Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Arts and Letters - Teaching the subjects of English language and literature
 • Faculty of Arts and Letters - Teaching of Subjects of Philosophy
 • Faculty of Arts and Letters - Teaching the subjects of history
 • Faculty of Arts and Letters - Teaching the subjects of German language and literature
 • Faculty of Arts and Letters - Teaching the subjects of Slovak language and literature
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects Biology
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects Geography
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
 • Faculty of Education - Teaching of the Subjects of Chemistry
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects of Informatics
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects of Russian language and Literature
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects of Italian language and Literature
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)

Uchádzači o prijatie na študijný program 1. stupňa musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie a disponovať intelektuálnymi a osobnostnými predpokladmi na úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity. Uchádzači o štúdium na PF KU sa zaväzujú rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty. Pri výbere uchádzačov nebudú uplatňované žiadne diskriminačné kritériá z pohľadu veku, národnosti, rodovej príslušnosti, politického alebo náboženského presvedčenia.
Uchádzači o štúdium telesnej výchovy musia disponovať kompetenciami, najmä v oblasti biologických vied, komunikačnými, organizačnými a riadiacimi schopnosťami, využívaním informačno-komunikačných technológií a matematickou gramotnosťou. V motorickej oblasti musia mať osvojenú širokú  škálu pohybových činností a preukázať primeranú úroveň kondičných a koordinačných schopností a  schopnosť učiť sa novým pohybom (motorickú docilitu).
Od uchádzačov  sa vyžaduje aktívny prístup ku štúdium v rámci účasti na prednáškach, seminároch a cvičeniach, pri samostatnom štúdiu  a pohybovom zdokonaľovaní sa. V rámci osobnostných predpokladov sa u uchádzačov predpokladá motivácia pre štúdium vybraného odboru, flexibilita, zodpovednosť, empatia a záujem o prácu s populáciou rozličného veku a o vlastný sebarozvoj.Prospects of graduates

Absolvent 1. stupňa (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu zvolených študijných programov na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Má všeobecný rozhľad, chápe širšie súvislosti v oblasti výchovy a vzdelávania. Je teoreticky i prakticky pripravený odborník v oblasti predmetovej špecializácie telesná výchova. Svoje vedomosti, pedagogické i odborné zručnosti mu vytvárajú odbornú i pedagogickú spôsobilosť plánovať, riadiť, diagnostikovať a vyhodnocovať edukačný proces telesnej výchovy na základných a stredných školách. Je schopný organizovať a viesť telovýchovný proces aj v oblasti záujmovej školskej i mimoškolskej činnosti žiakov a uplatniť sa ako animátor voľnočasových pohybových a športových aktivít mládeže i dospelých rôznych vekových kategórií. Získané poznatky a zručnosti mu umožňujú nájsť uplatnenie aj v rozličných spoločenských a telovýchovných inštitúciách, ako aj v špecializovaných pracoviskách štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Počet prijímaných študentov sa môže pre akademický rok 2021/2022 upraviť podľa záujmu o štúdium a podľa možností PF KU.
Podľa §92 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú externí študenti a študenti nadštandardnej formy štúdia PF KU prijatí do prvého ročníka bakalárskeho štúdia počínajúc akademickým rokom 2021/2022 študovať za poplatok v súlade so Smernicou rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na katolíckej univerzite v Ružomberku.
Študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia univerzita garantuje ubytovanie v internátoch.

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM:
– získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§56, ods. 1 zákona o VŠ);
– motivačný pohovor s uchádzačom o štúdium je z dôvodu epidemiologickej situácie zrušený;
– pre učiteľské študijné programy výtvarná výchova, hudobná výchova, hudobné umenie a telesná výchova je potrebné úspešné absolvovanie talentovej skúšky (pozri časť talentové skúšky);
– ostatné študijné programy – bez talentovej skúšky,
– pre zahraničných študentov (okrem študentov z Českej republiky) je podmienkou pre prijatie do prvého ročníka bakalárskeho štúdia úspešné absolvovanie testu zo slovenského jazyka pred zápisom do prvého ročníka (testy budú realizované Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity
3
v Ružomberku). Pedagogická fakulta KU v prípade záujmu zabezpečí uchádzačom prípravu na absolvovanie testu. Táto podmienka platí aj pre študentov v kombináciách s Filozofickou fakultou KU.

