Materiály

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Materiály získa hlboké vedomosti z oblastí fyzikálnych a chemických vlastností materiálov, ich diagnostiky a počítačovej simulácie ich fyzikálnych vlastností. Disponuje znalosťami a zručnosťami, potrebnými pre výskum a vývoj nových materiálov. Dokonale ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja nových materiálov, ako aj technológie ich výroby a spracovania na polotovary a výrobky. Ovláda väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké formulovanie problému, právne a environmentálne aspekty nových produktov, prezentáciu výsledkov, ako aj rozvoj študijného odboru a jeho prínos pre prax. Vie samostatne riešiť problémy zo širokého spektra konštrukčných materiálov a na základe hlbokých teoretických vedomostí predikovať ich úžitkové vlastnosti. Prináša vlastné riešenia problémov v oblasti materiálov.
Absolvent je pripravený na riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe, zlepšovať vlastnosti existujúcich materiálov, zdokonaľovať technickú stránku kvality výroby materiálov, súčiastok, nástrojov a úžitkových predmetov. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce vo vedeckom tíme a po zapracovaní tiež riadiť prácu riešiteľského kolektívu. Je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore. Uplatnenie nájde vo výskumných ústavoch, na VŠ, ako aj vo vrcholových riadiacich funkciách podnikov s orientáciou na kovové, polymérne, anorganické či textilné materiály, tenké vrstvy, diagnostiku a skúšobníctvo.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (III. stupeň) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (absolvovanie inžinierskeho štúdia).

Termín podania prihlášky: 20.11.2023 - 10.06.2024

Konanie prijímacej skúšky: 15.06.2024 – 30.06.2024 formou prijímacieho pohovoru.


Uchádzači o denné doktorandské štúdium v študijnom programe Materiály budú prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Fakulta akceptuje podanie prihlášky iba prostredníctom: https://e-prihlaska.tnuni.skPodmienky pre zahraničných študentov
Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR. Vyžaduje sa uznanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí.
Všetky potrebné informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí sú pre záujemcov dostupné na: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne: Uznávanie dokladov o vzdelaní (tnuni.sk)

Podrobné informácie nájdete na linku:

https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Prijímacia skúška sa uskutočňuje formou pohovoru osobitne s každým uchádzačom pred prijímacou komisiou, ktorá overuje prehľad uchádzača v odbornej oblasti, súvisiacej s vybranou témou doktorandského štúdia. Ďalšia časť je zameraná na overenie znalostí z cudzích jazykov a predpokladov na samostatnú vedeckú prácu. Poradie uchádzačov zostavuje komisia hlasovaním.

Fakulta akceptuje podanie prihlášky iba cez https://e-prihlaska.tnuni.sk

Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty.

Povinné prílohy prihlášky:
• Fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške.
• Fotokópia dokladu o absolvovaní štúdia II. stupňa – diplom.
• Fotokópia dodatku k diplomu – doklad o výpise výsledkov štúdia.
Životopis.

• V prípade uchádzača zo zahraničia (mimo ČR) doklad uznania vzdelania II. stupňa.

Požadované dokumenty je potrebné vložiť do príloh v e-prihláške, prípadne zaslať na študijne oddelenie fakulty (daniela.kostialikova@tnuni.sk).


Forma prijímacej skúšky
Prijímacia skúška formou prijímacieho pohovoru.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
  • Diplom z II. stupňa štúdia (papierová forma)
  • Dodatok k diplomu z II.stupňa (papierová forma)
  • Vysvedčenie o štátnej skúške z 2.stupňa (papierová forma)
  • Nostrifikácia (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje
Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie budú po podaní e-prihlášky, ktorú uchádzači nájdu na https://e-prihlaska.tnuni.sk, vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik – rastislav.slavik@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 18.07.2024 16:02

Upozorniť na neaktuálne údaje