Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Fakulta prírodných vied - učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Fakulta prírodných vied - učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Fakulta prírodných vied - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Fakulta prírodných vied - učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Fakulta prírodných vied - učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Fakulta prírodných vied - učiteľstvo odborných ekonomických predmetov (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo techniky (v kombinácii)

Základnou úlohou tohto študijného programu je zabezpečiť kvalitnú prípravu budúcich učiteľov matematiky pre základné a stredné školy. Matematika (spolu s materinským jazykom) patrí k najdôležitejším vyučovacím predmetom na základných a stredných školách. Vyučovanie matematiky má nezastupiteľné miesto pri rozvoji logického myslenia žiakov, pri rozvoji funkčného, kombinatorického myslenia i pri rozvoji priestorovej predstavivosti žiakov. Absolvent tohto študijného programu má základné poznatky z kľúčových disciplín matematiky (geometrie, algebry a matematickej analýzy) a ovláda prácu s informačnými technológiami. Pozná odbor svojej predmetovej špecializácie, jeho výstavbu a súčasne je schopný preniknúť do širších súvislostí matematických disciplín, pedagogicko-psychologických a didaktických aspektov vzdelávania. Je tak pripravený na nadväzujúce štúdium v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania, ktorým získa úplnú učiteľskú spôsobilosť pre vyučovanie matematiky na základných a stredných školách.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu je odborne pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Učiteľstvo matematiky v kombinácii. Až po jeho absolvovaní absolvent získa plnú kvalifikáciu učiteľstva matematiky pre základné a stredné školy. Absolvent bakalárskeho študijného programu, ktorý sa rozhodol nepokračovať v magisterskom štúdiu, sa môže uplatniť nielen ako pedagogický asistent, ale vzhľadom na absolvovanie kvalitnej matematickej prípravy spolu so získanou dobrou úrovňou počítačovej gramotnosti, má veľmi dobré vyhliadky pre uplatnenie sa na trhu práce aj mimo rezortu školstva.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Informácie sú dostupné na

https://www.fpv.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie/podmienky-prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Základným kritériom hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole je aritmetický priemer z koncoročných priemerov známok vo vysvedčení za 2. a 3. ročník štúdia. Výsledky štúdia a aktivity uchádzač dokladuje príslušnými vysvedčeniami, certifikátmi, diplomami a pod.. ktoré priloží k prihláške.

Hodnotenie umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s najlepšími predpokladmi na štúdiumKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

E-mail: pseidler@ukf.sk

Tel: +421 37 6408 255Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium v bakalárskych študijných programoch v danom akademickom roku budú na Fakultu prírodných vied prijímaní nasledovne:

 • na študijné programy Aplikované ekológia a environmentalistika, Aplikovaná informatika, Biológia, Environmentalistika, Fyzika, Geografia v regionálnom rozvoji, Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve, Technická mineralógia - gemológia budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole a aktivít počas stredoškolského štúdia,
 • na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetov akreditovaných na Fakulte prírodných vied - biológia, chémia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole a aktivít počas stredoškolského štúdia,
 • na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetu akreditovaného na Fakulte prírodných vied s predmetom z ponuky ostatných fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre budú uchádzači prijímaní na základe úspešne vykonanej prijímacej skúšky z predmetu druhej fakulty, ak je prijímacia skúška fakultou predpísaná alebo bez prijímacích skúšok – na základe hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole a aktivít počas stredoškolského štúdia.


 • Deň otvorených dverí

  16.02.2017

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2019 - 14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 664 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Informácie na 

https://www.fpv.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie1/poplatky-za-prijimacie-konanie

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Dušan Vallo, PhD. – dvallo@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 18.09.2018 13:46

Upozorniť na neaktuálne údaje