Tvorba a konštrukcia nábytku

Absolvent inžinierskeho stupňa študijného programu Tvorba a konštrukcia nábytku má schopnosť samostatne a tvorivo navrhovať, riadiť a kontrolovať  zložité  technologické  procesy  spracovania  dreva  a výroby  nábytku. Má poznatky o technologických procesoch pri spracovaní dreva a jeho pretváraní na nábytok a drevné produkty, o interakcii dreva s inými látkami a rôznymi formami energie, o modifikácii dreva s cieľom zámerne meniť jeho vlastnosti. Pri navrhovaní nábytku vie implementovať vedomosti o najnovších materiáloch a konštrukčných koncepciách a je schopný samostatne riešiť problémy, nie len v súvislosti s výrobou a funkčnosťou a bezpečnosťou nábytku, ale aj v súvislosti s prostredím a okolitými vplyvmi na prostredie.

Absolvent je na základe výskumu schopný navrhnúť a vyhodnotiť inovatívne technologické procesy vo výrobe nábytku, ktoré vedú k zlepšeniu kvality povrchových úprav, k efektívnemu využívaniu energie a dreva ako konštrukčného materiálu, je schopný navrhnúť podstatu inovácie drevných konštrukčných materiálov, konštrukčných spojov alebo nábytkových konštrukcií a na základe výskumu vie nahrnúť metodiky hodnotenia ich vlastností. Je kompetentný riadiť tím pracovníkov v oblasti nábytkárskej výroby a prevziať zodpovednosť za ich činnosť. Absolvent študijného programu má zručnosť a motiváciu udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami v oblastiach metód tvorby a konštrukcie nábytku, technológií pre opracovanie dreva a vývoja nových konštrukčných materiálov.

 Uplatnenie absolventov

Absolventi nájdu uplatnenie ako špecialisti a riadiaci pracovníci v oblasti technológie, riadenia, údržby, projektovania výroby nábytku, taktiež ako špecialisti v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií nábytkárskeho priemyslu, môžu sa uplatniť ako učitelia odborných predmetov strednej odbornej školy. Uplatnia sa ako pracovníci vedúci tím projektantov alebo ako samostatní špecializovaní konštruktéri a projektanti nábytku a výrobkov z dreva a tvorcovia komplexnej technickej a technologickej dokumentácie pre výrobu nábytku. Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania na výkon týchto povolaní:

-   Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z dreva

-   Špecialista v oblasti technickej normalizácie

-   Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií,

-   Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií

-   Špecialista údržby vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií

-   Učiteľ odborných vyučovacích predmetov strednej odbornej školy

-   Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako študenti zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

1. Prijímacie konanie pre  študentov študijných odborov Drevárstvo, Ekonómia a manažment a Bezpečnostné vedy

 Prijímanie uchádzačov na štúdium  sa uskutočňuje formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzača. Vyhodnotenie výberového prijímacieho konania sa vykoná na základe súčtu bodov z troch kritérií.

 Kritérium 1: Výsledky bakalárskeho štúdia sa vyhodnotia ako študijný priemer za 3, resp. 4 ročníky Bc. štúdia + študijný priemer zo štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce. Študijný priemer sa počíta z hodnôt : A=1; B=1,5; C=2; D=2,5;  E=3. Uchádzač môže získať maximálne 100 bodov. 

 Kritérium 2: Absolvent rovnakého odboru získava bonusových 10 bodov.

 Kritérium 3: Absolvent Drevárskej fakulty získava bonusových 10 bodov.

 Spolu max. za tri kritéria 120 bodov

 Absolventom študijného programu príbuzného odboru sa stanoví povinnosť absolvovať vybrané predmety z jadra odboru Drevárstvo z prvého stupňa štúdia bez započítania kreditov.

 Výberové  prijímacie konanie bez účasti uchádzačov sa uskutoční dňa 1.7.2024.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Základnou podmienkou prijatia na inžinierske alebo magisterské štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

  Všetky dokumenty sa nahrávajú do e-prihlášky v univerzitnom systéme (UIS) v elektronickej verzii, nie je ich potrebné zasielať poštou.

  Všetky informácie o povinných dokumentoch nájdete po založení e-prihlášky. Pripravte si:

  -       sken vysokoškolského diplomu I. stupňa,

  -       sken  vysvedčenia o štátnej skúške,

  -       sken dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia),

  • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné podať v termíne podávania prihlášok na štúdium,
  • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
  • zahraniční študenti sa prihlasujú a prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,
  • podmienkou prijatia v študijnom odbore Drevárstvo, Ekonómia a manažment, Bezpečnostné vedy, Umenie je absolvovanie výberového prijímacieho konania
  • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača:  

  http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,

  • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,
  • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov na základe výberového prijímacieho konania,
  • výsledky prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača a po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania,
  • uchádzači, ktorí vykonajú výberové prijímacie konanie, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovaného počtu prijímaných študentov pre daný študijný program.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku (elektronická forma)
 • životopis


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 1981800000007000271101

Variabilný symbol: elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Konštantný symbol: 0308

SEPA platba a platba zo zahraničia:

BIC-SWIFT kód : SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 05.04.2024 11:02

Upozorniť na neaktuálne údaje