Politológia

Študijný program politológie je realizovaný s možnosťou výberu z modulov:
Modul 1 Teória politiky
Absolventi politológie v module Teória politiky nájdu uplatnenie ako odborní pracovníci na všetkých stupňoch verejnej správy (v štátnej správe a samospráve), v štátnych a európskych inštitúciách, v politických stranách a v oblasti politického marketingu,. Uplatnenie môžu nájsť aj v think-tankoch alebo v oblasti médií, prípadne v mimovládnom či súkromnom sektore.
Modul 2 Medzinárodné vzťahy
Absolventi politológie v module Medzinárodné vzťahy nájdu uplatnenie ako odborní pracovníci v štátnych orgánoch pre medzinárodné vzťahy a zahraničné styky, v orgánoch Európskej únie a v ďalších medzinárodných organizáciách, v diplomacii, prípadne ako pracovníci a asistenti v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach štátneho a súkromného charakteru. Uplatnenie môžu nájsť aj v oblasti publicistiky a médií, odborných a analytických útvaroch, prípadne v treťom sektore.


Uplatnenie absolventov
Študijný program politológie je realizovaný s možnosťou výberu z modulov:
Modul 1 Teória politiky
Absolventi politológie v module Teória politiky nájdu uplatnenie ako odborní pracovníci na všetkých stupňoch verejnej správy (v štátnej správe a samospráve), v štátnych a európskych inštitúciách, v politických stranách a v oblasti politického marketingu,. Uplatnenie môžu nájsť aj v think-tankoch alebo v oblasti médií, prípadne v mimovládnom či súkromnom sektore.
Modul 2 Medzinárodné vzťahy
Absolventi politológie v module Medzinárodné vzťahy nájdu uplatnenie ako odborní pracovníci v štátnych orgánoch pre medzinárodné vzťahy a zahraničné styky, v orgánoch Európskej únie a v ďalších medzinárodných organizáciách, v diplomacii, prípadne ako pracovníci a asistenti v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach štátneho a súkromného charakteru. Uplatnenie môžu nájsť aj v oblasti publicistiky a médií, odborných a analytických útvaroch, prípadne v treťom sektore.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Podmienky prijímacieho konania sú zverejnené na:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium

Doplňujúce informácie
.

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienkou prijatia cudzincov na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti spôsobom totožným ako v prípade uchádzačov – občanov SR.

Uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia na študijné oddelenie predložiť doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia.
Proces uznávania dokladov zo zahraničia:
Žiadosť o nostrifikáciu na Okresnom úrade Košice - odbor školstva,
(Zádielska 1, 041 26 Košice, Tel. 055 724 5442).
Zahraničné doklady o vzdelaní:
Postup pri uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami upravuje zákon NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Uchádzač musí mať absolvovanú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka (prípadne českého
jazyka) alebo inú skúšku preukazujúcu úroveň slovenského (alebo českého) jazyka minimálne na
úrovni B2. FF UPJŠ umožní realizáciu skúšky zo slovenského jazyka na základe žiadosti uchádzača.
Uchádzačom bude poskytnutá informácia o možnosti a termíne vykonania skúšky zo slovenského
jazyka

Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Študijný program politológie je realizovaný s možnosťou výberu z modulov:
Modul 1 Teória politiky
Modul 2 Medzinárodné vzťahy


Forma prijímacej skúšky
.

Testy
.

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.04.2024 - 30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • Vysvedčenie za prvý ročník (papierová forma)
 • Vysvedčenie za druhý ročník (papierová forma)
 • Vysvedčenie za tretí ročník (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Olympiáda (papierová forma)
 • Doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Jazykový certifikát (papierová forma)
 • Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (papierová forma)
 • Spolupráca s médiami (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 15.07.2024 16:05

Upozorniť na neaktuálne údaje