Učiteľstvo telesnej výchovy

Uchádzači o prijatie na študijný program 1. stupňa musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie a disponovať intelektuálnymi a osobnostnými predpokladmi na úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity. Uchádzači o štúdium na PF KU sa zaväzujú rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty. Pri výbere uchádzačov nebudú uplatňované žiadne diskriminačné kritériá z pohľadu veku, národnosti, rodovej príslušnosti, politického alebo náboženského presvedčenia.
Uchádzači o štúdium telesnej výchovy musia disponovať kompetenciami, najmä v oblasti biologických vied, komunikačnými, organizačnými a riadiacimi schopnosťami, využívaním informačno-komunikačných technológií a matematickou gramotnosťou. V motorickej oblasti musia mať osvojenú širokú  škálu pohybových činností a preukázať primeranú úroveň kondičných a koordinačných schopností a  schopnosť učiť sa novým pohybom (motorickú docilitu).
Od uchádzačov  sa vyžaduje aktívny prístup ku štúdium v rámci účasti na prednáškach, seminároch a cvičeniach, pri samostatnom štúdiu  a pohybovom zdokonaľovaní sa. V rámci osobnostných predpokladov sa u uchádzačov predpokladá motivácia pre štúdium vybraného odboru, flexibilita, zodpovednosť, empatia a záujem o prácu s populáciou rozličného veku a o vlastný sebarozvoj.Uplatnenie absolventov

Absolvent 1. stupňa (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu zvolených študijných programov na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Má všeobecný rozhľad, chápe širšie súvislosti v oblasti výchovy a vzdelávania. Je teoreticky i prakticky pripravený odborník v oblasti predmetovej špecializácie telesná výchova. Svoje vedomosti, pedagogické i odborné zručnosti mu vytvárajú odbornú i pedagogickú spôsobilosť plánovať, riadiť, diagnostikovať a vyhodnocovať edukačný proces telesnej výchovy na základných a stredných školách. Je schopný organizovať a viesť telovýchovný proces aj v oblasti záujmovej školskej i mimoškolskej činnosti žiakov a uplatniť sa ako animátor voľnočasových pohybových a športových aktivít mládeže i dospelých rôznych vekových kategórií. Získané poznatky a zručnosti mu umožňujú nájsť uplatnenie aj v rozličných spoločenských a telovýchovných inštitúciách, ako aj v špecializovaných pracoviskách štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM:
–    získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§56, ods. 1 zákona o VŠ);
–    motivačný pohovor s uchádzačom o štúdium (uchádzač prezentuje prijímacej komisii svoje predstavy o štúdiu na PF KU, ako aj svoje očakávania od štúdia na PF KU a zaviaže sa rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty);
–    pre učiteľský študijný program telesná výchova je potrebné úspešné absolvovanie talentovej skúšky (pozri časť talentové skúšky).

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
1. Motivačný pohovor s uchádzačom o štúdium (50% z celkového hodnotenia), výsledky na strednej škole (50% z celkového hodnotenia).
2. V prípade talentových skúšok sa vypočítava hodnotenie nasledovne:
    30 % za výsledky na strednej škole, 30 % za motivačný pohovor a 40 % za talentovú skúšku.
Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta priemerná hodnota známok z predmetov maturitnej skúšky. Uvedená hodnota sa vynásobí koeficientom strednej školy, ktorú uchádzač ukončil:
    koeficient 1 pre gymnázium,
    koeficient 2 pre strednú odbornú školu,
    koeficient 3 pre stredné odborné učilište s maturitou.
Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti na prijímacom konaní.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, tak prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Doplňujúce informácie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ:
V prípade, že si uchádzač chce podať prihlášku na viac študijných programov, musí si podať prihlášku na každý program zvlášť. Uchádzač zasiela prihlášku na to pracovisko (mesto), na ktorom chce študovať.

K prihláške je potrebné pripojiť:
–    životopis;
–    overenú kópiu maturitného vysvedčenia;
–    doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!;
–    uchádzač o študijný program učiteľstvo telesnej výchovy predloží aj lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti;
–    v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy pre akademické účely a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice – ekvivalencia (viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://minedu.sk v časti uznávanie dokladov).
Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom písomnou formou. V prípade malého počtu záujemcov o štúdium učiteľstva v niektorej  z kombinácií predmetov fakulta navrhne uchádzačom štúdium v iných kombináciách.


Štandardná dĺžka štúdia:
- v dennej forme štúdia     3 roky
Udeľovaný titul: bakalár (Bc.)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01  Ružomberok. Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.

Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami
Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

motivačný pohovor s uchádzačom o štúdium (uchádzač prezentuje prijímacej komisii svoje predstavy o štúdiu na PF KU, ako aj svoje očakávania od štúdia na PF KU a zaviaže sa rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty);
– pre učiteľský študijný program telesná výchova je potrebné úspešné absolvovanie talentovej skúšky (pozri časť talentové skúšky).Forma prijímacej skúšky

TALENTOVÁ SKÚŠKA:

 • Telesná výchova                                                                              22. 8. 2019

 

Talentová skúška je zameraná na preverenie pohybových predpokladov:

 • úroveň kondičnej pripravenosti: beh na 50 m a 12 min. vytrvalostný beh,
 • špecifické športové zručnosti: gymnastická zostava (kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ letmo, stoj na rukách, stoj na lopatkách),
 • plavecká spôsobilosť: plávanie 50 m (kraul alebo prsia).

Talentová skúška - bodové hodnotenie

http://www.ku.sk/images/dokumenty/pf/dokumenty/uchadzaci_o_studium/talentova_skuska_telesna_vychova_2019-2020.pdf • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.07.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.08.2019 - 22.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 39 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Domáci platobný styk: Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol:   1300501904
                   
Zahraničný platobný styk:   
Názov sprostredkujúcej banky:
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC: SPSRSKBA
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
Variabilný symbol: 1300501904

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Posledná aktualizácia: 13.05.2019 10:54

Upozorniť na neaktuálne údaje