Všeobecné lekárstvo

-

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Základná podmienka:

Základnou podmienkou je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské vzdelanie v zahraničí, predloží doklad o rovnocennosti podľa platných predpisov.

Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie je bodový zisk z prijímacej skúšky, ktorý zaradí uchádzača medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Ďalšie informácie o prijímacom konaní:

- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,

- uchádzač môže podať na jeden študijný program iba jednu prihlášku (na doktorské programy buď vo vyučovacom jazyku slovenskom, alebo anglickom),

- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program,

- poplatok za prijímacie konanie je uchádzač povinný uhradiť za každý študijný program, na ktorý sa prihlási,

- potvrdenie banky o realizácii platby (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte) nalepte na 3. stranu prihlášky,

- v prípade podania prihlášky na vysokoškolské štúdium na viac študijných programov originál potvrdenia všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti pre regulované povolanie a zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania požadujeme iba pri jednej prihláške. V druhej a ďalšej prihláške na štúdium uchádzač uvedie, súčasťou prihlášky ktorého študijného programu je originál potvrdenia prílohou,

- kritériom pre prijatie je získaný počet bodov na prijímacej skúške.Dekan fakulty má právo namiesto prijatého uchádzača, ktorý na otázku fakulty odpovie záporne alebo do určitého termínu neodpovie, prijať ďalšieho uchádzača v poradí podľa výsledku prijímacej skúšky v danom študijnom programe (§ 59 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky:

Kritériom pre prijatie je získaný počet bodov v písomnom teste. Vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje pomocou scannera, bez znalosti o pisateľovi testu. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na www stránke fakulty v deň jej konania, najneskôr na druhý deň po konaní prijímacej skúšky, na základe prideleného kódu, ktorý uchádzač získa na prijímacej skúške.Doplňujúce informácie
Všetky informácie nájdete na:

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/

Podmienky pre zahraničných študentov
Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), predloží okrem povinných príloh originál rozhodnutia alebo overenú kópiu o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva. Toto rozhodnutie predloží uchádzač pri prijímacej skúške.

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
-

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Martina Chylová, PhD. tel: 055/640 2590, 055/234 3391

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Prijímacieho konania na študijné programy študujúce v jazyku slovenskom sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý do stanoveného termínu zašle riadne vyplnenú prihlášku a splní podmienky pre prijatie.

Forma prijímacej skúšky
Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu z predmetov chémia a biológia. Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojím rozsahom zodpovedá obsahu úplného stredného vzdelania.

Testy
Sada testových otázok pre uchádzačov pozostáva z 200 otázok - 100 otázok z predmetu biológia a 100 otázok z predmetu chémia. Čas na vypracovanie 200 otázok je 150 minút. Formulácia otázok a štyroch variantov odpovedí umožňuje výber správnej odpovede, pričom v jednej otázke môže byť viac správnych odpovedí alebo žiadna. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 800.

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2021 - 28.02.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  07.06.2021 - 11.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
220


Prílohy
 • Doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • Lekárske potvrdenie (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Žiadosť o modifikáciu prijímacej skúšky (papierová forma)
 • Prihláška na termín prijímacej skúšky (papierová forma)
 • Kópia pasu (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 8360
Kód banky: 8180
Variabilný symbol: 1024
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Pre platby zo zahraničia:

IBAN: SK7381800000007000078360
SWIFT: SPSRSKBA (pre platbu zo Slovenska a krajín EU)
SUBASKBX (pre platbu mimo krajín EU)
Kontaktná adresa:

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta

Študijné oddelenie

Tr. SNP 1

040 11 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 02.02.2021 13:14

Upozorniť na neaktuálne údaje