Mathematics teacher (in combination)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Arts and Letters - Teaching the subjects of English language and literature
 • Faculty of Arts and Letters - Teaching of Subjects of Philosophy
 • Faculty of Arts and Letters - Teaching the subjects of History
 • Faculty of Arts and Letters - Teaching the subjects of German language and literature
 • Faculty of Arts and Letters - Teaching the subjects of Slovak language and literature
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects Biology
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects Geography
 • Faculty of Education - Music teacher (in combination)
 • Faculty of Education - Teaching of the Subjects of Chemistry
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects of Informatics (in combination)
 • Faculty of Education - Teacher of religious education (in combination)
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects of Russian language and Literature
 • Faculty of Education - Teaching of Subjects of Italian language and Literature
 • Faculty of Education - Physical education teacher (in combination)
 • Faculty of Education - Art teacher (in combination)

TEACHING SUBJECTS IN COMBINATIONS
A graduate of the bachelor's study field is eligible to perform according to the achieved degree of education the profession of an assistant teacher, respectively. assistant teacher, pedagogical worker for children's extracurricular leisure activities, leisure time animator (lecturer), state administration worker for the relevant area, school administrative and methodological worker (according to the subject specialization, e.g. management of school libraries, computer networks, school technological and laboratory fund...). A graduate of the study field of Teaching of Academic Subjects and the study field of Teaching of Arts and Education and Educational Subjects (B.Sc.) is above all prepared so that he/she can successfully continue his/her studies in this field of study at the second level of higher education. He/she is also able to orient himself/herself in the organisational conditions of institutional education, therefore he/she is able to work especially in the supportive components of institutional education.Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

ADMISSION REQUIREMENTS:
- obtaining a complete secondary education or a complete secondary vocational education (§56, par. 1 of the Higher Education Act);
- Motivational interview with the applicant (the applicant presents to the admissions committee his/her ideas about studying at PF KU, as well as his/her expectations from studying at PF KU and commits himself/herself to respect the Catholic spirit of the university and the faculty);
- for the teaching study programmes in art education, music education, musical arts and physical education, successful completion of the talent test is required (see the talent test section);
- other study programmes - without talent test.
The ranking of applicants will be based on the following rules:
1. Motivational interview with the candidate for study (50% of the total evaluation), results at high school (50% of the total evaluation).
2. In the case of talent exams, the evaluation is calculated as follows:
30% for the results at high school, 30% for the motivational interview and 40% for the talent exam.
The average value of the marks in the subjects of the final exam is calculated for the study candidate. This value is multiplied by the coefficient of the secondary school from which the applicant has graduated:
coefficient 1 for grammar school,
coefficient 2 for vocational secondary school,
coefficient 3 for vocational secondary school with matriculation.
The resulting value determines the applicant's position in the order of success in the admissions procedure.
If a greater number of applicants meet the admission requirements for a given study programme, those applicants who have demonstrated the highest level of aptitude for the study according to the admission requirements will be admitted.Coordinator for students with specific needs

University coordinator for students with specific needs
Bc. Ing. Gabriela Ratkovská, PhD.., KU Counselling Centre, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Students with specific needs are advised to contact the KU Counselling Centre (poradna@ku.sk) in order to obtain qualified information about the requirements and conditions of studies in sufficient time before applying for university studies.

Coordinator for work with PF KU students with educational needs
Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.skGeneral information on the admission exam

GENERAL INFORMATION ABOUT THE ADMISSIONS PROCESS:
If an applicant wishes to apply for more than one study programme, he/she must apply for each programme separately. The applicant should send the application form to the department (city) at which he/she wishes to study.
The following must be attached to the application form:
- curriculum vitae;
- a certified copy of the matriculation certificate;
- an applicant for a study programme in the following subjects: biology, geography, chemistry, computer science, mathematics or single-subject computer science, must also provide a certified copy of the secondary school certificate of the last year of study,
- proof of payment of the fee, which must be pasted on the 3rd page of the application form. Without proof of payment, the application will not be registered. The admission fee is non-refundable!;
- the applicant for the study programme of pre-school and elementary education and pre-school and elementary education of socially disadvantaged groups shall also submit a medical certificate on the ability to take physical education without limitations and a certificate from a professional employee - speech therapist that the applicant does not have impaired communication skills;
- the applicant for the study programme of physical education teacher shall also submit a medical certificate on medical fitness;
- applicants who require specific conditions for health reasons shall inform the faculty in writing when submitting their application;
- in the case of applicants who have obtained their secondary education abroad, a decision on the recognition of a foreign document of secondary school education for academic purposes and the transfer of grades to the Slovak grading scale - equivalence (more information on the website of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic: http://minedu.

Confirmation of application registration and information about the further process in the admission procedure will be sent to applicants in writing. In case of a small number of applicants for the study of teaching in one of the subject combinations, the faculty will propose applicants to study in other combinations.Form of entrance exam

TALENTOVÉ SKÚŠKY:
Talentové skúšky sa konajú v týchto termínoch:


▪ Hudobná výchova 24.08.2022
▪ Hudobné umenie 24.08.2022
▪ Výtvarná výchova 23.08.2022
▪ Telesná výchova 23.08.2022

Talentová skúška z hudobnej výchovy alebo z hudobného umenia sa skladá z praktickej časti, písomného testu a pohovoru s uchádzačom. Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni absolventov ZUŠ. Viac informácií: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky
https://docs.wixstatic.com/ugd/62c3b3_812562707df4487c86a1bd56e1d5d353.pdf

Talentová skúška z výtvarnej výchovy pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretické poznatky študenti preukazujú na skúške z dejín umenia, ktorá je zameraná na historickú alebo súčasnú problematiku výtvarného umenia. Praktická skúška pozostáva z aktívnej tvorivej práce, ktorá je realizovaná z plošných výtvarných disciplín a z priestorových výtvarných disciplín. Študent realizuje praktickú skúšku na tému a v technike, ktorá je vyhlásená v čase konania prijímacích skúšok. Súčasťou praktickej skúšky je aj prezentácia portfólia uchádzača z intermediálnej tvorby, dizajnu a remesla, plošných výtvarných disciplín a priestorových výtvarných disciplín.

Talentová skúška z telesnej výchovy je zameraná na preverenie pohybových predpokladov:
• úroveň kondičnej pripravenosti: beh na 50 m a 12 min. vytrvalostný beh,
• špecifické športové zručnosti: gymnastická zostava (kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ letmo, stoj na rukách, stoj na lopatkách),
• plavecká spôsobilosť: plávanie 50 m (kraul alebo prsia).
Viac informácií: https://www.ku.sk/app/cmsSiteBoxAttachment.php?ID=7248&cmsDataID=0 • Apply the application for study

  15.07.2022

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €

The fee for admission procedure
application form: 39 €
E-application form: 35 €

Billing information

The electronic application will become valid only after the paper application has been sent together with all documents in accordance with the instructions for the admission procedure.


The annual tuition fee according to the current Rector's Directive on the amount of tuition fees and fees associated with studying at the Catholic University of Ružomberok.

Domestic payment:
Bank:
Name of the intermediary bank:
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC: SPSRSKBA
Payment Recipient: Catholic University of Ružomberok,
Faculty of Education, Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
Variable Symbol: According to the table


Variable Symbol. The admission fee is not refundable.


Ružomberok
day form: 1300501904
external form: 1300501904


Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Last update: 05.05.2022 11:52

Draw attention to not topical data