Political Sciences

Študijný program politológie je realizovaný s možnosťou výberu z modulov:
Modul 1 Teória politiky
Absolventi politológie v module Teória politiky nájdu uplatnenie ako odborní pracovníci na všetkých stupňoch verejnej správy (v štátnej správe a samospráve), v štátnych a európskych inštitúciách, v politických stranách a v oblasti politického marketingu,. Uplatnenie môžu nájsť aj v think-tankoch alebo v oblasti médií, prípadne v mimovládnom či súkromnom sektore.
Modul 2 Medzinárodné vzťahy
Absolventi politológie v module Medzinárodné vzťahy nájdu uplatnenie ako odborní pracovníci v štátnych orgánoch pre medzinárodné vzťahy a zahraničné styky, v orgánoch Európskej únie a v ďalších medzinárodných organizáciách, v diplomacii, prípadne ako pracovníci a asistenti v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach štátneho a súkromného charakteru. Uplatnenie môžu nájsť aj v oblasti publicistiky a médií, odborných a analytických útvaroch, prípadne v treťom sektore.


Prospects of graduates
Študijný program politológie je realizovaný s možnosťou výberu z modulov:
Modul 1 Teória politiky
Absolventi politológie v module Teória politiky nájdu uplatnenie ako odborní pracovníci na všetkých stupňoch verejnej správy (v štátnej správe a samospráve), v štátnych a európskych inštitúciách, v politických stranách a v oblasti politického marketingu,. Uplatnenie môžu nájsť aj v think-tankoch alebo v oblasti médií, prípadne v mimovládnom či súkromnom sektore.
Modul 2 Medzinárodné vzťahy
Absolventi politológie v module Medzinárodné vzťahy nájdu uplatnenie ako odborní pracovníci v štátnych orgánoch pre medzinárodné vzťahy a zahraničné styky, v orgánoch Európskej únie a v ďalších medzinárodných organizáciách, v diplomacii, prípadne ako pracovníci a asistenti v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach štátneho a súkromného charakteru. Uplatnenie môžu nájsť aj v oblasti publicistiky a médií, odborných a analytických útvaroch, prípadne v treťom sektore.


Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
Podmienky prijímacieho konania sú zverejné na:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/pk/

Additional information
.

Conditions for international students
Podmienkou prijatia cudzincov na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti spôsobom totožným ako v prípade uchádzačov – občanov SR.

Uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia na študijné oddelenie predložiť doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia.
Proces uznávania dokladov zo zahraničia:
Žiadosť o nostrifikáciu na Okresnom úrade Košice - odbor školstva,
(Zádielska 1, 041 26 Košice, Tel. 055 724 5442).
Zahraničné doklady o vzdelaní:
Postup pri uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami upravuje zákon NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Uchádzač musí mať absolvovanú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka (prípadne českého
jazyka) alebo inú skúšku preukazujúcu úroveň slovenského (alebo českého) jazyka minimálne na
úrovni B2. FF UPJŠ umožní realizáciu skúšky zo slovenského jazyka na základe žiadosti uchádzača.
Uchádzačom bude poskytnutá informácia o možnosti a termíne vykonania skúšky zo slovenského
jazyka

Conditions of admission without the entrance exam
Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacej skúšky na základe posúdenia komplexných výsledkov stredoškolského štúdia. Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 jednoodborový bakalársky študijný program politológia (denná a externá forma): https://www.upjs.sk/public/media/1208/pk-2022-2023-PLb.pdfCoordinator for students with specific needs
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/

General information on the admission exam
Študijný program politológie je realizovaný s možnosťou výberu z modulov:
Modul 1 Teória politiky
Modul 2 Medzinárodné vzťahy


Form of entrance exam
.

Tests
.

 • Apply the application for study

  01.01.2023 - 31.03.2023

 • Performance of the entrance exam

  01.05.2023 - 30.06.2023

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

Billing information
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Last update: 05.12.2022 10:47

Draw attention to not topical data