chemické inžinierstvo a technológie

Názov: chemické inžinierstvo a technológie
Anglický názov študijného odboru: Chemical Engineering and Technology
Kód: 2820
Skupina: Technické vedy
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Nahrádza študijné odbory: anorganická technológia a materiály
chémia a technológia životného prostredia
chemické inžinierstvo
chemické technológie
organická technológia a technológia palív
technológia makromolekulových látok

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor zahŕňa poznatky týkajúce   sa   koncipovania, vývoja, navrhovania, bilancovania a aplikácie chemických procesov a ich produktov, pričom sa zohľadňuje aj ekonomický rozbor, návrh, bezpečnosť, konštrukcia, funkčnosť, riadenie a manažment prevádzky týchto procesov.

 

Základom znalostí študijného odboru sú poznatky o fyzikálnych a chemických procesoch výrobných postupov v oblasti chemických a iných priemyselných odvetví relevantných k zameraniu príslušného študijného programu. K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria podľa zamerania aj znalosti o chemickom inžinierstve, technológii životného prostredia, o  materiáloch používaných v anorganických   a   organických   technológiách,   technológiách   palív   a technológiách   výroby a spracovania makromolekulových látok.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent disponuje vedomosťami na úrovni syntézy v oblasti študijného odboru vrátane kľúčových pojmov a kategórií, ovláda podstatné fakty, princípy a teórie v chémii. Vie vyvodiť závery a súvislostí medzi nimi v kontexte hlavných tém ako sú teórie transportných javov (hybnosti, tepla a látky) v prostredí s chemickými reakciami aj pri úprave vlastností látok a delení zmesí. Má komplexný pohľad na chemické javy, ktoré sú predmetom iných prírodných vied a techniky. Dokáže získané poznatky použiť pri praktických aplikáciách na technologické procesy komplexných výrobných postupov v priemyselných zariadeniach. Absolvent pozná chemizmus technologických procesov a jeho vplyv na výrobný proces, pozná aj bezpečnostné a zdravotné riziká chemických látok. Vedomosti absolventa sú založené na súbore principiálnych poznatkov, ktoré umožňujú ovládať a riadiť časti výrobnej linky zabezpečujúce chemické a fyzikálne zmeny látok vrátane identifikácie materiálových prúdov a ich tepelných úprav od surovín až po konečné produkty v oblasti chemických a iných priemyselných odvetví relevantných k zameraniu príslušného študijného programu. Uvedené poznatky sa týkajú širokej škály anorganických, organických a bio-materiálov v jedinečnosti ich foriem, skupenstiev a vlastností.

 

Absolvent je schopný pri návrhu riešení praktických problémov využívať získané zručnosti a znalosti aj z laboratórnych prác z rôznych oblastí študijného odboru a kombinovať ich so zručnosťami pri obsluhe experimentálnych zariadení zabezpečujúcich dopravu materiálov, ich tepelné úpravy v príprave na príslušné chemické a fyzikálne procesy výrobných postupov a zariadení. Pri riešení špecifických odborných problémov vie tvorivo používať základné metódy merania a jeho vyhodnocovania, využíva základné laboratórne metodiky a laboratórnu techniku. Vie tvorivo používať metódy z matematiky a logiky, vie špecifikovať teoretický aj praktický problém a hľadať typické základné riešenia.

 

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení teoretických aj praktických problémov študijného odboru v užších aj širších odborných súvislostiach. Má kompetenciu vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, efektívne samostatne argumentovať a kultivovane obhajovať svoje riešenia. Vie pracovať efektívne ako člen výskumného tímu. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym aj spoločenským otázkam a prijímať rozhodnutia so znalosťou hodnotových perspektív.

Popis prvého stupňa

Absolvent disponuje vedomosťami na úrovni syntézy v oblasti študijného odboru vrátane kľúčových pojmov a kategórií, ovláda podstatné fakty, princípy a teórie v chémii. Vie vyvodiť závery a súvislostí medzi nimi v kontexte hlavných tém ako sú teórie transportných javov (hybnosti, tepla a látky) v prostredí s chemickými reakciami aj pri úprave vlastností látok a delení zmesí. Má komplexný pohľad na chemické javy, ktoré sú predmetom iných prírodných vied a techniky. Dokáže získané poznatky použiť pri praktických aplikáciách na technologické procesy komplexných výrobných postupov v priemyselných zariadeniach. Absolvent pozná chemizmus technologických procesov a jeho vplyv na výrobný proces, pozná aj bezpečnostné a zdravotné riziká chemických látok. Vedomosti absolventa sú založené na súbore principiálnych poznatkov, ktoré umožňujú ovládať a riadiť časti výrobnej linky zabezpečujúce chemické a fyzikálne zmeny látok vrátane identifikácie materiálových prúdov a ich tepelných úprav od surovín až po konečné produkty v oblasti chemických a iných priemyselných odvetví relevantných k zameraniu príslušného študijného programu. Uvedené poznatky sa týkajú širokej škály anorganických, organických a bio-materiálov v jedinečnosti ich foriem, skupenstiev a vlastností.

 

Absolvent je schopný pri návrhu riešení praktických problémov využívať získané zručnosti a znalosti aj z laboratórnych prác z rôznych oblastí študijného odboru a kombinovať ich so zručnosťami pri obsluhe experimentálnych zariadení zabezpečujúcich dopravu materiálov, ich tepelné úpravy v príprave na príslušné chemické a fyzikálne procesy výrobných postupov a zariadení. Pri riešení špecifických odborných problémov vie tvorivo používať základné metódy merania a jeho vyhodnocovania, využíva základné laboratórne metodiky a laboratórnu techniku. Vie tvorivo používať metódy z matematiky a logiky, vie špecifikovať teoretický aj praktický problém a hľadať typické základné riešenia.

