Učiteľstvo telesnej výchovy

UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY v kombinácii Absolvent magisterského štúdia pozná, disponuje a ovláda široko-spektrálne primárne a sekundárne teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti telesnej a športovej výchovy, rekreačnej telesnej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy ako aj športu s inovačno-modernými smermi a tendenciami, ktoré sa podieľajú na vytváraní osobnostných kompetencií absolventa s interdisciplinárnym odborno- predmetovým, spoločenskovedným (psychologicko-pedagogicko-sociálnym), informačne-komunikačne-technologickým (IKT), legislatívne-právnym, komunikačným charakterom. Je pripravený zastávať posty v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu pre všetkých v mestskej, regionálnej a komunálnej úrovni štátnej správy. Absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií. Dokáže samostatne organizovať, viesť a analyzovať telovýchovný a edukačný proces, plánovať a riadiť prípravu rekreačných športovcov, detí a mládeže. Absolvované vzdelanie ho oprávňuje pôsobiť v telovýchovnom hnutí vo funkciách inštruktor, tréner mládeže, organizátor a riadiaci pracovník školských rekreačných a kultúrnych zariadení. Je spôsobilý zakladať a prevádzkovať živnosti a spoločnosti so zameraním na obchodnú, riadiacu a manažérsku činnosť v športových, telovýchovných a rekreačných zariadeniach. Uplatnenie absolventa: učiteľ základnej školy; učitelia v stredných odborných školách; učitelia gymnázií.Uplatnenie absolventov

UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY v kombinácii Absolvent magisterského štúdia pozná, disponuje a ovláda široko-spektrálne primárne a sekundárne teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti telesnej a športovej výchovy, rekreačnej telesnej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy ako aj športu s inovačno-modernými smermi a tendenciami, ktoré sa podieľajú na vytváraní osobnostných kompetencií absolventa s interdisciplinárnym odborno- predmetovým, spoločenskovedným (psychologicko-pedagogicko-sociálnym), informačne-komunikačne-technologickým (IKT), legislatívne-právnym, komunikačným charakterom. Je pripravený zastávať posty v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu pre všetkých v mestskej, regionálnej a komunálnej úrovni štátnej správy. Absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií. Dokáže samostatne organizovať, viesť a analyzovať telovýchovný a edukačný proces, plánovať a riadiť prípravu rekreačných športovcov, detí a mládeže. Absolvované vzdelanie ho oprávňuje pôsobiť v telovýchovnom hnutí vo funkciách inštruktor, tréner mládeže, organizátor a riadiaci pracovník školských rekreačných a kultúrnych zariadení. Je spôsobilý zakladať a prevádzkovať živnosti a spoločnosti so zameraním na obchodnú, riadiacu a manažérsku činnosť v športových, telovýchovných a rekreačných zariadeniach. Uplatnenie absolventa: učiteľ základnej školy; učitelia v stredných odborných školách; učitelia gymnázií.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM:
– absolvovanie rovnakého bakalárskeho/magisterského študijného programu;
– záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
– bez talentovej skúšky;
– na štúdium budú prijatí tí uchádzači, ktorí najlepšie splnia stanovené podmienky pre prijímanie na štúdium;
– na prijímacej skúške sa musia zúčastniť všetci uchádzači, ktorí počas bakalárskeho štúdia na štátnej záverečnej skúške dosiahli horšie hodnotenie ako D v danom odbore.
Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
▪ Poradie uchádzačov o štúdium bude zostavené podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom štúdiu (priemer štátnej skúšky).
▪ Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.
Doplňujúce informácie

Akreditované magisterské študijné programy:
Štandardná dĺžka štúdia:
- v dennej forme 2 roky
Udeľovaný titul: magister (Mgr.)

Počet prijímaných študentov sa môže pre akademický rok 2022/2023 upraviť podľa záujmu o štúdium a podľa možností PF KU.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Janka Hofmanová, Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.
Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami
Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ
V prípade, že si uchádzač chce podať prihlášku na viac študijných programov, musí si podať prihlášku na každý študijný program zvlášť. Uchádzač zasiela prihlášku na to pracovisko (mesto), na ktorom chce študovať.
K prihláške je potrebné pripojiť:
– životopis;
– overenú kópiu diplomu a vysvedčenia z bakalárskeho štúdia;
– doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!;
– uchádzač o študijný program Učiteľstvo telesnej výchovy predloží lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti https://www.ku.sk/app/cmsSiteBoxAttachment.php?ID=6946&cmsDataID=0
– uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom fakultu pri podaní prihlášky;
– v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely (viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://minedu.sk v časti uznávanie dokladov o vzdelaní).
Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom písomnou formou. V prípade nízkeho počtu záujemcov o štúdium učiteľstva v niektorej z kombinácií predmetov fakulta navrhne uchádzačom štúdium v iných kombináciách.Forma prijímacej skúšky

TALENTOVÉ SKÚŠKY:
Talentové skúšky sa konajú v týchto termínoch:

▪ Hudobná výchova 24.08.2022
▪ Hudobné umenie 24.08.2022
▪ Výtvarná výchova 23.08.2022

Talentová skúška z hudobnej výchovy sa skladá z praktickej časti, písomného testu a pohovoru s uchádzačom. Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni bakalárskeho štúdia. Viac informácií na: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky
https://docs.wixstatic.com/ugd/62c3b3_812562707df4487c86a1bd56e1d5d353.pdf

Talentová skúška z hudobného umenia sa skladá z praktickej časti a pohovoru s uchádzačom. Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni bakalárskeho štúdia. Viac informácií na: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky
https://docs.wixstatic.com/ugd/62c3b3_09b63fe4528a4100870041a14f796baf.pdf
3
Talentová skúška z výtvarnej výchovy pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretické poznatky uchádzači preukazujú na skúške z dejín umenia, ktorá je zameraná na historickú alebo súčasnú problematiku výtvarného umenia. Praktická skúška pozostáva z aktívnej tvorivej práce, ktorá je realizovaná v každom ateliéri, t.j. ateliéri intermediálnej tvorby, dizajnu a remesla, plošných výtvarných disciplín, priestorových výtvarných disciplín. Uchádzač realizuje praktickú skúšku na tému, ktorá je vyhlásená v čase konania prijímacích skúšok. Súčasťou praktickej skúšky je aj prezentácia portfólia z každého výtvarného ateliéru.  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 39 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Elektronická prihláška nadobudne platnosť až po zaslaní prihlášky v papierovej forme spolu
so všetkými podkladmi v zmysle pokynov na prijímacie konanie.

Ročné školné podľa platnej Smernice rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na katolíckej univerzite v Ružomberku.

Fakturačné údaje

Domáci platobný styk:
Banka:  Štátna pokladnica
Účet: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: Podľa tabuľky
                    
Zahraničný platobný styk:    
Názov sprostredkujúcej banky:
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC: SPSRSKBA
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,  
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok  
Variabilný symbol: Podľa tabuľky
         
Variabilný symbol:      
Študent pri uhradení poplatku spojeného s prijímacím konaním uvedie k uvedenému číslu účtu variabilný symbol podľa toho, na ktoré pracovisko a akú formu štúdia (dennú/externú) sa hlási. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.

Ružomberok
denná forma: 1300501904
externá forma: 1300501904

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Posledná aktualizácia: 05.05.2022 12:17

Upozorniť na neaktuálne údaje