General Medicine

-

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
Základná podmienka:

Základnou podmienkou je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské vzdelanie v zahraničí, predloží doklad o rovnocennosti podľa platných predpisov.

Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie je bodový zisk z prijímacej skúšky, ktorý zaradí uchádzača medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Ďalšie informácie o prijímacom konaní:

- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,

- uchádzač môže podať na jeden študijný program iba jednu prihlášku (na doktorské programy buď vo vyučovacom jazyku slovenskom, alebo anglickom),

- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program,

- poplatok za prijímacie konanie je uchádzač povinný uhradiť za každý študijný program, na ktorý sa prihlási,

- potvrdenie banky o realizácii platby (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte) nalepte na 3. stranu prihlášky,

- v prípade podania prihlášky na vysokoškolské štúdium na viac študijných programov originál potvrdenia všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti pre regulované povolanie a zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania požadujeme iba pri jednej prihláške. V druhej a ďalšej prihláške na štúdium uchádzač uvedie, súčasťou prihlášky ktorého študijného programu je originál potvrdenia prílohou,

- kritériom pre prijatie je získaný počet bodov na prijímacej skúške.Dekan fakulty má právo namiesto prijatého uchádzača, ktorý na otázku fakulty odpovie záporne alebo do určitého termínu neodpovie, prijať ďalšieho uchádzača v poradí podľa výsledku prijímacej skúšky v danom študijnom programe (§ 59 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky:

Kritériom pre prijatie je získaný počet bodov v písomnom teste. Vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje pomocou scannera, bez znalosti o pisateľovi testu. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na www stránke fakulty v deň jej konania, najneskôr na druhý deň po konaní prijímacej skúšky, na základe prideleného kódu, ktorý uchádzač získa na prijímacej skúške.Additional information
Všetky informácie nájdete na:

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/

Conditions for international students
Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), predloží okrem povinných príloh originál rozhodnutia alebo overenú kópiu o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva. Toto rozhodnutie predloží uchádzač pri prijímacej skúške.

Conditions of admission without the entrance exam
-

Coordinator for students with specific needs
Mgr. Martina Chylová, PhD. tel: 055/640 2590, 055/234 3391

General information on the admission exam
Prijímacieho konania na študijné programy študujúce v jazyku slovenskom sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý do stanoveného termínu zašle riadne vyplnenú prihlášku a splní podmienky pre prijatie.

Form of entrance exam
Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu z predmetov chémia a biológia. Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojím rozsahom zodpovedá obsahu úplného stredného vzdelania.

Tests
Sada testových otázok pre uchádzačov pozostáva z 200 otázok - 100 otázok z predmetu biológia a 100 otázok z predmetu chémia. Čas na vypracovanie 200 otázok je 150 minút. Formulácia otázok a štyroch variantov odpovedí umožňuje výber správnej odpovede, pričom v jednej otázke môže byť viac správnych odpovedí alebo žiadna. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 800.

 • Apply the application for study

  01.01.2021 - 28.02.2021

 • Performance of the entrance exam

  07.06.2021 - 11.06.2021

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
220


Additions
 • Doklad o zaplatení poplatku (paper form)
 • Lekárske potvrdenie (paper form)
 • Maturitné vysvedčenie (paper form)
 • Žiadosť o modifikáciu prijímacej skúšky (paper form)
 • Prihláška na termín prijímacej skúšky (paper form)
 • Kópia pasu (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 30 €

Billing information
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 8360
Kód banky: 8180
Variabilný symbol: 1024
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Pre platby zo zahraničia:

IBAN: SK7381800000007000078360
SWIFT: SPSRSKBA (pre platbu zo Slovenska a krajín EU)
SUBASKBX (pre platbu mimo krajín EU)
Kontaktná adresa:

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta

Študijné oddelenie

Tr. SNP 1

040 11 Košice

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Last update: 02.02.2021 13:14

Draw attention to not topical data