História

.Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho študijného programu história, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni, sa môžu uplatniť v profesii historika, kultúrneho a osvetového pracovníka, pracovníka knižníc (osobitne v oblasti bibliografie), archívov, galérii, redaktorov v rozličných médiách, Ak absolvent zároveň ukončí štúdium v inom odbore, úroveň jeho doplnkovej historickej kompetencie vysoko zvyšuje možnosti jeho uplatnenia v praxi vo vyštudovanom odbore.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023 pre študijný program História (bakalársky stupeň, denná forma)Doplňujúce informácie

.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023 pre študijný program História (bakalársky stupeň, denná forma)Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými edukačnými potrebami: 

Doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Email: beata.gajdosova1@upjs.sk
VoIP: 055 234 7180Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie o všetkých náležitostiach prihlášky a prijímacej skúške sú zverejnené v internetovom v sídle fakulty Forma prijímacej skúšky

.Testy

Každý uchádzač je povinný absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP, ktorého realizáciu zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o ): www.scio.sk  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2022 - 31.03.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
  • Maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
  • SCIO T. - VŠP (papierová forma, elektronická forma)
  • Súťaže, Olympiády, SOČ a pod. (papierová forma, elektronická forma)
  • Doklad o úhrade poplatku za prihlášku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Lýdia Bereczová – lydia.bereczova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 17.12.2021 10:04

Upozorniť na neaktuálne údaje