verejné zdravotníctvo

Názov: verejné zdravotníctvo
Anglický názov študijného odboru: Public Health
Kód: 5607
Skupina: Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: nie
Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu: PhDr.
Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov ŠP v praxi: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (IČO: )
Nahrádza študijné odbory: verejné zdravotníctvo

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor zahŕňa znalosti týkajúce sa determinantov zdravia a rôznych oblastí podpory zdravia, ochrany zdravia, organizácie zdravotníckeho systému a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria témy podpory zdravia v kontexte zdravie vo všetkých politikách, ochrany zdravia vrátane bezpečnosti potravín, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy a témy primárnej, sekundárnej, terciárnej a kvartérnej prevencie ochorení. Ďalej odbor zahŕňa znalosti z oblasti ochrany zdravia pri práci, environmentálneho zdravia, znalosti o vplyve komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života a práce na zdravie populácie i jednotlivca. Environmentálne zdravie zahŕňa aj problematiku hygieny životného prostredia.

 

K nosným  témam  jadra  znalostí  študijného  odboru  patrí  epidemiológia  infekčných  ochorení a chronických (neinfekčných) ochorení – a to najmä prevencia a kontrola ochorení v populácii.

 

K témam jadra znalostí študijného odboru radíme aj poznatky z interdisciplinárnych oblastí: psychológie, fyziky, chémie, biochémie, biotechnológie, biológie, bioinformatiky a štatistiky, etiky, komunikácie a medicíny.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti ochrany zdravia, podpory zdravia a primárnej prevencie na základe ich poznania a praktických skúseností. Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva sú:

1.       vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

2.       vykonávanie epidemiologického dohľadu nad infekčnými aj chronickými ochoreniami a z neho vyplývajúce odborné činnosti,

3.       vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovanie sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov,

4.       navrhovanie a vykonávanie základných opatrení, ktoré prispievajú ku kvalite a bezpečnosti

pacienta a pracovníka v zdravotníckej a zdravotnej starostlivosti,

5.       práca s údajmi, ich uloženie a základná štatistická analýza nasledovaná odbornou interpretáciou.

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo všeobecných a preventívnych medicínskych  odborov, ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti.

Absolvent

1.       má základné poznatky z biomedicínskych a klinických odborov, ošetrovateľstva a odbornej terminológie, zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,

2.       ovláda právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie

zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,

3.       aplikuje poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy jednoty organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, ovláda zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií,

4.       uplatňuje základy zdravotníckej informatiky a štatistiky v praxi aj výskume,

5.       zdôvodňuje a aplikuje použitie epidemiologických metód, metód procesu ochrany a podpory zdravia a poznatkov z právnych predpisov v terénnej praxi,

6.       interpretuje a následne aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom

zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,

7.       navrhuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zamerané na formovanie zdravého spôsobu života,

8.       podieľa sa na riešení problematiky nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite,

9.       uplatňuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zameranej na formovanie

zdravého spôsobu života,

10.    má  poznatky  z psychológie  a sociológie,  profesionálne  zamerané  zásady  a spôsoby komunikácie v profesionálnej činnosti,

11.    ovláda zásady zdravotníckej etiky,

12.    ovláda základy informatiky, štatistiky a vedeckej práce vo svojom odbore, ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,

13.    ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre,

je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky do praxe,

14.    je  schopný organizovať  si  vlastné  vzdelávanie  a  výskum,  udržuje  kontakt  s  novými

poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

Absolvent študijného odboru je pri výkone svojej profesie nezávislý a zohľadňuje moderné trendy teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve.

Popis prvého stupňa

Absolvent je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti ochrany zdravia, podpory zdravia a primárnej prevencie na základe ich poznania a praktických skúseností. Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva sú:

1.       vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

2.       vykonávanie epidemiologického dohľadu nad infekčnými aj chronickými ochoreniami a z neho vyplývajúce odborné činnosti,

3.       vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovanie sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov,

4.       navrhovanie a vykonávanie základných opatrení, ktoré prispievajú ku kvalite a bezpečnosti

pacienta a pracovníka v zdravotníckej a zdravotnej starostlivosti,

5.       práca s údajmi, ich uloženie a základná štatistická analýza nasledovaná odbornou interpretáciou.

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo všeobecných a preventívnych medicínskych  odborov, ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti.

