Britské a americké štúdiá

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného odboru filológia (do 1. 9. 2019 neslovanské jazyky a literatúry) v programe Britské a americké štúdiá je spôsobilý vykonávať prácu v pracovnom zaradení, pre ktorý sa predpokladá najvyšší stupeň znalosti anglického jazyka, v oblasti spoločenských vied, v štátnej, či verejnej správe, súkromných firmách, v spoločenských organizáciách, v masmédiách a pod. Absolvent sa môže uplatnenie uplatniť na prekladateľskom trhu práce v rámci odborného prekladu a prekladu EU textov. Je tiež pripravený pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelania, na ďalšie lingvistické alebo literárnovedné pôsobenie v oblasti filologického výskumu. Po doplnení pedagogického minima môže získať spôsobilosť vyučovať anglický jazyk na prvom a druhom stupni stredných a základných škôl.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Podmienky prijímacieho konania sú zverejné na:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium

Doplňujúce informácie
Prihlášku je potrebné podať cez stránku https://e-prihlaska.upjs.sk.

Podmienky pre zahraničných študentov
Zahraniční uchádzači sú povinní predložiť nostrifikovanú kópiu diplomu s dodatkom.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
  • Diplom (papierová forma)
  • Dodatok k diplomu (papierová forma)
  • Doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
  • Čestné vyhlásenie o jazykovej úrovni AJ (papierová forma)
  • Lekárske potvrdenie (papierová forma)
  • Potvrdenie o ukončení štúdia (papierová forma)
  • Vysvedčenie o štátnej skúške (papierová forma)
  • Výpis výsledkov štúdia za Bc. štúdium (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 18.07.2024 16:05

Upozorniť na neaktuálne údaje