Technológie ochrany životného prostredia

Program Technológie ochrany životného prostredia sa zaoberá problematikou ochrany životného prostredia s hlavným zameraním na ochranu vôd, ovzdušia a pôdy. Absolvent ovláda procesy a technológie čistenia a úpravy vôd, spracovania kalov, recyklácie a zneškodňovania odpadov, produkcie bioplynu, odstraňovania polutantov ovzdušia a ochrany a sanácie pôdy. Zároveň získava poznatky a experimentálne zručnosti z monitoringu a analýzy polutantov a modelovania procesov a technológií ich odstraňovania. Počas štúdia sa naučí navrhovať a vypočítať chemicko – technologické projekty pre vyššie uvedené procesy a technológie. Významná časť štúdia programu je venovaná laboratórnym cvičeniam, počas ktorých sa absolvent naučí environmentálny problém identifikovať, analyzovať a následne navrhnúť a experimentálne a výpočtovo overiť fyzikálno – chemický a biologický proces resp. technológiu jeho riešenia.

Uplatnenie absolventov
Absolventi sa uplatnia ako technológovia pre prevádzku a optimalizáciu procesov a technológií ochrany životného prostredia (najmä pre čistiarne odpadových vôd, úpravne vody, bioplynové stanice, zariadenia na ochranu ovzdušia atď.), výskumní pracovníci v odbore environmentálnych technológií , technológovia pre projekciu environmentálnych stavieb, vedúci pracovníci kontrolných laboratórií a pracovníci laboratórií špecializovaných na monitoring zložiek životného prostredia, pracovníci odborov životného prostredia priemyselných podnikov, vodohospodári, zamestnanci vodárenských spoločností , zamestnanci štátnej a miestnej správy pre oblasť ochrany životného prostredia, obchodní zástupcovia distribučných firiem aktívnych v oblasti ochrany životného prostredia. Absolventi môžu pokračovať aj v doktorandskom študijnom programe zameranom na technológie ochrany životného prostredia alebo v programoch príbuzného zamerania.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.Podmienky pre zahraničných študentov

Additional Admission Conditions for Engineer Study Programmes at the Faculty of Chemical and Food Technology, STU in BratislavaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.02.2023 - 31.05.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Aktuálny počet podaných prihlášok:
2


Prílohy
  • bakalársky diplom
  • kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu alebo kópiu výpisu absolvovaných predmetov s kreditovým hodnotením
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 28.03.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje