days and has two rounds. On the first day the first round is conducted, and on the next two days, the second round is conducted. Admission exam consists of the following parts:

First round

Test aimed at identifying general knowledge acquired during the secondary education in history, literature, art history, and orientation in contemporary art. Testing in English will be possible for international applicants, should they apply for such testing, but in case of their admittance the studies will be in Slovak language. 

Admission exam demonstration

Assessment of personal log of applicant’s artistic activity

Art tasks, which are specified according to the study programme the applicant has applied to.

Second round

Art tasks, which are specified according to the study programme the applicant has applied to. Interview before the department committee, where the applicant will show their orientation in the field they are applying to; part of the interview will be a discussion concerning their personal artistic activity log.

Department admissions committee

Given tasks and parts of the admissions are assessed by admissions committee, which consists of at least five members appointed by the AFAD rector. The committee members are the university teachers who teach at the study programme at the relevant department of AFAD and who have the artistic-teaching titles professor, docent, or assistant professor. The fifth member of the department admissions committee can be a university teacher who teaches at a different study programme at AFAD.

Members of the department admissions committee will assess tasks in both rounds using a six-point scale (0-5). Each task (including tests, personal interview and personal log) will be assessed individually, which means that applicant can earn maximally 25 points for each task (5 points from 5 committee members each). Advancement into the second round is conditioned by earning at least 50% of the maximum possible number for the tasks on the first day. The committee can, depending on a situation (e.g. small number of successful candidates) lower the admittance minimum to 45%.  Names of the applicants advancing to the second round will be disclosed the next morning, in the place where the admittance exam is being conducted. • Apply the application for study

  01.10.2021 - 30.11.2021

 • Performance of the entrance exam

  13.12.2021 - 04.02.2022

 • Send certificate to

  01.09.2022

Always up-to-date news about university Academy of Fine Arts and Design in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
12


Additions
 • CV (paper form)
 • leaving certificate (paper form)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku (paper form)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia nostrifikáciu dokladu vydanú Krajským školským úradom (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information
 • Account owner: Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
 • Bank: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • variable symbol 648 003
 • Specific symbol: six-digit number starting with 20 and followed by a four-digit number consisting of application filing number, in front of which zeroes are to be added.
  An example: if an application filing number is 37, specific symbol will be 200037
 • Additional information: applicant’s surname

Always up-to-date news about university Academy of Fine Arts and Design in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2022/2023
 • University Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 12
 • Program code: 100651
 • Field of study: Art
 • Level of study: 1.
 • Length of study: 4
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Bc.
 • Information about teaching languages: English, Slovak

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Last update: 01.10.2021 14:34

Draw attention to not topical data