Tvorba a konštrukcia nábytku

Absolvent má vedomosti z oblasti: štruktúry a vlastností dreva, prvostupňového a druhostupňového spracovania dreva, CAM systémov a strojných zariadení pre spracovanie dreva, lepidiel a lepenia dreva, náterových látok a povrchovej úpravy, konštrukcie nábytku s využitím tradičných a moderných spojov a technického vybavenia pre nábytok, skúšania a vyhodnocovania bezpečnosti a funkčnosti nábytkových konštrukcií. Má tvorivý prístup pri komplexnom navrhovaní nábytkových konštrukcií, riešení úloh technickej prípravy výroby nábytku a drevárskych výrobkov.

Absolvent disponuje potrebnou zručnosťou v oblasti technického zobrazovania, pre ktoré využíva moderné CAD softvéry. Výstupy z CAD softvérov vie spracovať na technické dáta potrebné pre programovanie CNC strojných zariadení používaných v drevárskom a nábytkárskom priemysle.

Vie efektívne koordinovať spoluprácu medzi dizajnérmi, technológmi, špecialistami iných technických profesií ako aj manažérmi. Tvorivo a flexibilne pracuje v kolektíve konštruktérov nábytku, pri výrobe a uplatnení nábytku a výrobkov z dreva na trhu, taktiež dokáže udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Tvorba a konštrukcia nábytku sa uplatní ako odborník v oblasti spracovania dreva a výroby nábytku a drevárskych výrobkov, vo verejnom aj súkromnom sektore. Uplatnenie nachádza na technických pozíciách v prevádzkach výroby nábytku a drevárskych výrobkov, v predvýrobnej a konštrukčnej príprave, pri zabezpečení a realizácii zákaziek, v interiérových štúdiách a predajniach nábytku ako technický poradca a v skúšobni nábytku ako odborný pracovník. Taktiež sa uplatní ako samostatný konštruktér nábytkových konštrukcií, výrobca nábytku, operátor CNC strojov v nábytkárskej výrobe, prípadne ako kontrolór kvality výrobných procesov.

Absolvovaním študijného programu Tvorba a konštrukcia nábytku absolvent získa a napĺňa odborné očakávania na kvalifikovaný výkon aj týchto zamestnaní:

-   Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií

-   Produktový špecialista

-   Špecialista v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody 

-   Majster (supervízor) v drevospracujúcej výrobeVždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacích skúšok, len na základe výberového prijímacieho konania (vyhodnotenie výsledkov štúdia zo strednej školy)Doplňujúce informácie

Deň otvorených dverí: 30. január 2024 - detailné informácie na www.tuzvo.sk a df.tuzvo.sk

Externá forma štúdia od akademického roku 2023/24prebieha na trojročnom štúdiu s poplatkom 500€.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie na študijný program Tvorba a konštrukcia nábytku sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy.

Vyhodnotenia študijných výsledkov na strednej škole

 • dosiahnuté študijné výsledky sa vyjadria priemernou hodnotou prospechu počas štúdia na strednej škole,
 • študijný priemer vypočítať z koncoročných vysvedčení 4 ročníkov strednej školy,

 • za študijný priemer 1,00 je 100 bodov, za študijný priemer 4,00 je 0 bodov. Lineárnou funkciou sa podľa priemeru priradí počet bodov,

 • v priemere maturity nezohľadňovať úroveň a vyhodnocovať ju len pre informáciu,

 • kvalita dosiahnutých výsledkov na rôznych typoch škôl sa zohľadní vynásobením dosiahnutého bodového zisku koeficientom 1,00 pre absolventov gymnázií, koeficientom 0,9 pre absolventov odborných škôl a koeficientom 0,8 pre absolventov učilíšť.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • povinné prílohy:
  • všetky informácie pre podanie prihlášky nájdete po založení e-prihlášky v systéme univerzity (UIS)
  • prílohy sa nahrávajú elektronicky, nič nie je potrebné zasielať poštou
  • uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku v ktorom sa hlásia na štúdium, potvrdzuje študijný priemer a výpis známok z koncoročných  vysvedčení 1. – 3. ročníka stredná škola v tlačive e-prihlášky riaditeľstvo absolvovanej strednej školy,
  • sken maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka sú povinní všetci uchádzači nahrať do systému univerzity ihneď po ich prevzatí – najneskôr však do 15.júna 2024 resp. doniesť v deň zápisu úradne overené kópie,
  • uchádzači, ktorí maturovali minulý rok a skôr, prikladajú do UIS k e-prihláške sken maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a  vypíšu v prihláške študijný priemer známok jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení 1. – 4. ročníka  (resp. aj 5.ročníka),
  • na každý študijný program a formu štúdia je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
  • zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,
  • uchádzači sú prijímaní na štúdium na základe vyhodnotenia výsledkov štúdia zo strednej školy (okrem uchádzačov Dizajnu nábytku a interiéru),
  • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
  • fakulta zašle pozvánku uchádzačom o štúdium v študijnom odbore Umenie
  • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne
  • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2023 - 31.03.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
35


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

1. Platba online

priamo v UIS cez tlačidlo Zaplatiť online, takže pôjde o úhradu typu "platba platobnou kartou"

2. Platba prevodom

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene         

Banka: Štátna pokladnica

Kód banky: 8180

Účet: 7000271101

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

 Variabilný symbol:   

   elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom univerzity  

   (totožné s evidenčným číslom prihlášky)             

 Konštantný symbol: 0308

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 09.04.2024 09:46

Upozorniť na neaktuálne údaje