Verejné zdravotníctvo

Verejné zdravotníctvo  v dennej forme štúdia je jednoodborové, organizačne členené́ na I. stupeň denného VŠ štúdia (6 semestrov) – bakalárske (Bc.) a druhý stupeň VŠ štúdia (4 semestre) – magisterské (Mgr.) a tretí stupeň VŠ štúdia (6 semestrov) – doktorandské (PhD.).

Študijný́ program vychádza z vízie rozvoja verejného zdravotníctva tak, ako ho definujú medzinárodné inštitúcie (EU, Svetová zdravotnícka organizácia, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení, ASPHER), je koncipované tak, aby bolo v súlade s Lisabonským procesom.

Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška. Študijný plán je zostavený z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov tak, aby minimálny počet kreditov získaných splnením určených podmienok bol vsúlade so Študijným poriadkom Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

V magisterskom stupni štúdia  je povinnou  súčasťou výučby aj absolvovanie 6 týždňovej súvislej  preddiplomovej  praxe v trvaní 180 hodín v zariadení́, ktoré́ priamo súvisí́ s témou  diplomovej práce. Prax študent absolvuje v 4. semestri štúdia.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia, primárnej prevencie a v oblasti klinickej epidemiológie a výskumu.

Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva:

 • vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • vykonávať epidemiologický dohľad a z neho vyplývajúce odborné činnosti,
 • vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky  a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno -  výchovných projektov,
 • plánovanie činností súvisiacich s dopadom na zdravie,
 • vykonávať zdravotnícku administratívu,
 • vykonávať expertízne činnosti, analýzy zdravotného stavu populácie a príčin jeho  zmien, poradenstvo,
 • vzdelávanie a výskumná činnosť.

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pri práci vo verejnom i súkromnom sektore v oblasti rozvoja, podpory a ochrany zdravia, pri plánovaní činností s dopadom na zdravie, zdravotníckej administratíve.

Absolvent:

 • má vedomosti v oblasti klinickej epidemiológie, medicíne založenej na dôkazoch,
 • má vedomosti v oblasti podpory a ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti, pripravuje a plánuje obsahový, časový aj rozpočtový rámec projektov v oblasti  ochrany a podpory zdravia, taktiež pripravuje, plánuje a hodnotí účinnosť intervenčných programov,
 • aplikuje legislatívu, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,
 • hodnotí ukazovatele zdravia a následne navrhuje riešenia na zlepšenie,  objektivizuje fyzikálne, chemické a biologické faktory životného a pracovného prostredia,
 • definuje a dodržiava zdravotnícku etiku, základy metodológie v praxi a výskume  a medicínsku informatiku a štatistiku, vie zdôvodniť vymedzené ošetrovateľské,  preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,
 • vykonáva manažment kvality a manažment ľudských zdrojov,
 • definuje a analyzuje problematiku nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite,
 • posudzuje a vyhodnocuje riziká a zdravotné potreby komunity (pracoviska, podniku),
 • má vedomosti v oblasti vedy a výskumu, analyzuje a interpretuje štatistické údaje,  vie použiť štatistické spracovanie údajov na univariantnej, bivariantnej  a multivariantnej úrovni,
 • komunikuje na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, ovláda cudzí jazyk na  úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, je schopný  organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum,
 • je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať  a aktívne prenášať získané poznatky do praxe,
 • ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,
 • diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia, je  schopný porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému,
 • udržuje kontakt s novými poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji, diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia, udržuje kontakt s novými poznatkami vo svojom odbore  a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

 Uplatnenie absolventa magisterského štúdi

 • štátna správa: ministerstvá a odbory zdravotníctva, životného prostredia, úrady verejného zdravotníctva,
 • samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, preventívne programy,
 • služby zdravia pri práci: bezpečnostnotechnická služba alebo pracovná zdravotná služba,
 • nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia v ktorých vykonáva spravidla rozvoj programov a hodnotenie kvality poskytovaných služieb,
 • ako výskumný pracovník so zameraním najmä na štúdium výskytu, príčin, a následkov prenosných a neprenosných hromadne sa vyskytujúcich ochorení, vplyvov životného prostredia a pracovného prostredia na zdravie, a iné,
 • ako konzultant pre prípravu, realizáciu a hodnotenie projektov vo verejnom zdravotníctve,
 • farmaceutické firmy pri klinickom skúšaní liekov,
 • poskytovanie konzultácii pri úprave životného štýlu jednotlivcom,
 • inšpektoráty práce,
 • vzdelávacie inštitúcie.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 

