Počítačová podpora materiálového inžinierstva

Uplatnenie absolventov
Štúdium v študijnom programe Počítačová podpora materiálového inžinierstva sa uskutočňuje dennou formou štúdia, v rámci ktorej si môžu študenti zvoliť dve trajektórie vzdelávania:

• Trajektória 1 je určená pre študentov, ktorí majú dostatočný priestor na štúdium v pracovných dňoch a môžu sa zúčastňovať vyučovania, ktoré je organizované od pondelka do piatku priamym kontaktom učiteľa so študentom.
• Trajektória 2 je flexibilná a vhodná pre študentov, ktorí sa s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie, sťažený zdravotný stav, rodinné alebo sociálne podmienky) nemôžu zúčastňovať výučby v bežných pracovných dňoch a časoch. Výučba je koncipovaná tak, že časť sa uskutočňuje blokovo a časť prezenčnej formy je nahradená dištančnou formou vzdelávania (on-line prednášky v reálnom čase alebo prostredníctvom výučbových prezentácií, videí, tutoriálov a pod., zverejnených v úložisku). Študenti majú možnosť konzultácií k zverejneným materiálom prostredníctvom diskusných fór, individuálnych konzultácií a pod., podľa ich potrieb.
Štúdium je určené nielen pre študentov, ktorí majú dostatočný priestor na štúdium v pracovných dňoch a môžu sa zúčastňovať vyučovania, ktoré je organizované od pondelka do piatku priamym kontaktom učiteľa so študentom, ale je vhodné aj pre študentov, ktorí sa s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie, sťažený zdravotný stav, rodinné alebo sociálne podmienky) nemôžu zúčastňovať výučby v bežných pracovných dňoch a časoch, pre nich sa výučba uskutočňuje blokovo.

Absolvent študijného programu Počítačová podpora materiálového inžinierstva získa potrebné vedomosti z výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia materiálov a ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Má vedomosti z oblasti výroby, technologického spracovania, a degradácie hlavných druhov technických materiálov. Získa schopnosti a zručnosti v experimentálnom hodnotení mechanických vlastností a štruktúry materiálov, vie pracovať so skúšobnými zariadeniami.
Absolvent sa uplatní v oblasti výpočtového modelovania a konštruovania ako odborný pracovník v konštrukčných kanceláriách. Je pripravený na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja materiálov. Dokáže samostatne realizovať experimenty, spracovávať ich a v rutinných prípadoch tieto aj vyhodnocovať, preto sa môže zamestnať aj ako odborný pracovník pre výskum v materiálových laboratóriách. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v inžinierskom štúdiu na FPT v Púchove.
Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (I. stupeň) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzači o denné bakalárske štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania a odborných aktivít zo strednej školy.

Na štúdium bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý splní aspoň jednu z nasledovných možností a doloží príslušné podklady:
• uchádzač z gymnázia alebo strednej školy, ktorý dosiahol celkový priemer známok na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých predmetov za posledné 2 predmaturitné ročníky štúdia do 2,95 vrátane,
• uchádzač, ktorý maturoval z matematiky, fyziky alebo chémie s hodnotením nie horším ako 3,
• uchádzač, ktorý počas štúdia na strednej škole bol úspešným riešiteľom matematickej, fyzikálnej, informatickej alebo inej olympiády z prírodovedných alebo technických predmetov,
• uchádzač, ktorý v aktuálnom školskom roku absolvoval testy NPS zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky s dosiahnutím percentilu aspoň 30.


Doplňujúce informácie
Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove a iných vysokých školách v študijných programoch príbuzných študijných odborov.

Podmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR. Vyžaduje sa uznanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí.

Všetky potrebné informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí sú pre záujemcov dostupné na: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne: Uznávanie dokladov o vzdelaní (tnuni.sk):

https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/


Pre zahraničných uchádzačov, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, základnú podmienku prijatia na bakalárske štúdium možno preukázať aj čestným vyhlásením a testom NPS (v slovenskom alebo českom jazyku) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky s dosiahnutím percentilu aspoň 30. Zahraničný uchádzač ho doloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr však ku dňu zápisu na štúdium.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
doc. Ing. Dana Bakošová, PhD.
prodekanka pre študijné záležitosti
tel: 042/28 51 869
e-mail: dana.bakosova@tnuni.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania a odborných aktivít zo strednej školy.

Fakulta akceptuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk.

Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty.

Povinné prílohy prihlášky:
• Fotokópia koncoročných vysvedčení z posledných troch ročníkov strednej školy alebo certifikátu o absolvovaní NPS zo všeobecných študijných predpokladov.
• Fotokópia maturitného vysvedčenia.
• Fotokópia potvrdenia o účasti na súťažiach alebo olympiádach.
• V prípade uchádzača zo zahraničia (mimo ČR) doklad uznania stredného vzdelania.
• V prípade uchádzača zo zahraničia, ktorému bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, čestné vyhlásenie a certifikát o absolvovaní NPS zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky.

Požadované dokumenty je potrebné vložiť do príloh v e-prihláške, prípadne zaslať na študijne oddelenie fakulty (zdena.pecler@tnuni.sk).


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.05.2024 - 30.06.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  03.07.2024 - 03.07.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Vysvedčenie z 3. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Vysvedčenie z 2. ročníka zo strednej školy (papierová forma)
 • Nostrifikácia (papierová forma)
 • Certifikát (papierová forma)
 • Osvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje
Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na
https://e-prihlaska.tnuni.sk vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik – rastislav.slavik@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 21.06.2024 12:01

Upozorniť na neaktuálne údaje