Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

Absolvent študijného odboru filológia (do 1. 9. 2019 prekladateľstvo a tlmočníctvo) v programe Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku ovláda anglický jazyk na úrovni C2, nevyhnutnej pre profesionálnu prekladateľskú činnosť v európskych i domácich inštitúciách. Osvojil si základné schopnosti konzekutívneho tlmočenia. Absolvent dokáže pri preklade pracovať s prekladateľským softvérom, terminologickými databázami a pamäťami v počítačom podporovanom prekladateľskom prostredí, napríklad Memsource, Memo Q a Trados. Zároveň ovláda aj druhý cudzí jazyk minimálne na úrovni B1. Absolvent je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.

Absolvent modulu Anglický jazyk a kultúra má všestranné komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, vďaka čomu je schopný profesne sa uplatniť v povolaniach vyžadujúcich dokonalú znalosť anglického jazyka v praktickej i teoretickej rovine. Má široký prehľad v rámci kultúrno-politického života v anglo-americkej sfére, vrátane poznatkov o histórii, inštitúciách a aktuálnom dianí v Európskej únii. Ovláda bilingválne anglicko-slovenské odborné terminologické penzum z oblasti práva a ekonómie a dokáže ho aktívne uplatňovať pri preklade odborných textov rôznych žánrov a pri konzekutívnom tlmočení. Absolventi nájdu svoje uplatnenie ako prekladatelia, tlmočníci či lektori anglického jazyka.


Absolvent modulu Moderné jazyky - francúzsky jazyk má všestranné komunikačné schopnosti v anglickom, ale aj vo francúzskom jazyku, vďaka čomu je schopný profesne sa uplatniť v povolaniach vyžadujúcich dokonalú znalosť anglického a/alebo francúzskeho jazyka v praktickej i teoretickej rovine. Okrem všeobecného prehľadu o aktuálnom dianí v EÚ a anglo-americkom svete má aj rozsiahle poznatky z frankofónnej oblasti. Ovláda trojjazyčné odborné terminologické penzum, ktoré zahŕňa francúzsku, anglickú a slovenskú právnu a ekonomickú terminológiu, a dokáže ho aktívne používať pri preklade a pri konzekutívnom tlmočení. Absolventi sa môžu uplatniť ako prekladatelia, tlmočníci či lektori anglického jazyka a/alebo francúzskeho jazyka.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného odboru filológia (do 1. 9. 2019 prekladateľstvo a tlmočníctvo) v programe Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku ovláda anglický jazyk na úrovni C2, nevyhnutnej pre profesionálnu prekladateľskú činnosť v európskych i domácich inštitúciách. Osvojil si základné schopnosti konzekutívneho tlmočenia. Absolvent dokáže pri preklade pracovať s prekladateľským softvérom, terminologickými databázami a pamäťami v počítačom podporovanom prekladateľskom prostredí, napríklad Memsource, Memo Q a Trados. Zároveň ovláda aj druhý cudzí jazyk minimálne na úrovni B1. Absolvent je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.

Absolvent modulu Anglický jazyk a kultúra má všestranné komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, vďaka čomu je schopný profesne sa uplatniť v povolaniach vyžadujúcich dokonalú znalosť anglického jazyka v praktickej i teoretickej rovine. Má široký prehľad v rámci kultúrno-politického života v anglo-americkej sfére, vrátane poznatkov o histórii, inštitúciách a aktuálnom dianí v Európskej únii. Ovláda bilingválne anglicko-slovenské odborné terminologické penzum z oblasti práva a ekonómie a dokáže ho aktívne uplatňovať pri preklade odborných textov rôznych žánrov a pri konzekutívnom tlmočení. Absolventi nájdu svoje uplatnenie ako prekladatelia, tlmočníci či lektori anglického jazyka.


Absolvent modulu Moderné jazyky - francúzsky jazyk má všestranné komunikačné schopnosti v anglickom, ale aj vo francúzskom jazyku, vďaka čomu je schopný profesne sa uplatniť v povolaniach vyžadujúcich dokonalú znalosť anglického a/alebo francúzskeho jazyka v praktickej i teoretickej rovine. Okrem všeobecného prehľadu o aktuálnom dianí v EÚ a anglo-americkom svete má aj rozsiahle poznatky z frankofónnej oblasti. Ovláda trojjazyčné odborné terminologické penzum, ktoré zahŕňa francúzsku, anglickú a slovenskú právnu a ekonomickú terminológiu, a dokáže ho aktívne používať pri preklade a pri konzekutívnom tlmočení. Absolventi sa môžu uplatniť ako prekladatelia, tlmočníci či lektori anglického jazyka a/alebo francúzskeho jazyka.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Podmienky prijímacieho konania sú zverejnené na:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium

Doplňujúce informácie
Štúdium programu zameraného na preklad a tlmočenie je realizované so zameraním na anglický jazyk a možnosťou výberu z modulov:
Modul 1 Anglický jazyk a kultúra
Modul 2 Moderné jazyky – francúzsky jazyk

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienkou prijatia cudzincov na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti spôsobom totožným ako v prípade uchádzačov – občanov SR.

Uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia na študijné oddelenie predložiť doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia.
Proces uznávania dokladov zo zahraničia:
Žiadosť o nostrifikáciu na Okresnom úrade Košice - odbor školstva,
(Zádielska 1, 041 26 Košice, Tel. 055 724 5442).
Zahraničné doklady o vzdelaní:
Postup pri uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami upravuje zákon NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.


Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Štúdium programu zameraného na preklad a tlmočenie je realizované so zameraním na anglický jazyk a možnosťou výberu z modulov:
Modul 1 Anglický jazyk a kultúra
Modul 2 Moderné jazyky – francúzsky jazyk (určený študentom, ktorí zložili maturitnú skúšku z francúzskeho jazyka na úrovni B2 alebo získali medzinárodný jazykový certifikát FJ na úrovni B2 alebo zložili všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z francúzskeho jazyka na úrovni B2 alebo obsadili1., 2. alebo 3. miesto na Krajskom kole Olympiády francúzskeho jazyka resp. sa zúčastnili na celoštátnom alebo medzinárodnom kole tejto súťaže).


Forma prijímacej skúšky
.

Testy
Každý uchádzač je povinný absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), ktorého realizáciu zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. (www.scio.sk) a každý uchádzač je povinný preukázať znalosť anglického jazyka jedným z nasledovných dokladov nie starším ako 2 roky:
3.1. SCIO Anglický jazyk;
3.2. certifikát TOEFL ibt nad 95 b.;
3.3. certifikát IELTS nad 7 b.;
3.4. Cambridge CAE nad 200 b.;
3.5. Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka na úrovni C1;
3.6. 1., 2. alebo 3. miesto na Krajskom kole Olympiády z anglického jazyka resp. účasť na celoštátnom alebo medzinárodnom kole tejto súťaže
3.7. Maturitná skúška na úrovni C1


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.05.2024 - 30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • Vysvedčenie za prvý ročník (papierová forma)
 • Vysvedčenie za druhý ročník (papierová forma)
 • Vysvedčenie za tretí ročník (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Olympiáda (papierová forma)
 • Doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Jazykový certifikát (papierová forma)
 • Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške (papierová forma)
 • Spolupráca s médiami (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 22.07.2024 16:05

Upozorniť na neaktuálne údaje