Uchádzači o druhý stupeň VŠ štúdia- magisterské - v  dennej forme v odbore Verejné zdravotníctvo musia mať ukončené bakalárske štúdium v odbore Verejné zdravotníctvo a nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, anglický jazyk, účasť na súťažiach a podobne, zdravotnú spôsobilosť. Prijímanie uchádzačov pre druhý stupeň VŠ štúdia je realizované metodikou prijímacieho konania:

Metodika hodnotenia prijímacieho konania:

 1. Absolvovanie testu - maximálny počet 120 bodov
 2. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.

a)   ŠVOČ

b)  Certifikát z cudzieho jazyka

c)   Iná aktivita-športová

d)  Iná aktivita-kultúrna

http://fzsp.truni.sk/magisterske-studijne-programy

http://fzsp.truni.sk/otvarane-studijne-programy#vzDoplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je:

-  životopis

-  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

- lekárske potvrdenie o spôsobilosti štúdia na vysokej škole

   Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - zdravotnícke odbory

-  overené fotokópie dokladov bakalárskejo štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)

Elektronická prihláška musí byť  doloženou  prihláškou v printovej podobe s podpisom.

Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzač, ktorý ukončil vsokoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní.  Požiadavky na prijatie študentov zo zahraničia sú také isté ako na študentov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o druhý stupeň VŠ štúdia- magisterské - v  dennej forme v odbore Verejné zdravotníctvo musia mať ukončené bakalárske štúdium v odbore Verejné zdravotníctvo a nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach a podobne, zdravotnú spôsobilosť.

Test bude z oblasti: epidemiológia, zdravie pri práci, základy verejného zdravotníctva, hygieny výživy, hygiena deti a mládeže, environmentálne zdravie,  determinanty zdravia, aplikovaný výskum, základy štatistiky

 

Odporúčaná literatúra:

 1. Rusnák, M.., Rusnáková, V., Príkazský, V., Kotrbová, K.: Propedeutika epidemiológie. Typi universitatis. Trnava, 2018
 2. Rusnák, M., Rusnáková,V., Psota,M.: Štatistika zdravia. Trnava, 2013
 3. Buchancová, J. a kol.: Praconé lekárstvo a toxikológia, Osveta, Martin, 2003
 4. Kačmariková, M.; Rafajdus, M.; . Zdravá výživa a pohyb - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. 2020.  ISBN 978-80-568-0338-7.
 5. Ochaba, R., Kačmáriková, M. Výchova k zdraviu a podpora zdravia. Trnava: Trnavská univerzita, 2020. ISBN 978-80-568-0253-3
 6. Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 7. Európska charta výskumných pracovníkov: http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/kina21620b9c_sk.pdf
 8. Ivan Rovný a kolektív: Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I. Vydavateľstvo: PRO, 2011
 9. Program Zdravie 2020 http://www.who.sk/wp-content/uploads/2015/07/Zdravie-2020_kratka-verzia1.pdf
 10. Čepová E., Kolarčik P., Madarasová Gecková A: ZDRAVOTNÁ GRAMOTNOSŤ, METÓDA AKO ZLEPŠIŤ ZDRAVIE POPULÁCIE A JEJ VYUŽITIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE, Zdravotníctvo a sociálna práca, Vol. 12, 2017, No 1, ISSN 1336-9326 https://coherentsite.files.wordpress.com/2016/06/cepova_2017_28-36.pdf

Prijímanie uchádzačov pre druhý stupeň VŠ štúdia je realizované metodikou prijímacieho konania:

Metodika hodnotenia prijímacieho konania:

 1. Absolvovanie testu - maximálny počet 120 bodov
 2. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.

a)   ŠVOČ

b)  Certifikát z cudzieho jazyka

c)   Iná aktivita-športová

d)  Iná aktivita-kultúrna

http://fzsp.truni.sk/magisterske-studijne-programy

http://fzsp.truni.sk/otvarane-studijne-programy#vz • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  27.06.2022 - 08.07.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  08.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
55


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • vysvedčenie o štátnej skúške (papierová forma)
 • dodatok k diplomu (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 10.02.2022 18:43

Upozorniť na neaktuálne údaje