Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

-

Uplatnenie absolventov
Absolvent má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na štúdium pre I. stupeň vysokoškolského štúdia je úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie je bodový zisk z prijímacej skúšky, ktorý zaradí uchádzača medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu.

Písomný test z:
- biológie (40 otázok)
- chémie (40 otázok)
Maximálny počet bodov z písomného testu je 320. Čas na vypracovanie písomného testu je 50 minút.

Prijímacieho konania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý do stanoveného termínu zašle riadne vyplnenú prihlášku a splní podmienky pre prijatie: https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/9/2023/07/PODMIENKY_PRIJATIA_24_25.pdf

Doplňujúce informácie
Všetky informácie nájdete na:

https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/9/2023/07/PODMIENKY_PRIJATIA_24_25.pdf

Podmienky pre zahraničných študentov
Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), predloží okrem povinných príloh originál rozhodnutia alebo overenú kópiu o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá uchádzačovi príslušný Regionálny úrad školskej správy. Toto rozhodnutie predloží uchádzač pri prijímacej skúške.
The applicant who completed secondary school studies abroad (except for documents obtained in the Czech Republic) will submit, in addition to the mandatory annexes, an original decision or a certified copy of the diploma issued by the Department of Education of the respective Regional Office. This decision must be submitted to the entrance examination.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Podmienkou pre prijatie je absolvovanie písomného testu.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
PhDr. Martina Ružičková, PhD. tel: 055/234 3391

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Viac informácií nájdete na: https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/9/2023/07/PODMIENKY_PRIJATIA_24_25.pdf

Forma prijímacej skúšky
Forma a predmety prijímacej skúšky:

Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu z predmetov biológia (40 otázok) a chémia (40 otázok). Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojím rozsahom zodpovedá obsahu úplného stredného vzdelania.

Testy
Sada testových otázok pre uchádzačov pozostáva z 80 otázok – 40 otázok z predmetu biológia a 40 otázok z predmetu chémia. Čas na vypracovanie 80 otázok je 50 minút. Maximálny počet bodov ktoré môže uchádzač získať je 320.

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2024 - 30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2024 - 14.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • Doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • Lekárske potvrdenie (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Žiadosť o modifikáciu prijímacej skúšky (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 8360
Kód banky: 8180
Variabilný symbol: 1024
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko a názov študijného programu
Pre platby zo zahraničia:

IBAN: SK7381800000007000078360
SWIFT: SPSRSKBA (pre platbu zo Slovenska a krajín EU)
SUBASKBX (pre platbu mimo krajín EU)
Kontaktná adresa:

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta

Študijné oddelenie

Tr. SNP 1

040 11 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 12.06.2024 16:03

Upozorniť na neaktuálne údaje