Politológia

.Uplatnenie absolventov

Študijný program politológie je realizovaný s možnosťou výberu z modulov:Modul 1 Teória politikyAbsolventi politológie v module Teória politiky nájdu uplatnenie ako odborní pracovníci na všetkých stupňoch verejnej správy (v štátnej správe a samospráve), v štátnych a európskych inštitúciách, v politických stranách a  v oblasti politického marketingu,. Uplatnenie môžu nájsť aj v think-tankoch alebo v oblasti médií, prípadne v  mimovládnom či súkromnom sektore.Modul 2 Medzinárodné vzťahy
Absolventi politológie v module Medzinárodné vzťahy nájdu uplatnenie ako odborní pracovníci v štátnych orgánoch pre medzinárodné vzťahy a zahraničné styky, v orgánoch Európskej únie a v ďalších  medzinárodných organizáciách, v diplomacii, prípadne ako pracovníci a asistenti v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach štátneho a súkromného charakteru. Uplatnenie môžu nájsť aj v oblasti publicistiky a médií, odborných a analytických útvaroch, prípadne v treťom sektore.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 jednoodborový bakalársky študijný program politológia (denná a externá forma)Doplňujúce informácie

Študijný program politológie je realizovaný s možnosťou výberu z modulov:

Modul 1 Teória politiky

Modul 2 Medzinárodné vzťahyPodmienky pre zahraničných študentov

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 jednoodborový bakalársky študijný program politológia (denná a externá forma)Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacej skúšky na základe posúdenia komplexných výsledkov stredoškolského štúdia. Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 jednoodborový bakalársky študijný program politológia (denná a externá forma)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými edukačnými potrebami: 

Doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Email: beata.gajdosova1@upjs.sk
VoIP: 055 234 7180Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie o všetkých náležitostiach prihlášky a prijímacej skúške sú zverejnené v internetovom v sídle fakulty Forma prijímacej skúšky

.Testy

. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2022 - 31.03.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • Vysvedčenie za prvý ročník (papierová forma, elektronická forma)
 • Vysvedčenie za druhý ročník (papierová forma, elektronická forma)
 • Vysvedčenie za tretí ročník (papierová forma, elektronická forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma, elektronická forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • Maturitná skúška SJ/ČJ B2 (papierová forma, elektronická forma)
 • Aktívna účasť v dobrovoľníckych združeniach, olympiády., SOČ , prax a pod. (papierová forma, elektronická forma)
 • Doklad o úhrade poplatku za prihlášku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Quitková – jana.quitkova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 28.01.2022 08:31

Upozorniť na neaktuálne údaje