Tvorba a konštrukcia nábytku

Absolvent inžinierskeho stupňa študijného programu Tvorba a konštrukcia nábytku má schopnosť samostatne a tvorivo navrhovať, riadiť a kontrolovať  zložité  technologické  procesy  spracovania  dreva  a výroby  nábytku. Má poznatky o technologických procesoch pri spracovaní dreva a jeho pretváraní na nábytok a drevné produkty, o interakcii dreva s inými látkami a rôznymi formami energie, o modifikácii dreva s cieľom zámerne meniť jeho vlastnosti. Pri navrhovaní nábytku vie implementovať vedomosti o najnovších materiáloch a konštrukčných koncepciách a je schopný samostatne riešiť problémy, nie len v súvislosti s výrobou a funkčnosťou a bezpečnosťou nábytku, ale aj v súvislosti s prostredím a okolitými vplyvmi na prostredie.

Absolvent je na základe výskumu schopný navrhnúť a vyhodnotiť inovatívne technologické procesy vo výrobe nábytku, ktoré vedú k zlepšeniu kvality povrchových úprav, k efektívnemu využívaniu energie a dreva ako konštrukčného materiálu, je schopný navrhnúť podstatu inovácie drevných konštrukčných materiálov, konštrukčných spojov alebo nábytkových konštrukcií a na základe výskumu vie nahrnúť metodiky hodnotenia ich vlastností. Je kompetentný riadiť tím pracovníkov v oblasti nábytkárskej výroby a prevziať zodpovednosť za ich činnosť. Absolvent študijného programu má zručnosť a motiváciu udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami v oblastiach metód tvorby a konštrukcie nábytku, technológií pre opracovanie dreva a vývoja nových konštrukčných materiálov.

 Uplatnenie absolventov

Absolventi nájdu uplatnenie ako špecialisti a riadiaci pracovníci v oblasti technológie, riadenia, údržby, projektovania výroby nábytku, taktiež ako špecialisti v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií nábytkárskeho priemyslu, môžu sa uplatniť ako učitelia odborných predmetov strednej odbornej školy. Uplatnia sa ako pracovníci vedúci tím projektantov alebo ako samostatní špecializovaní konštruktéri a projektanti nábytku a výrobkov z dreva a tvorcovia komplexnej technickej a technologickej dokumentácie pre výrobu nábytku. Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania na výkon týchto povolaní:

-   Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z dreva

-   Špecialista v oblasti technickej normalizácie

-   Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií,

-   Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií

-   Špecialista údržby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií

-   Učiteľ odborných vyučovacích predmetov strednej odbornej školy

-   Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako študenti zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov sa na všetky inžinierske študijné programy odboru Drevárstvo uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov. Úroveň a charakter absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru celého bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky. Absolventom študijného programu príbuzného odboru sa stanoví povinnosť absolvovať vybrané predmety z jadra odboru Drevárstvo z prvého stupňa štúdia bez započítania kreditov.

 Výberové  prijímacie konanie bez účasti uchádzačov sa uskutoční dňa 1.7.2024.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • prihláška sa podáva výlučne elektronicky na adrese https://is.tuzvo.sk/prihlaska/, následne je potrebné vytlačiť prihlášku priamo zo systému a zaslať podpísanú na adresu: Študijné oddelenie DF TUZVO, T.G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen
 • Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie Drevárskej fakulty je neplatná.

  Základnou podmienkou prijatia na inžinierske alebo magisterské štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

 • povinné prílohy prihlášky – poslať, resp.  doručiť na dekanát Drevárskej fakulty bezodkladne po ich získaní:
  • životopis uchádzača,
  • potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie,
  • úradne overená kópia vysokoškolského diplomu I. stupňa,
  • úradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške,
  • úradne overená kópia dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia),
 • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné zaslať v termíne podávania prihlášok na štúdium,
 • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
 • zahraniční študenti sa prihlasujú a prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,
 • podmienkou prijatia v študijnom odbore Drevárstvo, Ekonómia a manažment, Bezpečnostné vedy, Umenie je absolvovanie výberového prijímacieho konania uvedeného v bode VI.
 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,
 • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov na základe výberového prijímacieho konania,
 • výsledky prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača a po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania,
 • uchádzači, ktorí vykonajú výberové prijímacie konanie, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovaného počtu prijímaných študentov pre daný študijný program.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 1981800000007000271101

Variabilný symbol: elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Konštantný symbol: 0308

SEPA platba a platba zo zahraničia:

BIC-SWIFT kód : SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 09.10.2023 14:15

Upozorniť na neaktuálne údaje