 

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení teoretických aj praktických problémov študijného odboru v užších aj širších odborných súvislostiach. Má kompetenciu vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, efektívne samostatne argumentovať a kultivovane obhajovať svoje riešenia. Vie pracovať efektívne ako člen výskumného tímu. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym aj spoločenským otázkam a prijímať rozhodnutia so znalosťou hodnotových perspektív.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent má komplexné vedomosti pre potreby navrhovania a riadenia výroby, aplikovaného, prípadne základného, výskumu, návrhu, projekcie a optimalizácie výrob spájaním základných znalostí jednotkových operácií. Absolvent disponuje rozsiahlymi aj detailnými odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru chemické inžinierstvo a technológie a má zodpovedajúce vedomosti z chemických vedných odborov. Vie posúdiť podstatné súvislosti, princípy a teórie zo študijného odboru. Dokáže samostatne riešiť zložité teoretické problémy. Ovláda komplexne problematiku výroby chemických látok a materiálov, simuláciu modelových riešení, výpočet technologických zariadení, vývoj, riadenie a kontrolu procesov. Vie posudzovať štruktúru materiálov a spôsoby ich modifikácie, ovláda funkčné vzťahy medzi štruktúrou, a vlastnosťami materiálov a súvisiacou technológiou ich prípravy a spracovania. Dokáže riešiť technologické problémy a bezpečnosť technológií a riziká práce s chemickými látkami, vie posúdiť kvalitu materiálov a ich ekologické a toxikologické vlastnosti. Dokáže analyzovať fyzikálne a chemické deje a interpretovať zákonitosti, ktorými sa riadia procesy aplikované v rôznych odvetviach chemického priemyslu alebo iných priemyselných odvetviach relevantných k zameraniu príslušného študijného programu vrátane oblasti ochrany životného prostredia. Disponuje vedomosťami ako maximálne zhodnocovať východiskové suroviny pri minimalizácii potreby energie a bez znečisťovania životného prostredia s cieľom zabezpečiť produkciu spoločensky žiaducich materiálov. Nadobúda poznatky cestou hlbšej kritickej analýzy a komparácie koncepcií jednotlivých systémov. Vie posúdiť relevantné postupy a metódy riešenia teoretických a praktických problémov v týchto oblastiach, vie obhájiť zvolený pojmový a kategoriálny aparát, dokáže samostatne a tvorivo pracovať s prameňmi, interpretovať a analyzovať odborné texty.

 

Absolvent dokáže využívať  pri riešení problémov  bežné aj netradičné metodiky laboratórnej techniky, samostatne využívať existujúce experimentálne postupy a navrhovať nové experimentálne metódy. Samostatne zostavuje a rieši matematické modely jednotkových operácií a reaktorov, pri ktorých aplikuje poznatky z prestupu látky, hybnosti a tepla. Navrhuje a posudzuje činnosť zariadenia alebo sústavy chemických a biochemických zariadení, ako aj procesov výroby a spracovania anorganických, organických a polymérnych materiálov na hotové výrobky. Absolvent dokáže kriticky reflektovať aktuálne problémy a identifikovať možnosti ich efektívneho riešenia.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Dokáže zavádzať a používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov. Aplikuje výsledky matematického modelovania pre určenie podmienok racionálneho a efektívneho vedenia procesov, voľby charakteristík zariadení, v ktorom procesy prebiehajú. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich optimálne riešenia.

Popis tretieho stupňa

Absolvent ovláda a vie zvoliť a vymedziť konkrétne metódy základného a aplikovaného výskumu v príslušnej oblasti odboru chemického inžinierstva a technológií s vysokou mierou špecializácie. Absolvent má rozsiahle vedomosti na úrovni hodnotenia, znalosti o prioritách potrebných pre rozvoj spoločnosti, odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru alebo praxe, slúžiace ako základ pre inovácie, rozvoj a originalitu v praxi alebo výskume, potrebné pre projektovanie výskumu a vývoja. Má rozsiahle najnovšie odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti chemického inžinierstva a technológií zameraných na výrobu a spracovanie rôznych druhov materiálov prírodného alebo syntetického pôvodu. Jeho vedomosti umožňujú riešenie konkrétneho vedeckého problému v oblasti technológií chemických a príbuzných priemyselných odvetví relevantných k zameraniu príslušného študijného programu, vrátane ochrany životného prostredia, bezpečnosti jednotlivých zariadení alebo technologických celkov. Na riešenie používa metódy matematického alebo experimentálneho modelovania, simulácie, optimalizácie s využívaním plánovaných experimentov a štatistiky pre vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov. Ovláda teóriu modelovania a efektívnych postupov pre zmenu mierky veľkosti zariadení od laboratória až po priemyselnú prax.

 

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru chemického inžinierstva a technológií. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať  nové výskumné a pracovné postupy v širších súvislostiach  a možných  dôsledkoch  navrhovaných  riešení.  Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Dokáže vykonávať práce prieskumové, rozborové, merania, zber a spracovanie dát.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým postojom, ktorý aplikuje v meniacich sa podmienkach. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou a to aj v cudzom jazyku. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore v akademických inštitúciách alebo výskumných organizáciách.

Späť