Technológie automobilovej výroby

Cieľom inžinierskeho študijného programu „Technológie automobilovej výroby“ je plynule nadviazať a rozvíjať získané vedomosti a zručnosti  v prvom stupni vysokoškolského štúdia aby bol absolvent schopný  zabezpečovať chod výrobno-technologických systémov a zlepšovať ich prevádzkové parametre, samostatne riadiť a tvorivo riešiť komplexné úlohy výrobných podnikov.  Počas štúdia sa naučí ovládať problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, nadobudne podrobné znalosti o výrobných technológiách, technických materiáloch, výrobných strojoch, nástrojoch a prípravkoch, kontrole výrobných procesov a o ich riadení, znalosti a schopnosti na zabezpečenie racionálnej výrobnej prevádzky, na riešenie problémov logistiky a riadenie výroby a vedomosti na projektovanie ucelených častí výrobných postupov s adekvátnym využitím výpočtovej techniky a CA technológií. Absolventi ďalej získajú vedomosti o reťazci: Preskúmanie požiadaviek automobilového zákazníka alebo jeho dodávateľa, vypracovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie, výroba náradia a meradiel, technické zabezpečenie sériovej či overovacej výroby, proces výroby komponentov, metrologický a metalurgický rozbor, validácia a skúšky životnosti, verifikácia návrhu procesu a schválenie sériovej výroby.Uplatnenie absolventov

Absolvent inžinierskeho študijného programu „Technológie automobilovej výroby“ rozumie problematike prípravy a spracovania technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, interpretuje podrobné znalosti o výrobných technológiách, technických materiáloch, výrobných strojoch, nástrojoch a prípravkoch, kontrole výrobných procesov, logistike a riadení výroby a projektovania ucelených častí výrobných postupov s adekvátnym využitím výpočtovej techniky a CA technológií.

Cieľom inžinierskeho študijného programu „Technológie automobilovej výroby“ je plynule nadviazať a rozvíjať získané vedomosti a zručnosti  v prvom stupni vysokoškolského štúdia aby bol absolvent schopný  zabezpečovať chod výrobno-technologických systémov a zlepšovať ich prevádzkové parametre, samostatne riadiť a tvorivo riešiť komplexné úlohy výrobných podnikov.  Počas štúdia sa naučí ovládať problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie, technickej prípravy výroby, nadobudne podrobné znalosti o výrobných technológiách, technických materiáloch, výrobných strojoch, nástrojoch a prípravkoch, kontrole výrobných procesov a o ich riadení, znalosti a schopnosti na zabezpečenie racionálnej výrobnej prevádzky, na riešenie problémov logistiky a riadenie výroby a vedomosti na projektovanie ucelených častí výrobných postupov s adekvátnym využitím výpočtovej techniky a CA technológií. Absolventi ďalej získajú vedomosti o reťazci: Preskúmanie požiadaviek automobilového zákazníka alebo jeho dodávateľa, vypracovanie konštrukčnej a technologickej dokumentácie, výroba náradia a meradiel, technické zabezpečenie sériovej či overovacej výroby, proces výroby komponentov, metrologický a metalurgický rozbor, validácia a skúšky životnosti, verifikácia návrhu procesu a schválenie sériovej výroby.

Povolania:

 •  Strojársky špecialista automatizácie 7
 •           Strojársky špecialista technológ 7
 •           Strojársky technológ 4
 •           Strojársky špecialista konštruktér, projektant 7
 •           Procesný špecialista v strojárskej výrobe 7
 •           Programátor priemyselných robotov 4Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia


Doplňujúce informácie

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Podmienky pre zahraničných študentov
 • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia


Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia
 • bez prijímacích skúšok


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

https://fvt.tuke.sk/fakulta/bezbarierove-centrumVšeobecné informácie k prijímacej skúške

UCHÁDZAČI O INŽINIERSKE ŠTÚDIUM SÚ POVINNÍ KU PRIHLÁŠKE PRILOŽIŤ:

 

 • životopis
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch


Forma prijímacej skúšky
 • bez prijímacích skúšok


Testy
 • bez prijímacích skúšok


 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.06.2023 12:30

Upozorniť na neaktuálne údaje