Tvorba a konštrukcia nábytku

Profil absolventa

Absolvent študijného programu „Tvorba a konštrukcia nábytku“ v odbore Drevárstvo má poznatky o dreve, výrobe materiálov na báze dreva, technológiách spracovania a opracovania dreva a ich strojno-technologických zariadeniach a o tvorbe a konštrukcii nábytku. Dokáže analyzovať problémy vo výrobe a vhodne aplikovať drevárske technológie. Vie spolupracovať a koordinovať spoluprácu s manažérmi, dizajnérmi, technológmi a špecialistami iných profesií. Ako konštruktér vie vytvárať technickú dokumentáciu výrobkov (vizualizácie a konštrukčné výkresy) aj za pomoci CAD systémov, samostatne tvoriť cenové kalkulácie a ďalšie podklady v rámci prípravy výroby. Ako technológ vie navrhovať technologické postupy pri výrobe nábytku a iných výrobkov na báze dreva, za pomoci aplikácií CAM systémov tvoriť podklady pre programovanie CNC strojov a riadiť produkciu nábytku na nižších stupňoch výroby.

Po ukončení bakalárskeho štúdia je absolvent pripravený pokračovať v druhom stupni štúdia alebo vedomosti a zručnosti uplatniť v podnikateľskom prostredí.

Absolvent disponuje teoretickými vedomosťami z oblasti prírodovedných, spoločenských a ekonomických vied, potrebných pre zvládnutie odborných predmetov, z oblasti spracovania dreva a výroby materiálov a z oblasti príslušných strojno-technologických zariadení, má a rozumie poznatkom z oblasti tvorby a konštruovania nábytku a jeho výroby.

Nadobudne praktické  schopnosti a zručnosti: ovláda štandardné metódy zisťovania vlastností a kvality  suroviny a vstupných produktov;  je schopný riešiť základné technologické a technické problémy v procesoch spracovania dreva a výroby nábytku; vie účinne a efektívne  prevádzkovať strojno-technologické zariadenia;  je pripravený podieľať sa na predvýrobnej príprave drevárskych produktov, najmä nábytkových konštrukcií.

Získanými doplňujúcimi vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami dokáže indikovať technické, technologické a ekonomické  problémy vo výrobnom procese, dokáže efektívne pracovať ako člen pracovného tímu a na zodpovedajúcom stupni riadiť pracovný kolektív, dokáže udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu „Tvorba a konštrukcia nábytku“ v odbore Drevárstvo nájde uplatnenie v oblasti spracovania dreva najmä:

-          vo výrobných prevádzkach nábytku a drevárskych výrobkov ako technológ vo výrobe, technický pracovník v príprave a zabezpečovaní výroby a ako riadiaci pracovník na nižších a stredných stupňoch riadenia,

-          v konštrukčných kanceláriách a interiérových štúdiách  ako tvorca komplexnej technickej dokumentácie nábytku a drevárskych výrobkov, ako kontaktná osoba pri styku s odberateľmi pri tvorbe objednávok na výrobu a pri realizácii dodávok nábytkárskych a drevárskych výrobkov,

-          v skúšobniach nábytku a drevárskych výrobkov a v expertíznej činnosti,

-          v poradenskej činnosti, ale aj ako  špecialista v oblasti obchodu s drevárskymi výrobkami  a  polotovarmi.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacích skúšok, len na základe výberového prijímacieho konania (vyhodnotenie výsledkov štúdia zo strednej školy)Doplňujúce informácie

Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 26.1.2022 o 10,00 h v posluchárni B3.

Zmena termínu je možná.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie na študijný program Tvorba a konštrukcia nábytku sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy.

Vyhodnotenia študijných výsledkov na strednej škole

 • dosiahnuté študijné výsledky sa vyjadria priemernou hodnotou prospechu počas štúdia na strednej škole,
 • študijný priemer vypočítať z koncoročných vysvedčení 4 ročníkov strednej školy,

 • za študijný priemer 1,00 je 100 bodov, za študijný priemer 4,00 je 0 bodov. Lineárnou funkciou sa podľa priemeru priradí počet bodov,

 • v priemere maturity nezohľadňovať úroveň a vyhodnocovať ju len pre informáciu,

 • kvalita dosiahnutých výsledkov na rôznych typoch škôl sa zohľadní vynásobením dosiahnutého bodového zisku koeficientom 1,00 pre absolventov gymnázií, koeficientom 0,9 pre absolventov odborných škôl a koeficientom 0,8 pre absolventov učilíšť.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • životopis uchádzača – povinná príloha,

 • potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie – povinná príloha,

 • na každý študijný program a formu štúdia je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,

 • zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,

 • uchádzači sú prijímaní na štúdium na základe vyhodnotenia výsledkov štúdia zo strednej školy (okrem uchádzačov Dizajnu nábytku a interiéru)

 • uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2021/2022, potvrdzuje študijný priemer a výpis známok z koncoročných  vysvedčení 1. – 3. ročníka strednej školy v tlačive prihlášky riaditeľstvo absolvovanej strednej školy.

 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka sú povinní všetci uchádzači doručiť na Dekanát Drevárskej fakulty ihneď po ich prevzatí - najneskôr do 15. júna 2022,

 • uchádzači, ktorí maturovali minulý rok a skôr, prikladajú k prihláške úradne overenú  fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a  vypíšu v prihláške študijný priemer známok jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení 1. – 4. ročníka,

 • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť, vytlačiť priamo zo systémupodpísať, potvrdiť študijný priemer a výpis známok za jednotlivé ročníky absolvovanej strednej školy resp. priložiť úradne overené kópie vysvedčení a poslať na Dekanát Drevárskej fakulty spolu s potvrdením o úhrade manipulačného poplatku v termíne podávania prihlášok na štúdium.

 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • fakulta zašle pozvánku uchádzačom o študijné programy, v ktorých je predpísaná prijímacia skúška,

 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne (viď. zoznam akreditovaných ŠP).

 • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2021 - 31.03.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.08.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.04.2022 - 15.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
35


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 400 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene         

Banka: Štátna pokladnica

Kód banky: 8180

Účet: 7000271101

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

 

Variabilný symbol:   

   elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom univerzity  

   (totožné s evidenčným číslom prihlášky)             

 

Konštantný symbol: 0308

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 29.06.2022 10:44

Upozorniť na neaktuálne údaje