Dátum a spôsob konania testu:
6. august 2021 + opravné termíny podľa potreby, online

Bližšie informácie na: https://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/71659-oznam-pre-zahranicnych-uchadzacov-o-studium-na-pf-ku

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
1. Výsledky na strednej škole.
Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta priemerná hodnota známok z predmetov maturitnej skúšky. Uvedená hodnota sa vynásobí koeficientom strednej školy, ktorú uchádzač ukončil:
koeficient 1 pre gymnázium,
koeficient 2 pre strednú odbornú školu,
koeficient 3 pre stredné odborné učilište s maturitou.
2. V prípade konania talentových skúšok sa poradie stanovuje nasledovne: výsledky na strednej škole + výsledky za talentovú skúšku.
Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti na prijímacom konaní.
Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, tak prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.

TALENTOVÉ SKÚŠKY:
▪ pre študijný program učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo hudobného umenia (hra na klavíri, hra na organe, sólový spev) Viac informácií na: : https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky
▪ pre študijný program učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborové je v rámci prijímacieho konania zrušená a nie je podmienkou prijatia.
▪ pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo telesnej výchovy jednoodborové je v rámci prijímacieho konania zrušená a nie je podmienkou prijatia.Coordinator for students with specific needs

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Bc. Ing. Gabriela Ratkovská, PhD.., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.

Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami
Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.skGeneral information on the admission exam

V prípade, že si uchádzač chce podať prihlášku na viac študijných programov, musí si podať prihlášku na každý program zvlášť. Uchádzač zasiela prihlášku na to pracovisko (mesto), na ktorom chce študovať.

K prihláške je potrebné pripojiť:
– životopis;
– overenú kópiu maturitného vysvedčenia;
– doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!;
– uchádzač o študijný program predškolská a elementárna pedagogika a predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín predloží aj lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať telesnú výchovu bez obmedzenia a potvrdenie od odborného zamestnanca – logopéda, že uchádzač nemá narušenú komunikačnú schopnosť;
– uchádzač o študijný program učiteľstvo telesnej výchovy predloží aj lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti;
– uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom písomne fakultu pri podaní prihlášky;

– v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy pre akademické účely a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice – ekvivalencia (viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://minedu.sk v časti uznávanie dokladov).
Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom písomnou formou. V prípade malého počtu záujemcov o štúdium učiteľstva v niektorej z kombinácií predmetov fakulta navrhne uchádzačom štúdium v iných kombináciách.

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Janka Hofmanová, Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.

Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami
Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.skForm of entrance exam

TALENTOVÉ SKÚŠKY:
▪ pre študijný program učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo hudobného umenia (hra na klavíri, hra na organe, sólový spev) Viac informácií na: : https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky
▪ pre študijný program učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborové je v rámci prijímacieho konania zrušená a nie je podmienkou prijatia.
▪ pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo telesnej výchovy jednoodborové je v rámci prijímacieho konania zrušená a nie je podmienkou prijatia.

 • Apply the application for study

  31.07.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • leaving certificate (paper form, electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky (paper form, electronic form)
 • Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (Potvrdenie od lekára pre krízovú situáciu sa dodá dodatočne) (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 39 €
E-application form: 35 €

Billing information

Domáci platobný styk:
Banka:  Štátna pokladnica
Účet: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: Podľa tabuľky
                    
Zahraničný platobný styk:    
Názov sprostredkujúcej banky:
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC: SPSRSKBA
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,  
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok  
Variabilný symbol: Podľa tabuľky
         
Variabilný symbol:      
Študent pri uhradení poplatku spojeného s prijímacím konaním uvedie k uvedenému číslu účtu variabilný symbol podľa toho, na ktoré pracovisko a akú formu štúdia (dennú/externú) sa hlási. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.

Ružomberok
denná forma: 1300501904
externá forma: 1300501904


Levoča
denná forma: 1300501908
externá forma: 1300501908

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Last update: 15.07.2021 11:54

Draw attention to not topical data