Technická chémia

Absolvent študijného programu Technická chémia je inžinier so širokým technologickým základom, ktorý však súčasne ovláda aj prírodovedné základy, metódy a techniky práce v jednej z oblastí chémie fyzikálnej, analytickej, organickej alebo anorganickej tak, aby ich dokázal aplikovať vo svojej vedeckovýskumnej činnosti alebo v praxi. Veľký dôraz sa kladie na zvládnutie všetkých typov fyzikálno-chemických a analytických metód, ktoré mu umožňujú sledovať kinetické a termodynamické parametre chemických reakcií, posúdiť z kvantitatívneho resp. kvalitatívneho hľadiska vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou organických a anorganických zlúčenín, kontrolovať kvalitu životného prostredia, enantiomérnu čistotu testovaných nových liečiv a prítomnosť toxických látok v potravinách. Mimoriadne dôležité je budovanie znalostí o kauzálnom vzťahu medzi chemickou štruktúrou látky a jej biologickou účinnosťou. Toto všetko mu umožňuje zapájať sa do riešenia vedeckovýskumných úloh základného a aplikovaného chemického výskumu. Na základe teoretických a praktických znalostí chémie dokáže formulovať problém a po jeho analýze relevantne vyjadriť chemickú informáciu. Je schopný tieto vedomosti využiť pri riešení a zavádzaní analytických postupov a metód za účelom zvýšenia spoľahlivosti a vysokej efektívnosti technologických procesov. Inžinierske vzdelanie a znalosť príslušnej legislatívy mu umožňuje spolupracovať so skupinami, ktoré riešia vážne problémy reálnej praxe, pričom dokáže komunikovať s príslušnými technológmi. Je schopný pri navrhovaní výrobných postupov organických a anorganických zlúčenín v spolupráci s technológmi navrhnúť chemickú koncepciu výrobného procesu vo forme laboratórnych podkladov na aplikačný a realizačný výskum.Úspešní absolventi pokračujú v ďalšom vzdelávaní formou doktorandského štúdia, v rámci ktorého je možnosť študijných pobytov v zahraničí a po jeho skončení formou dlhodobých postdoktorandských pobytov na renomovaných zahraničných univerzitách.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Technická chémia má kompetencie na uplatnenie sa ako samostatný pracovník v špecializovaných chemických, biochemických a monitorovacích laboratóriách, v chemickom, potravinárskom, spracovateľskom, farmaceutickom, jadrovo-chemickom priemysle, poľnohospodárstve, v zdravotníctve, pri ochrane životného prostredia, v orgánoch štátnej správy, ako aj v akademickej sfére. Svoje znalosti vie využiť pri príprave/výrobe a práci s novými chemickými látkami, nebezpečnými látkami, pri ich identifikácii a zneškodňovaní. Je kompetentným odborníkom pre meranie a analýzu emisií, úrovne znečistenia a hodnotenia nebezpečných vlastností odpadov. Má širokospektrálne prírodovedné znalosti a technický pohľad na využitie týchto poznatkov v priemyselnej, medicínskej a laboratórnej praxi, keďže má prierezové vedomosti v odboroch chémia a chemické technológie so zameraním na ich aplikačné využitie zodpovedajúce súčasnému stavu poznania. Univerzálnosť tohto inžinierskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v chemickom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Zamestnať sa môže aj v oblasti výroby, skladovania a predaja rôznorodých chemických prípravkov, materiálov a chemikálií. Absolvent môže pri správnom výbere špecifického zamerania a povinne voliteľných a výberových predmetov orientovať svoje zameranie na chemický, farmaceutický a energetický priemysel, ako aj na ochranu ovzdušia, životného prostredia, v oblasti recyklácie a zhodnotenia nebezpečných odpadov, kontroly kvality vôd alebo úpravu pitnej vody. Absolventi sú uplatniteľní napríklad ako chemický špecialista vo výskume a vývoji, chemický špecialista technológ, riadiaci pracovník v chemickej a farmaceutickej výrobe, špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe, špecialista údržby v chemickej výrobe, farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii, farmaceutický reprezentant, špecialista ochrany ovzdušia, špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe, v oblasti recyklácie a zhodnotenia nebezpečných odpadov, špecialista kontroly kvality vôd alebo špecialista technológ pre úpravu pitnej vody. Absolvent je pripravený aj na štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia a môže pomocou získaných poznatkov a zručností priamo pokračovať v štúdiu v nadväzujúcich doktorandských študijných programoch alebo v rámci programov a projektov na Slovenskej akadémii vied.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.Podmienky pre zahraničných študentov

Additional Admission Conditions for Engineer Study Programmes at the Faculty of Chemical and Food Technology, STU in BratislavaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.02.2024 - 31.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.06.2024 - 10.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
85


Aktuálny počet podaných prihlášok:
58


Prílohy
  • bakalársky diplom
  • kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu alebo kópiu výpisu absolvovaných predmetov s kreditovým hodnotením
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje