Špeciálna strojárska technika

Uplatnenie absolventov

Profil absolventa

Absolvent prvého stupňa štúdia študijného programu Špeciálna strojárska technika na základe získaných teoretických vedomostí ovláda a aplikuje princípy základných metód konštruovania súčiastok a vyšších konštrukčných celkov. Dokáže riešiť konštrukčné úlohy a spracovanie technickej dokumentácie s využitím výpočtovej techniky a CAD systémov.
Má prehľad o materiáloch a technológiach v špeciálnej technike, pozná zásady a kritéria posudzovania technického stavu a efektívnosti realizácie komplexnej starostlivosti.
Absolvent má komplexné vedomosti zamerané na návrh, vývoj, výrobu, implementáciu, používanie a ukončenie životného cyklu špeciálnej techniky. Prednosťami absolventa sú znalosti aj z oblasti kvality súčastí a komplexnej starostlivosti o špeciálnu techniku ako i riadiace schopnosti.

Uplatnenie absolventov
Absolvent nájde uplatnenie vo všetkých odvetviach strojárenského priemyslu, ktorý sa zaoberá konštruovaním, vývojom a výrobou súčastí a konštrukčných celkov, je naviac pripravený riešiť úlohy v oblasti špeciálnej techniky pre ich používateľov v ozbrojených zložkách, polícii, záchranných zložkách, verejných službách a ďalších špecifických oblastiach perspektívneho strojárenského priemyslu. Komplexné vedomosti absolventa umožňujú postup na druhý stupeň inžinierskeho štúdia.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.Doplňujúce informácie

Uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania a po splnení všetkých náležitostí.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie bude formou výberového konania na základe výsledkov počas štúdia na strednej škole a maturitnej skúšky zo strednej školy ako aj odborných aktivít zo strednej školy.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Kopiláková, PhD., tel.: 032/7400231, e-mail: beata.kopilakova@tnuni.sk
Ing. Katarína Žitňanská, tel.: 032/7400270, e-mail: katarina.zitnanska@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia.
Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinné prílohy k prihláške:
úradne overené fotokópia vysvedčení za 1. – 4. ročník a úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.
Tohoroční maturanti dodajú úradne overené kópie koncoročného vysvedčenia za 4. ročník strednej školy a maturitného vysvedčenia na Študijné oddelenie ihneď po jeho obdržaní. V prípade nedodania dokumentov bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium.

Doplňujúce informácie pre uchádzača:
Dekan FŠT TnUAD vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium.
O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia výberovej komisie. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
Uchádzač si môže na FŠT TnUAD podať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť len jeden odbor a jednu formu štúdia.
V prípade nekompletnosti vyžadovaných údajov nebude prihláška zaradená do výberového konania.
Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium. Prihláška musí byť doručená do termínu určeného fakultou. Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky.
Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať, či je jeho prihláška zaevidovaná na základe zverejnených informácií na www.fst.tnuni.sk v sekcii UCHÁDZAČI zaevidovanie prihlášky v Akademickom informačnom systéme.Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2021 - 30.09.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000065375/8180
IBAN: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 10302
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu
do správy pre prijímateľa odporúčame uviesť meno a priezvisko uchádzača)

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas vygenerované systémom automaticky.
V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Žitňanská – katarina.zitnanska@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 30.06.2021 15:58

Upozorniť na neaktuálne údaje