Absolvent

1.       má základné poznatky z biomedicínskych a klinických odborov, ošetrovateľstva a odbornej terminológie, zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,

2.       ovláda právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie

zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,

3.       aplikuje poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy jednoty organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, ovláda zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií,

4.       uplatňuje základy zdravotníckej informatiky a štatistiky v praxi aj výskume,

5.       zdôvodňuje a aplikuje použitie epidemiologických metód, metód procesu ochrany a podpory zdravia a poznatkov z právnych predpisov v terénnej praxi,

6.       interpretuje a následne aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom

zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,

7.       navrhuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zamerané na formovanie zdravého spôsobu života,

8.       podieľa sa na riešení problematiky nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite,

9.       uplatňuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zameranej na formovanie

zdravého spôsobu života,

10.    má  poznatky  z psychológie  a sociológie,  profesionálne  zamerané  zásady  a spôsoby komunikácie v profesionálnej činnosti,

11.    ovláda zásady zdravotníckej etiky,

12.    ovláda základy informatiky, štatistiky a vedeckej práce vo svojom odbore, ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,

13.    ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre,

je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky do praxe,

14.    je  schopný organizovať  si  vlastné  vzdelávanie  a  výskum,  udržuje  kontakt  s  novými

poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

Absolvent študijného odboru je pri výkone svojej profesie nezávislý a zohľadňuje moderné trendy teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia, primárnej prevencie a v oblasti klinickej epidemiológie a výskumu.

Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva sú:

1.       vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

2.       vykonávanie epidemiologického dohľadu a z neho vyplývajúce odborné činnosti,

3.       vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov,

4.       plánovanie činností súvisiacich s dopadom na zdravie,

5.       vykonávanie expertíznych činností, analýz zdravotného stavu populácie a príčin jeho zmien, poradenstva,

6.       vykonávanie zdravotníckej administratívy,

7.       vedenie    procesov    kontinuálneho    zvyšovania    kvality    poskytovaných    služieb v zdravotníctve,

8.       podporovanie vzdelávania a výskumnej činnosti.

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú potrebné pri práci vo verejnom a súkromnom sektore v oblasti rozvoja, podpory a ochrany zdravia, pri plánovaní činností s dopadom na zdravie a v zdravotníckej administratíve.

Absolvent

1.       má vedomosti v oblasti klinickej epidemiológie, medicíne založenej na dôkazoch,

2.       má vedomosti v oblasti podpory a ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti, pripravuje a plánuje obsahový, časový aj rozpočtový rámec projektov v oblasti ochrany a podpory zdravia, taktiež pripravuje, plánuje a hodnotí účinnosť intervenčných programov,

3.       aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,

4.       hodnotí ukazovatele zdravia a následne navrhuje riešenia na zlepšenie, objektivizuje fyzikálne, chemické a biologické faktory životného a pracovného prostredia,

5.       definuje a dodržiava zdravotnícku etiku, základy metodológie v praxi a výskume a

medicínsku    informatiku    a    štatistiku,    zdôvodňuje    vymedzené    ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,

6.       vykonáva manažment kvality a manažment ľudských zdrojov,

7.       definuje a analyzuje problematiku nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite,

8.       posudzuje a vyhodnocuje riziká a zdravotné potreby komunity (pracoviska, podniku),

9.       má vedomosti v oblasti vedy, analyzuje a interpretuje štatistické údaje, vie použiť štatistické spracovanie údajov na univariantnej, bivariantnej a multivariantnej úrovni,

10.    komunikuje na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, je schopný organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum,

11.    je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky do praxe,

12.    ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,

13.    diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia, je schopný

porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému,

14.    oboznamuje sa s novými poznatkami  vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji,

15.    diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia.

Popis tretieho stupňa

Profil absolventa doktorandského štúdia charakterizujú všeobecné požiadavky, najmä zvládnutie metodiky a metodológie samostatnej vedeckej práce a tvorivej činnosti v odbore verejné zdravotníctvo a súvisiacich vedných oblastiach, ako aj zvládnutie zdrojov domácej a zahraničnej odbornej literatúry, ktorá dokumentuje vývoj a profiluje stav tohto odboru. Výsledky sa prejavujú v samostatnom vedeckom bádaní, ako aj pravidelnou publikáciou odborných a vedeckých prác, najmä v odborných a vedeckých periodikách, zborníkoch,  monografiách a učebných  textoch v Slovenskej republike a v zahraničí. Súčasťou profilu absolventa sú aj osobitné požiadavky. Absolvent sa profiluje cez všeobecno-teoretické, metodologické a výskumné osobitosti študijného odboru a vedecké napredovanie v príslušných odboroch. Absolvent doktorandského štúdia je pripravený samostatne analyzovať zložité situácie zdravotníckej a sociálnej praxe a presadzovať ich riešenie do vedeckých, teoretických a praktických modelov spoločenského prostredia.

 

Absolvent je schopný prezentovať a publikovať svoje výsledky založené na dôkazoch. Navrhuje, overuje a implementuje nové výskumné a pracovné metódy, a to na základe získaných výsledkov, ktoré následne prezentuje a využíva ich pri uplatňovaní nových vedeckých a pracovných postupov.

 

Absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením. Je schopný prezentovať a publikovať výsledky vlastného výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednom odbore v akademických inštitúciách alebo výskumných organizáciách.

Späť