Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
 • Teologická fakulta; Košice - učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Teologická fakulta; Košice - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Teologická fakulta; Košice - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Uchádzači o prijatie na študijný program 1. stupňa musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie a disponovať intelektuálnymi a osobnostnými predpokladmi na úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity. Uchádzači o štúdium na PF KU sa zaväzujú rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty. Pri výbere uchádzačov nebudú uplatňované žiadne diskriminačné kritériá z pohľadu veku, národnosti, rodovej príslušnosti, politického alebo náboženského presvedčenia.
Uchádzači o štúdium telesnej výchovy musia disponovať kompetenciami, najmä v oblasti biologických vied, komunikačnými, organizačnými a riadiacimi schopnosťami, využívaním informačno-komunikačných technológií a matematickou gramotnosťou. V motorickej oblasti musia mať osvojenú širokú  škálu pohybových činností a preukázať primeranú úroveň kondičných a koordinačných schopností a  schopnosť učiť sa novým pohybom (motorickú docilitu).
Od uchádzačov  sa vyžaduje aktívny prístup ku štúdium v rámci účasti na prednáškach, seminároch a cvičeniach, pri samostatnom štúdiu  a pohybovom zdokonaľovaní sa. V rámci osobnostných predpokladov sa u uchádzačov predpokladá motivácia pre štúdium vybraného odboru, flexibilita, zodpovednosť, empatia a záujem o prácu s populáciou rozličného veku a o vlastný sebarozvoj.Uplatnenie absolventov

Absolvent 1. stupňa (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu zvolených študijných programov na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Má všeobecný rozhľad, chápe širšie súvislosti v oblasti výchovy a vzdelávania. Je teoreticky i prakticky pripravený odborník v oblasti predmetovej špecializácie telesná výchova. Svoje vedomosti, pedagogické i odborné zručnosti mu vytvárajú odbornú i pedagogickú spôsobilosť plánovať, riadiť, diagnostikovať a vyhodnocovať edukačný proces telesnej výchovy na základných a stredných školách. Je schopný organizovať a viesť telovýchovný proces aj v oblasti záujmovej školskej i mimoškolskej činnosti žiakov a uplatniť sa ako animátor voľnočasových pohybových a športových aktivít mládeže i dospelých rôznych vekových kategórií. Získané poznatky a zručnosti mu umožňujú nájsť uplatnenie aj v rozličných spoločenských a telovýchovných inštitúciách, ako aj v špecializovaných pracoviskách štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM:
– získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§56, ods. 1 zákona o VŠ);
– motivačný pohovor s uchádzačom o štúdium (uchádzač prezentuje prijímacej komisii svoje predstavy o štúdiu na PF KU, ako aj svoje očakávania od štúdia na PF KU a zaviaže sa rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty);
– pre učiteľské študijné programy výtvarná výchova, hudobná výchova, hudobné umenie a telesná výchova je potrebné úspešné absolvovanie talentovej skúšky (pozri časť talentové skúšky);
– ostatné študijné programy – bez talentovej skúšky.

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
1. Motivačný pohovor s uchádzačom o štúdium (50% z celkového hodnotenia), výsledky na strednej škole (50% z celkového hodnotenia).
2. V prípade talentových skúšok sa vypočítava hodnotenie nasledovne:
    30 % za výsledky na strednej škole, 30 % za motivačný pohovor a 40 % za talentovú skúšku.
Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta priemerná hodnota známok z predmetov maturitnej skúšky. Uvedená hodnota sa vynásobí koeficientom strednej školy, ktorú uchádzač ukončil:
    koeficient 1 pre gymnázium,
    koeficient 2 pre strednú odbornú školu,
    koeficient 3 pre stredné odborné učilište s maturitou.
Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti na prijímacom konaní.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, tak prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.


Doplňujúce informácie:
Štandardná dĺžka štúdia:
- v dennej forme štúdia     3 roky
- v externej forme štúdia  4 roky
Udeľovaný titul: bakalár (Bc.)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01  Ružomberok. Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.

 

Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami

Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Všeobecné údaje k PS:
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ:
V prípade, že si uchádzač chce podať prihlášku na viac študijných programov, musí si podať prihlášku na každý program zvlášť. Uchádzač zasiela prihlášku na to pracovisko (mesto), na ktorom chce študovať.

K prihláške je potrebné pripojiť:
– životopis;
– overenú kópiu maturitného vysvedčenia;
– overenú fotokópiu koncoročného vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy v prípade študijných programov učiteľstvo predmetov
– doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!;
– uchádzač o študijný program predškolská a elementárna pedagogika a predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín predloží aj lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať telesnú výchovu bez obmedzenia a potvrdenie od odborného zamestnanca – logopéda, že uchádzač nemá narušenú komunikačnú schopnosť;
– uchádzač o študijný program učiteľstvo telesnej výchovy predloží aj lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti;
– uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom písomne fakultu pri podaní prihlášky;
– v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy pre akademické účely a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice – ekvivalencia (viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://minedu.sk v časti uznávanie dokladov).
Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom písomnou formou. V prípade malého počtu záujemcov o štúdium učiteľstva v niektorej  z kombinácií predmetov fakulta navrhne uchádzačom štúdium v iných kombináciách.
Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01  Ružomberok. Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.Forma prijímacej skúšky

TALENTOVÉ SKÚŠKY:
Talentové skúšky sa konajú v týchto termínoch:
* Hudobná výchova                    27.4.2020
* Hudobné umenie                    27.4.2020
* Výtvarná výchova                    24.4.2020
* Telesná výchova                    14.4.2020

Talentová skúška z hudobnej výchovy alebo z hudobného umenia sa skladá z praktickej časti, písomného testu a pohovoru s uchádzačom. Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni absolventov ZUŠ. Viac informácií na: : https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky
https://docs.wixstatic.com/ugd/62c3b3_812562707df4487c86a1bd56e1d5d353.pdf

Talentová skúška z výtvarnej výchovy pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretické poznatky študenti preukazujú na skúške z dejín umenia, ktorá je zameraná na historickú alebo súčasnú problematiku výtvarného umenia. Praktická skúška pozostáva z aktívnej tvorivej práce, ktorá je realizovaná z plošných výtvarných disciplín a z priestorových výtvarných disciplín. Študent realizuje praktickú skúšku na tému a v technike, ktorá je vyhlásená v čase konania prijímacích skúšok. Súčasťou praktickej skúšky je aj prezentácia portfólia uchádzača z  intermediálnej tvorby, dizajnu a remesla, plošných výtvarných disciplín a priestorových výtvarných disciplín.

Talentová skúška z telesnej výchovy je zameraná na preverenie pohybových predpokladov:
• úroveň kondičnej pripravenosti: beh na 50 m a 12 min. vytrvalostný beh,
• špecifické športové zručnosti: gymnastická zostava (kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ letmo, stoj na rukách, stoj na lopatkách),
• plavecká spôsobilosť: plávanie 50 m (kraul alebo prsia).
Viac informácií: http://www.ku.sk/images/dokumenty/pf/dokumenty/uchadzaci_o_studium/talentova_skuska_telesna_vychova_2019-2020.pdf • Deň otvorených dverí

  04.02.2020

 • Deň otvorených dverí

  04.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.04.2020 - 14.04.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
90


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma, elektronická forma)
 • – doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 39 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Domáci platobný styk: Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol:   1300501904
                   
Zahraničný platobný styk:   
Názov sprostredkujúcej banky:
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC: SPSRSKBA
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
Variabilný symbol: 1300501904

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Posledná aktualizácia: 25.11.2019 15:29

Upozorniť na neaktuálne údaje