Slovakisticko-mediálne štúdiá

Absolvent štúdiá má základné teoretické vedomosti a praktické schopnosti a zručnosti potrebné na vykonávanie práce v rozličných typoch masmediálnych inštitúcií, ako aj inštitúcií marketingovej a marketingovomediálnej sféry. Absolvent získa vedomosti a praktické zručnosti v predmetoch zameraných na marketingovú a mediálnu sféru, podložené dôsledným funkčným zvládnutím slovenského hovoreného a písaného slova vo všetkých jazykových rovinách a pestrej palete žánrov uplatňovaných v marketingovej a mediálnej komunikácii. Osobitný cieľ tohto štúdia mieri aj na zvýšenie úrovne médiálnej a marketingovej komunikácie v regióne. Vedomosti z marketingu mu umožnia uplatniť sa na strednom a nižšom stupni riadenia danej sféry.
     Študent (absolvent) 1. stupňa študijného programu masmediálne štúdiá by mal zvládnuť:
– perfektné ovládanie normy súčasného spisovného slovenského jazyka;
– základy marketingu a marketingovej komunikácie;
– základy mediálnej komunikácie tak v printových, ako aj v elektronických médiách;
– filozofické, psychologické a sociologické základy masmediálnej a marketingovej komunikácie;
– základný kulturologický prehľad ako širší základ mediálnej komunikácie;
– prehľad dejín žurnalistiky a mediálnej komunikácie vo svete a na Slovensku;
– základnú problematiku etiky a právnych otázok súvisiacich s mediálnou a marketingovou komunikáciou;
– základy teórie informácie a informačných systémov;
– základy riadenia masmediálnych inštitúcií.
     Mal by si zároveň osvojiť základné zručnosti, ako aj spomínané teoretické poznatky, samostatne a tvorivo ich aplikovať v mediálnej a marketingovej praxi tak, aby sa po skončení štúdia mohol bezproblémovo zaradiť do pracovného života v mediálnej a marketingovej sfére.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vysokú školu je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie. 2. Uchádzač musí mať absolvovanú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka (prípadne českého jazyka) alebo inú skúšku preukazujúcu úroveň slovenského (alebo českého) jazyka minimálne na úrovni B2. FF UPJŠ umožní realizáciu skúšky zo slovenského jazyka na základe žiadosti uchádzača. Uchádzačom bude poskytnutá informácia o možnosti a termíne vykonania skúšky zo slovenského jazyka. 3. Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacej skúšky na základe posúdenia komplexných výsledkov stredoškolského štúdia, bez prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie

a) aritmetický priemer koncoročných známok za prvý až predposledný ročník štúdia na strednej škole – váha 80 % (max. 40 bodov). b) odborné aktivity (umiestnenia v súťažiach, mediálne výstupy a pod.) – váha 20 % (max. 10 bodov).Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 31.03.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • Vysvedčenie za prvý ročník (papierová forma, elektronická forma)
 • Vysvedčenie za druhý ročník (papierová forma, elektronická forma)
 • Vysvedčenie za tretí ročník (papierová forma, elektronická forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • Olympiáda (papierová forma, elektronická forma)
 • Doklad o zaplatení poplatku (papierová forma, elektronická forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • Jazykový certifikát (papierová forma, elektronická forma)
 • Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (papierová forma, elektronická forma)
 • Spolupráca s médiami (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180

IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280

Variabilný symbol: 5997

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Quitková – jana.quitkova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 11.11.2022 10:16

Upozorniť na neaktuálne údaje