Teória technológie a riadenia v stavebníctve

Absolvent ovláda vedecké metódy v oblasti teórie technológie stavieb, ekonomiky stavieb a manažmentu v stavebníctve. Na základe získaného podrobného prehľadu o súčasnom stave riešenia problematiky u nás i v zahraničí, rieši vedecké problémy, s dôrazom na efektívnosť riadenia výstavbových procesov. Orientuje sa na schopnosť jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve a riešiť sformulovaný problém s uvedomovaním si spoločenských, etických, právnych a ekonomických súvislostí vedeckej práce. Súčasťou jeho vedomostí je aplikácia ekonomických a matematických modelov optimalizácie pre podporu hypotéz, vyslovených v danom probléme. Absolvent je schopný jasne formulovať prínos výstupov z výskumu pre rozvoj študijného odboru a pre stavebnú prax.Prospects of graduates

Absolvent doktorandského študijného programu technológia stavieb vedecky báda a prináša vlastné riešenia v oblasti teórie technológie staveb, modelovaní výstavbového procesu, užívaní a likvidácii stavieb so zameraním na správu nehnuteľností a ekonomické a technologické aspekty likvidácie staveb, využívaní stavebných materiálov novej generácie pre trvalo udržateľnú výstavbu, kvality výstavby v celom životnom cykle stavby, vrátane využívania manažérskych systémov, nových technológií na výstavbu a rekonštrukcie budov. Uplatní sa na univerzitných pracoviskách, výskumných a vývojových pracoviskách, štátnych orgánoch (ministerstvo,  koordinátor eurofondov, ...), medzinárodných poradenských firmách (zameranie na riadenie technických a investičných rizík).Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2015/2016 je úspešné ukončenie inžinierskeho stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore. Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa, je potrebné doručiť na referát pre vzdelávanie SvF, prípadne poslať poštou.Additional information

www.svf.tuke.skConditions for international students

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=9Coordinator for students with specific needs

Ing. Eva Panulinová, PhD. email: eva.panulinova@tuke.skGeneral information on the admission exam

www.svf.tuke.sk • Apply the application for study

  01.02.2020 - 12.06.2020

 • Performance of the entrance exam

  03.07.2020 - 03.07.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
E-application form: 30 €

Billing information

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493,
Konštantný symbol: 0308,
Variabilný symbol: 061050036
Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Last update: 28.02.2020 11:19

Draw attention to not topical data