History

Absolventi sú v súlade s opisom odboru schopní vykonávať základné dokumentačné činnosti v povolaniach: múzejný a galerijný pracovník, pracovník historických knižníc, pamiatkových ústavov a pod., ako aj elementárne odborné práce na vedeckých a odborných historických pracoviskách. Uplatnenie môžu nájsť aj ako odborní pracovníci v oblasti publicistiky, štátnej správy či samosprávy, príp. v treťom sektore. Počas štúdia získajú základné faktografické, teoreticko-metodologické a praktické poznatky a skúsenosti z propedeutických historických disciplín a z jednotlivých období vývoja ľudskej spoločnosti v rozsahu vymedzenom jednotkami študijného programu. V primeranom rozsahu sa oboznámia s hlavnými trendmi vývoja historického bádania a s najvýznamnejšími prácami slovenských i zahraničných bádateľov. Nadobudnuté poznatky sú schopní samostatne aj tímovo tvorivo aplikovať pri riešení problémov a koncipovaní odborných textov na úrovni bakalárskej práce. Majú predpoklady pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia.

Prospects of graduates
Absolventi bakalárskeho študijného programu história, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni, sa môžu uplatniť v profesii historika, kultúrneho a osvetového pracovníka, pracovníka knižníc (osobitne v oblasti bibliografie), archívov, galérii, redaktorov v rozličných médiách, Ak absolvent zároveň ukončí štúdium v inom odbore, úroveň jeho doplnkovej historickej kompetencie vysoko zvyšuje možnosti jeho uplatnenia v praxi vo vyštudovanom odbore.

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
Podmienky prijímacieho konania sú zverejné na:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/pk/

Additional information
.

Conditions for international students
Podmienkou prijatia cudzincov na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti spôsobom totožným ako v prípade uchádzačov – občanov SR.

Uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia na študijné oddelenie predložiť doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia.
Proces uznávania dokladov zo zahraničia:
Žiadosť o nostrifikáciu na Okresnom úrade Košice - odbor školstva,
(Zádielska 1, 041 26 Košice, Tel. 055 724 5442).
Zahraničné doklady o vzdelaní:
Postup pri uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami upravuje zákon NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Uchádzač musí mať absolvovanú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka (prípadne českého
jazyka) alebo inú skúšku preukazujúcu úroveň slovenského (alebo českého) jazyka minimálne na
úrovni B2. FF UPJŠ umožní realizáciu skúšky zo slovenského jazyka na základe žiadosti uchádzača.
Uchádzačom bude poskytnutá informácia o možnosti a termíne vykonania skúšky zo slovenského
jazyka

Conditions of admission without the entrance exam
Bez prijímacej skúšky.
Každý uchádzač je povinný absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP, ktorého realizáciu zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. (www.scio.sk)
Viac info:
https://www.upjs.sk/public/media/1208/pk-2022-2023-Hb.pdf

Coordinator for students with specific needs
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/

Form of entrance exam
.

Tests
Každý uchádzač je povinný absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP, ktorého realizáciu zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o ): www.scio.sk

 • Apply the application for study

  01.01.2023 - 31.03.2023

 • Performance of the entrance exam

  01.05.2023 - 30.06.2023

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

Billing information
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Last update: 05.12.2022 10:47

Draw attention to not topical data