Výrobné technológie

Absolvent rozumie a má osvojené širšie teoreticko-praktické poznatky z výrobných technológií a systémov so schopnosťou tvorivo riešiť problémy z oblasti výroby, hľadať nové progresívne technologické postupy výroby súčiastok a technologických celkov pomocou moderných technologických zariadení a informačných systémov. Je pripravený pokračovať na druhom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Absolvent nájde uplatnenie ako samostatný technológ, alebo člen pracovného kolektívu v rôznych oblastiach priemyslu ako vo verejnom, tak i v súkromnom sektore.

Uplatnenie absolventov
Študijný program výrobné technológie s modulmi výrobné technológie, výrobné technológie a výrobný manažment je so svojím zameraním na strojárske technológie a manažment uplatniteľný v automobilovom priemysle, strojárstve, leteckom priemysle, hutníctve, energetike, v ľahkom a ťažkom strojárstve. Uplatnenie absolventov je teda predovšetkým v spomenutých oblastiach priemyselného odvetvia, ktoré sú vo veľkej miere zastúpené na území Slovenskej Republiky. Absolvent študijného programu sa vyznačuje hlbokými znalosťami z oblasti prírodných vied, matematiky, fyziky, technických materiálov, ekonomiky, manažmentu ale aj z oblasti výrobných technológií ako sú technológia zvárania, obrábania, tvárnenia či zlievarenstva, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou strojárskej výroby. Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie vo všetkých oblastiach priemyselnej výroby. Má schopnosti tvorivo hľadať a nachádzať riešenia, implementovať tieto riešenia do výrobného procesu. Je schopný aplikovať najnovšie teoretické poznatky na riešenie praktických problémov, pričom vie samostatne posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich to najefektívnejšie, ktoré zohľadňuje prínosovú, ale aj nákladovú zložku. Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania. Má dostatok vedomostí a poznatkov, ktoré môže uplatniť v oblasti technickej prípravy výroby, kontroly výrobného procesu a hodnotenia kvality výrobkov. Po ukončení prvého stupňa študijného programu bude absolvent pripravený pokračovať na druhom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Vďaka svojim profesijným schopnostiam nájde uplatnenie ako samostatný technológ, manažér projektov, projektant, konštruktér, systémový návrhár, špecialista v rôznych druhoch podnikov a organizácií, člen pracovného kolektívu v rôznych odvetviach priemyslu vo verejnom alebo v súkromnom sektore, alebo líniový manažér v technologickej príprave výroby a vo výrobných útvaroch vo všetkých odvetviach hospodárstva. Náročnosť úloh, ktoré dokáže každý absolvent samostatne riešiť je primeraná stupňu štúdia a profilu absolventa. Uplatnenie absolventov podľa portálu uplatnenie.sk na študijnom programe výrobné technológie, ktorý vznikol spojením študijného programu výrobné technológie a študijného programu výrobné technológie a výrobný manažment bolo za rok 2019 nasledovné. Miera nezamestnanosti bola 0%. Z celkového počtu absolventov si daný študijný program v roku 2019 vybralo 8% žien. Na inžinierskom štúdiu pokračovalo 92% absolventov. Zvyšných 8% absolventov si našlo uplatnenie v priemyselnej výrobe, odbornej, vedeckej a technickej činnosti alebo na pozíciách ako sú strojárski špecialisti, všeobecný administratívni pracovníci, kvalitári a kontrolóri výrobkov na Slovensku alebo v zahraničí.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    19.01.2024 - 30.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
70


Aktuálny počet podaných prihlášok:
73


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Marianna Michelková – marianna.michelkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 14.06.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje