Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

Absolvent trojročného bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch je schopný koncipovať a vyučovať tie profesijné praktické predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v profesijnom odbore ekonomika, pripravený viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v  oblasti profesijného zamerania na ekonomiku na stredných odborných školách, schopný integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou, zabezpečovať administratívno–technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní, schopný vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore, pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.), pripravený permanentne sa vzdelávať a má získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absovletnov:

 • koncipovanie a vyučovanie tých profesijných praktických predmetov, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v profesijnom odbore ekonomika,
 • vedenie praktického odborného výcviku pre profesijnú prípravu v  oblasti profesijného zamerania na ekonomiku na stredných odborných školách,
 • administratívno–technický pracovník (činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní),
 • metodik záujmovej činnosti mládeže v príslušnom profesijnom odbore;

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Na štúdium budú absolventi stredných škôl prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole.


Bez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky.
Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

 • riadne vyplnené tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium (bakalárske – prvý stupeň), vrátane potvrdenia lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium
 • prílohy: overená kópia maturitného vysvedčenia (tohoroční maturanti predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu na štúdium), životopis

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.09.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 670 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 670 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Sofia Príbelszká – pribelszka@dti.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2022 12:47

Upozorniť na neaktuálne údaje