Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

Absolvent študijného odboru filológia (do 1. 9. 2019 prekladateľstvo a tlmočníctvo) v programe Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku ovláda anglický jazyk na úrovni C2, nevyhnutnej pre profesionálnu prekladateľskú činnosť v európskych i domácich inštitúciách. Osvojil si základné schopnosti konzekutívneho tlmočenia. Absolvent dokáže pri preklade pracovať s prekladateľským softvérom, terminologickými databázami a pamäťami v počítačom podporovanom prekladateľskom prostredí, napríklad Memsource, Memo Q a Trados. Zároveň ovláda aj druhý cudzí jazyk minimálne na úrovni B1. Absolvent je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.

Absolvent modulu Anglický jazyk a kultúra má všestranné komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, vďaka čomu je schopný profesne sa uplatniť v povolaniach vyžadujúcich dokonalú znalosť anglického jazyka v praktickej i teoretickej rovine. Má široký prehľad v rámci kultúrno-politického života v anglo-americkej sfére, vrátane poznatkov o histórii, inštitúciách a aktuálnom dianí v Európskej únii. Ovláda bilingválne anglicko-slovenské odborné terminologické penzum z oblasti práva a ekonómie a dokáže ho aktívne uplatňovať pri preklade odborných textov rôznych žánrov a pri konzekutívnom tlmočení. Absolventi nájdu svoje uplatnenie ako prekladatelia, tlmočníci či lektori anglického jazyka.


Absolvent modulu Moderné jazyky - francúzsky jazyk má všestranné komunikačné schopnosti v anglickom, ale aj vo francúzskom jazyku, vďaka čomu je schopný profesne sa uplatniť v povolaniach vyžadujúcich dokonalú znalosť anglického a/alebo francúzskeho jazyka v praktickej i teoretickej rovine. Okrem všeobecného prehľadu o aktuálnom dianí v EÚ a anglo-americkom svete má aj rozsiahle poznatky z frankofónnej oblasti. Ovláda trojjazyčné odborné terminologické penzum, ktoré zahŕňa francúzsku, anglickú a slovenskú právnu a ekonomickú terminológiu, a dokáže ho aktívne používať pri preklade a pri konzekutívnom tlmočení. Absolventi sa môžu uplatniť ako prekladatelia, tlmočníci či lektori anglického jazyka a/alebo francúzskeho jazyka.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného odboru filológia (do 1. 9. 2019 prekladateľstvo a tlmočníctvo) v programe Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku ovláda anglický jazyk na úrovni C2, nevyhnutnej pre profesionálnu prekladateľskú činnosť v európskych i domácich inštitúciách. Osvojil si základné schopnosti konzekutívneho tlmočenia. Absolvent dokáže pri preklade pracovať s prekladateľským softvérom, terminologickými databázami a pamäťami v počítačom podporovanom prekladateľskom prostredí, napríklad Memsource, Memo Q a Trados. Zároveň ovláda aj druhý cudzí jazyk minimálne na úrovni B1. Absolvent je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.

Absolvent modulu Anglický jazyk a kultúra má všestranné komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, vďaka čomu je schopný profesne sa uplatniť v povolaniach vyžadujúcich dokonalú znalosť anglického jazyka v praktickej i teoretickej rovine. Má široký prehľad v rámci kultúrno-politického života v anglo-americkej sfére, vrátane poznatkov o histórii, inštitúciách a aktuálnom dianí v Európskej únii. Ovláda bilingválne anglicko-slovenské odborné terminologické penzum z oblasti práva a ekonómie a dokáže ho aktívne uplatňovať pri preklade odborných textov rôznych žánrov a pri konzekutívnom tlmočení. Absolventi nájdu svoje uplatnenie ako prekladatelia, tlmočníci či lektori anglického jazyka.


Absolvent modulu Moderné jazyky - francúzsky jazyk má všestranné komunikačné schopnosti v anglickom, ale aj vo francúzskom jazyku, vďaka čomu je schopný profesne sa uplatniť v povolaniach vyžadujúcich dokonalú znalosť anglického a/alebo francúzskeho jazyka v praktickej i teoretickej rovine. Okrem všeobecného prehľadu o aktuálnom dianí v EÚ a anglo-americkom svete má aj rozsiahle poznatky z frankofónnej oblasti. Ovláda trojjazyčné odborné terminologické penzum, ktoré zahŕňa francúzsku, anglickú a slovenskú právnu a ekonomickú terminológiu, a dokáže ho aktívne používať pri preklade a pri konzekutívnom tlmočení. Absolventi sa môžu uplatniť ako prekladatelia, tlmočníci či lektori anglického jazyka a/alebo francúzskeho jazyka.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijímacieho konania sú zverejné na:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/pk/Doplňujúce informácie

Štúdium programu zameraného na preklad a tlmočenie je realizované so zameraním na anglický jazyk a možnosťou výberu z modulov:
Modul 1 Anglický jazyk a kultúra
Modul 2 Moderné jazyky – francúzsky jazykPodmienky pre zahraničných študentov

Podmienkou prijatia cudzincov na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti spôsobom totožným ako v prípade uchádzačov – občanov SR.

Uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia na študijné oddelenie predložiť doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia.
Proces uznávania dokladov zo zahraničia:
Žiadosť o nostrifikáciu na Okresnom úrade Košice - odbor školstva,
(Zádielska 1, 041 26 Košice, Tel. 055 724 5442).
Zahraničné doklady o vzdelaní:
Postup pri uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami upravuje zákon NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky.
Každý uchádzač je povinný absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), ktorého realizáciu zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. (www.scio.sk)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Štúdium programu zameraného na preklad a tlmočenie je realizované so zameraním na anglický jazyk a možnosťou výberu z modulov:
Modul 1 Anglický jazyk a kultúra
Modul 2 Moderné jazyky – francúzsky jazyk (určený študentom, ktorí zložili maturitnú skúšku z francúzskeho jazyka na úrovni B2 alebo získali medzinárodný jazykový certifikát FJ na úrovni B2 alebo zložili všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z francúzskeho jazyka na úrovni B2 alebo obsadili1., 2. alebo 3. miesto na Krajskom kole Olympiády francúzskeho jazyka resp. sa zúčastnili na celoštátnom alebo medzinárodnom kole tejto súťaže).Forma prijímacej skúšky

.Testy

Každý uchádzač je povinný absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), ktorého realizáciu zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. (www.scio.sk) a každý uchádzač je povinný preukázať znalosť anglického jazyka jedným z nasledovných dokladov nie starším ako 2 roky:
3.1. SCIO Anglický jazyk;
3.2. certifikát TOEFL ibt nad 95 b.;
3.3. certifikát IELTS nad 7 b.;
3.4. Cambridge CAE nad 200 b.;
3.5. Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka na úrovni C1;
3.6. 1., 2. alebo 3. miesto na Krajskom kole Olympiády z anglického jazyka resp. účasť na celoštátnom alebo medzinárodnom kole tejto súťaže
3.7. Maturitná skúška z AJ na úrovni C1 aledo doklad o ekvivalentnej maturitnej skúške z AJ vykonanej v zahraničí  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2023 - 31.03.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • Maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
  • Olympiáda (papierová forma)
  • Doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
  • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • Jazykový certifikát (papierová forma)
  • Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Quitková – jana.quitkova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 11.11.2022 09:59

Upozorniť na neaktuálne údaje