Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo  v dennej forme štúdia je jednoodborové, organizačne členené́ na I. stupeň denného VŠ štúdia (6 semestrov) – bakalárske (Bc.) a druhý stupeň VŠ štúdia (4 semestre) – magisterské (Mgr.) a tretí stupeň VŠ štúdia (6 semestrov) – doktorandské (PhD.).

Študijný́ program vychádza z vízie rozvoja verejného zdravotníctva tak, ako ho definujú medzinárodné inštitúcie (EU, Svetová zdravotnícka organizácia, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení, ASPHER), je koncipované tak, aby bolo v súlade s Lisabonským procesom.

Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška. Študijný plán je zostavený z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov tak, aby minimálny počet kreditov získaných splnením určených podmienok bol vsúlade so Študijným poriadkom Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.Uplatnenie absolventov

Absolvent verejného zdravotníctva má vstúpiť do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti svojej profesie, moderných trendov teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve. Absolvent sa uplatní v nasledujúcich organizáciách:
✓ štátna správa: ministerstvá a odbory zdravotníctva, životného prostredia, úrady verejného zdravotníctva,
✓ samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, preventívne programy,
✓ služby zdravia pri práci: bezpečnostnotechnická služba alebo pracovná zdravotná služba,
✓ nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia, v ktorých vykonáva spravidla rozvoj programov a hodnotenie kvality poskytovaných služieb,
✓ ako výskumný pracovník so zameraním najmä na štúdium výskytu, príčin a následkov prenosných a neprenosných hromadne sa vyskytujúcich ochorení, vplyvov životného prostredia a pracovného prostredia na zdravie, a iné,
✓ ako konzultant pre prípravu, realizáciu a hodnotenie projektov vo verejnom zdravotníctve,
✓ farmaceutické firmy pri klinickom skúšaní liekov,
✓ poskytovanie konzultácii pri úprave životného štýlu jednotlivcom,
✓ inšpektoráty práce,
✓ vzdelávacie inštitúcie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

✓ Ukončené bakalárske štúdium v odbore Verejné zdravotníctvo
✓ Nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach a podobne.
✓ Zdravotná spôsobilosť.
✓ Očkovanie proti Hepatitíde B.
✓ Test - bude v rozsahu vedomostí bakalárskeho štúdia (epidemiológia, hygiena práce, základy verejného zdravotníctva, hygiena výživy, hygiena deti a mládeže, hygiena životného prostredia, ochrana a podpora zdravia, štátny zdravotný dozor)

 1. Absolvovanie testu - maximálny počet 120 bodov
 2. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.

a)   ŠVOČ

b)  Certifikát z cudzieho jazyka

c)   Iná aktivita-športová

d)  Iná aktivita-kultúrnaDoplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je:

1. Životopis
2. doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie vo výške 40,-€
3. overené doklady o ukončení bakalárskeho stupňa vzdelania – diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu (týka sa uchádzačov, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2021/2022 a skôr
uchádzači, ktorí budú končiť bakalárske štúdiu v akademickom roku
2022/2023 doložia potvrdenie o návšteve školy a výpis výsledkov
štúdia za uzatvorené obdobie
4. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium v zdravotníckom
odbore vrátane potvrdenie o očkovaní proti Hepatitíde. https://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/info-uchadzac/Potvrdenie-ZS-ockovanie-zdravotnicke-odbory.pdf
5. Doklady preukazujúce účasť na SOČ, certifikát z AJ, resp. diplomy za športovú alebo kultúrnu aktivitu.

Elektronická prihláška musí byť  doloženou  prihláškou v printovej podobe s podpisom.

Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.

 Podmienky pre zahraničných študentov

✓ Ukončené bakalárske štúdium v odbore Verejné zdravotníctvo
✓ Nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach a podobne.
✓ Zdravotná spôsobilosť.
✓ Očkovanie proti Hepatitíde B.

✓ Maturita zo slovenského jazyka. Uchádzači, ktorí nespĺňajú túto podmienku, absolvujú test zo slovenského jazyka na preverenie komunikačných zručností v slovenskom jazyku na úrovni B1, prípadne český jazyk
✓ Test - bude v rozsahu vedomostí bakalárskeho štúdia (epidemiológia, hygiena práce, základy verejného zdravotníctva, hygiena výživy, hygiena deti a mládeže, hygiena životného prostredia, ochrana a podpora zdravia, štátny zdravotný dozor)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

✓ Ukončené bakalárske štúdium v odbore Verejné zdravotníctvo
✓ Nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach a podobne.
✓ Zdravotná spôsobilosť.
✓ Očkovanie proti Hepatitíde B.
✓ Test - bude v rozsahu vedomostí bakalárskeho štúdia (epidemiológia, hygiena práce, základy verejného zdravotníctva, hygiena výživy, hygiena deti a mládeže, hygiena životného prostredia, ochrana a podpora zdravia, štátny zdravotný dozor)

Forma prijímacej skúšky

Metodika hodnotenia prijímacieho konania pre:
✓ Absolvovanie testu, v ktorom môže uchádzač získať maximálne 120 bodov.
✓ Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body (ŠVOČ).
✓ Certifikát z cudzieho jazyka.
✓ Iná aktivita. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  05.06.2023 - 30.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2023 - 31.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • vysvedčenie o štátnej skúške (papierová forma)
 • dodatok k diplomu (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 31.05.2023 12:43

Upozorniť na neaktuálne údaje