Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Výnimočnosť FPT v Púchove

FPT v Púchove je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na prax. Študenti majú možnosť absolvovať odbornú prax, atraktívne tréningové pobyty a celý rad exkurzií vo výrobných prevádzkach. Témy záverečných prác sú zadávané na základe požiadaviek praxe, čím sa vytvára možnosť realizácie získaných výsledkov a vznikajú výborné predpoklady pre uplatnenie absolventov. Svojím zameraním na priemyselne dôležité materiály v kombinácií s dizajnom, environmentálnymi aspektmi a numerickou analýzou a simuláciou technologických procesov fakulta predstavuje špičku v rámci SR. Na základe prieskumov uskutočnených priamo u zamestnávateľov, bol inžiniersky študijný program Materiálové inžinierstvo zaradený do skupiny 100 vybraných najperspektívnejších študijných programov na Slovensku. 

Fakulta priemyselných technológií v Púchove (FPT) je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na výrobnú prax, a to ako prípravou odborníkov pre jej potreby, tak i štruktúrou štúdia špecializovaného v rámci akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Svojím zameraním predstavuje unikát v rámci SR vo výchove odborníkov v nasledovných oblastiach:

 • polymérne materiály
 • anorganické materiály
 • textilné materiály a dizajn
 • kovové materiály
 • environmentálne inžinierstvo

Fakulta disponuje špičkovým technickým vybavením a kvalitným laboratórnym zázemím, ktoré zahŕňa 20 špecializovaných a výučbových laboratórií, ateliéry a 3 učebne informačných technológií s najmodernejším vybavením. Fakulta má tiež vlastnú knižnicu odbornej literatúry s modernou študovňou. Ubytovanie študentov zabezpečuje internát priamo v areáli fakulty, s vlastnou počítačovou sieťou pripojenou na internet.

Nosným smerom na Fakulte priemyselných technológií je príprava odborníkov v oblasti materiálov v súlade s požiadavkami priemyselnej praxe. Vedeckovýskumná činnosť je prioritne zameraná na oblasti:

- experimentálne hodnotenie fyzikálnych, mechanických a chemických vlastností materiálov,

- numerická analýza a simulácia technologických procesov.

Ponuka akreditovaných ŠP v odbore  36. strojárstvo

akreditovaný   študijný program:

 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva - denné/externé bakalárske štúdium (Bc.)

 • Materiálové inžinierstvo - denné/externé bakalárske štúdium (Bc.)

 • Materiálová technológia - denné/externé bakalárske štúdium (Bc.)

 • Textilná technológia a návrhárstvo - denné/externé bakalárske štúdium (Bc.)

 • Materiálové inžinierstvo - denné/externé inžinierske štúdium (Ing.)

 • Materiály - denné/externé doktorandské štúdium (PhD.)

Prečo študovať na FPT v Púchove

 • Vysoká miera uplatnenia absolventov v odbore. Absolventi Fakulty priemyselných technológií patria medzi 6% najlepšie zarábajúcich absolventov jednotlivých študijných programov vysokých škôl v SR.
 • Štúdium perspektívnych študijných programov v súlade s požiadavkami praxe. Na základe prieskumov uskutočnených priamo u zamestnávateľov, bol inžiniersky študijný program Materiálové inžinierstvo zaradený do skupiny 100 vybraných najperspektívnejších študijných programov na Slovensku.
 • Vysoká miera zamestnanosti absolventov fakulty.
 • Prepojenie teoretickej výučby s praktickými cvičeniami v laboratóriách, exkurziami a odbornou praxou.· Získanie vysokej úrovne praktických experimentálnych zručností z oblasti diagnostiky materiálov, požadovaných u zamestnávateľov.
 • Získanie praktických skúseností s prácou s komerčnými softvérmi: Adams, Adina, Nastran, Dytran, Patran, Marc, Matlab, SolidWorks, ProinžinierCosmos, Mathematica, a ďalších.
 • Možnosť riešiť odborné problémy z praxe formou záverečných prác, čím vznikajú výborné predpoklady pre uplatnenie absolventov fakulty v odbore.
 • Vysoká úroveň vzdelávacieho procesu s aktívnou účasťou odborníkov z praxe a iných akademických a vedeckovýskumných inštitúcií.

Ocenenia FPT v Púchove

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie študentov Fakulty priemyselných technológií je zabezpečené v ubytovacom zariadení, ktoré sa nachádza priamo v areáli školy.

Študentský domov disponuje kapacitou, ktorá uspokojí všetkých žiadateľov.

K dispozícii sú štandardné 3-lôžkové izby. V prípade umožnenia  kapacity,  si môže študent priplatiť  za nadštandard a bývať na izbe sám, alebo po dvaja.

Aktuálne informácie ohľadne ubytovania sa každoročne zverejňujú na univerzitnej stránke: https://tnuni.sk/studenti/ubytovanie/ 

Bližšie informácie o ubytovaní: Ing. Michaela Nagyová, ubytovanie@tnuni.sk, tel. 032/7400 125

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v jedálni, ktorá sa nachádza v priestoroch internátu. Študenti majú možnosť zakúpiť si obedy. Raňajky a večere si zabezpečujú vo vlastnej réžii, k dispozícii majú internátne kuchynky.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zdena Frederika Pecler (zdena.pecler@tnuni.sk)
Posledná aktualizácia: 23.10.2020 07:50

Upozorniť na neaktuálne údaje