Výrobné technológie

Absolvent rozumie a má osvojené širšie teoreticko-praktické poznatky z výrobných technológií a systémov so schopnosťou tvorivo riešiť problémy z oblasti výroby, hľadať nové progresívne technologické postupy výroby súčiastok a technologických celkov pomocou moderných technologických zariadení a informačných systémov. Je pripravený pokračovať na druhom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Absolvent nájde uplatnenie ako samostatný technológ, alebo člen pracovného kolektívu v rôznych oblastiach priemyslu ako vo verejnom, tak i v súkromnom sektore.

Prospects of graduates
Študijný program výrobné technológie s modulmi výrobné technológie, výrobné technológie a výrobný manažment je so svojím zameraním na strojárske technológie a manažment uplatniteľný v automobilovom priemysle, strojárstve, leteckom priemysle, hutníctve, energetike, v ľahkom a ťažkom strojárstve. Uplatnenie absolventov je teda predovšetkým v spomenutých oblastiach priemyselného odvetvia, ktoré sú vo veľkej miere zastúpené na území Slovenskej Republiky. Absolvent študijného programu sa vyznačuje hlbokými znalosťami z oblasti prírodných vied, matematiky, fyziky, technických materiálov, ekonomiky, manažmentu ale aj z oblasti výrobných technológií ako sú technológia zvárania, obrábania, tvárnenia či zlievarenstva, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou strojárskej výroby. Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie vo všetkých oblastiach priemyselnej výroby. Má schopnosti tvorivo hľadať a nachádzať riešenia, implementovať tieto riešenia do výrobného procesu. Je schopný aplikovať najnovšie teoretické poznatky na riešenie praktických problémov, pričom vie samostatne posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich to najefektívnejšie, ktoré zohľadňuje prínosovú, ale aj nákladovú zložku. Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania. Má dostatok vedomostí a poznatkov, ktoré môže uplatniť v oblasti technickej prípravy výroby, kontroly výrobného procesu a hodnotenia kvality výrobkov. Po ukončení prvého stupňa študijného programu bude absolvent pripravený pokračovať na druhom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Vďaka svojim profesijným schopnostiam nájde uplatnenie ako samostatný technológ, manažér projektov, projektant, konštruktér, systémový návrhár, špecialista v rôznych druhoch podnikov a organizácií, člen pracovného kolektívu v rôznych odvetviach priemyslu vo verejnom alebo v súkromnom sektore, alebo líniový manažér v technologickej príprave výroby a vo výrobných útvaroch vo všetkých odvetviach hospodárstva. Náročnosť úloh, ktoré dokáže každý absolvent samostatne riešiť je primeraná stupňu štúdia a profilu absolventa. Uplatnenie absolventov podľa portálu uplatnenie.sk na študijnom programe výrobné technológie, ktorý vznikol spojením študijného programu výrobné technológie a študijného programu výrobné technológie a výrobný manažment bolo za rok 2019 nasledovné. Miera nezamestnanosti bola 0%. Z celkového počtu absolventov si daný študijný program v roku 2019 vybralo 8% žien. Na inžinierskom štúdiu pokračovalo 92% absolventov. Zvyšných 8% absolventov si našlo uplatnenie v priemyselnej výrobe, odbornej, vedeckej a technickej činnosti alebo na pozíciách ako sú strojárski špecialisti, všeobecný administratívni pracovníci, kvalitári a kontrolóri výrobkov na Slovensku alebo v zahraničí.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    19.01.2024 - 30.04.2024

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
70


Current number of filed applications:
48


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 30 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Marianna Michelková – marianna.michelkova@stuba.sk
Last update: 25.04.2024 02:51

Draw attention to not topical data