Britské a americké štúdiá

Absolvent študijného programu je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent nadobúda kľúčové teoretické vedomosti v rámci jednotlivých lingvistických, literárnovedných, literárnohistorických disciplín ako aj v oblasti britských a amerických reálií, pričom dôraz sa kladie na vzájomnú prepojenosť jednotlivých disciplín. Absolvent získava schopnosť orientovať sa v celom priereze týchto disciplín, jednak so zameraním na britské a americké štúdiá, literatúry a jazyk a jednak v reflexii širšieho kontextu reálií, svetovej literatúry i všeobecnej jazykovedy. Absolvent ovláda praktické jazykové zručnosti študovaného jazyka na úrovni B2/C1 podľa stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ďalej získava prehľad o metódach lingvistickej analýzy textu, ktoré sú podkladom pre možnú budúcu vedeckú profiláciu absolventa s dôrazom na kontrastívny aspekt (anglický jazyk v konfrontácii s jazykom slovenským), je oboznámený s problematikou literárnej analýzy a interpretácie textu a so základmi teórie prekladu a terminológie, má možnosť nadobudnúť praktické prekladateľské zručnosti so zameraním na preklad odborného textu a rozšíriť si vedomosti z reálií Veľkej Británie a Spojených štátov amerických. Absolvent získava poznatky, odborné a sociálno-osobnostné spôsobilosti, ktoré mu umožnia celoživotne si obnovovať a rozširovať znalosti z uvedených disciplín.
Absolventi študijného programu Britské a americké štúdiá, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni, môžu nachádzať uplatnenie v pozícii kultúrneho, osvetového pracovníka, pracovníka knižníc, redaktora a masmediálneho pracovníka s orientáciou na britské a americké reálie alebo prekladateľa v oblasti právnych, prírodovedných a medicínskych odborných textov, ako aj učiteľa na vysokej škole. Ak absolvent zároveň ukončí štúdium v inom odbore, lingvistická úroveň jeho doplnkovej anglickej kompetencie vysoko zvyšuje možnosti jeho uplatnenia v praxi vo vyštudovanom odbore. Takýto absolvent sa zároveň stáva atraktívnym produktom na trhu práce v prostredí európskej integrácie.
Hlavným cieľom študijného programu Britské a americké štúdiá je
– príprava na štúdium na magisterskom stupni jednoodborového štúdia študijného programu Britské a americké štúdiá
– príprava absolventov s bakalárskym stupňom anglistického vzdelania, ktorí využijú tento druh odbornej špecializácie ako doplnkovú kompetenciu pri absolvovaní prírodovedných alebo spoločenskovedných študijných odborov univerzity (právnik-anglista, medik-anglista atd.) Aktuálna potreba tohto druhu kombinácie odbornosti je daná vstupom SR do EU.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného odboru filológia v programe Britské a americké štúdiá môže nachádzať uplatnenie v pozícii kultúrneho, osvetového pracovníka, pracovníka knižníc, redaktora a masmediálneho pracovníka s orientáciou na britské a americké reálie alebo prekladateľa v oblasti právnych, prírodovedných a medicínskych odborných textov. Ak absolvent zároveň ukončí štúdium v inom odbore, lingvistická úroveň jeho doplnkovej anglickej kompetencie vysoko zvyšuje možnosti jeho uplatnenia v praxi vo vyštudovanom odbore. Takýto absolvent sa zároveň stáva atraktívnym produktom na trhu práce v prostredí európskej integrácie. Absolvent je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Podmienky prijímacieho konania sú zverejnené na:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium

Doplňujúce informácie
.

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienkou prijatia cudzincov na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti spôsobom totožným ako v prípade uchádzačov – občanov SR.

Uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia na študijné oddelenie predložiť doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia.
Proces uznávania dokladov zo zahraničia:
Žiadosť o nostrifikáciu na Okresnom úrade Košice - odbor školstva,
(Zádielska 1, 041 26 Košice, Tel. 055 724 5442).
Zahraničné doklady o vzdelaní:
Postup pri uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami upravuje zákon NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.


Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/

Forma prijímacej skúšky
.

Testy
Každý uchádzač je povinný absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), príp. test General Academic Prerequisities (GAP pre zahraničných uchádzačov), ktorých realizáciu zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. (www.scio.sk) a každý uchádzač je povinný preukázať znalosť anglického jazyka jedným z nasledovných dokladov nie starším ako 2 roky:
3.1. SCIO Anglický jazyk;
3.2. certifikát TOEFL ibt nad 95 b.;
3.3. certifikát IELTS nad 7 b.;
3.4. Cambridge CAE nad 200 b.;
3.5. Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka na úrovni C1;
3.6. 1., 2. a 3. miesto na Krajskom kole Olympiády z anglického jazyka resp. účasť na celoštátnom alebo medzinárodnom kole tejto súťaže
3.7. Maturitná skúška z AJ na úrovni C1

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.05.2024 - 30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • Vysvedčenie za prvý ročník (papierová forma)
 • Vysvedčenie za druhý ročník (papierová forma)
 • Vysvedčenie za tretí ročník (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Olympiáda (papierová forma)
 • Doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Jazykový certifikát (papierová forma)
 • Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (papierová forma)
 • Spolupráca s médiami (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 18.07.2024 16:05

Upozorniť na neaktuálne údaje