Prírodné a syntetické polyméry

Inžiniersky študijný program pripravuje kvalifikovaných chemických inžinierov pre oblasť výroby syntetických polymérov a produkcie výrobkov z prírodných a syntetických polymérov v štyroch študijných zameraniach, ktoré sú prepojené spoločnými predmetmi s teoretickým základom pre technologické štúdium. Študijný program Prírodné a syntetické polyméry umožňuje poznať komplexne problematiku syntézy, výroby a spracovania prírodných a syntetických polymérov na báze plastov, kaučuku a gumy pre využitie v rôznych oblastiach priemyslu, napr. gumárenskom, automobilovom, textilnom, spotrebnej elektroniky, produkcii obalov, zdravotníctve a pod. Umožňuje získať poznatky zo štruktúry a spracovania drevnej suroviny v drevospracujúcom a celulózo-papierenskom priemysle, poskytnúť znalosti z ovládania teórie farby, farebného vnemu, merania farebnosti a reprodukcie farieb, princípov, pravidiel a postupov profesionálneho spracovania textovo-obrazových dokumentov pre ich publikovanie, princípov klasických a digitálnych techník tlače používaných pri výrobe tlačených médií, potlačených obalov a textílií. Rozvíja schopnosť ovládania vzťahov medzi štruktúrou materiálov, vlastnosťami a technológiou spracovania. Spája hlboké teoretické a praktické chemicko-inžinierske poznatky, umožňujúce sa uplatniť tak v chemických technológiách pri výrobách materiálov z prírodných a syntetických polymérov, ako aj vo výskume a vývoji.

Uplatnenie absolventov
Študijný program Prírodné a syntetické polyméry ako jediný zo študijných programov technicky a technologicky orientovaných študijných odborov poskytuje interdisciplinárne štúdium v oblasti prírodných a syntetických polymérov pre aplikáciu vo všetkých oblastiach priemyslu, v ktorých sa polyméry používajú. Absolvent tohto študijného programu je chemický inžinier s hlbokými, komplexnými znalosťami o štruktúre a vlastnostiach polymérnych materiálov, technológiách spracovania polymérov, možnostiach ich aplikácie, ako aj recyklácie odpadov z polymérov. Absolvent sa vyznačuje hlbokými znalosťami o priebehu a kinetike dejov spôsobujúcich starnutie polymérnych materiálov, čo mu umožňuje navrhovať vhodné technologické opatrenia a účinné prostriedky na preventívnu ochranu a stabilizáciu výrobkov z polymérov. Ovláda moderné inštrumentálne metódy analýzy polymérnych materiálov, vie získať potrebné súbory experimentálnych údajov o ich vlastnostiach a štruktúre, tieto údaje vie spracovať, analyzovať a vyhodnotiť. Absolvent je schopný absorbovať najnovšie vedecké poznatky odboru a aplikovať ich na riešenie praktických problémov. Vie pri tom samostatne alebo ako člen tímu posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich najefektívnejšie a najšetrnejšie z hľadiska vplyvu na životné prostredie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Additional Admission Conditions for Engineer Study Programmes at the Faculty of Chemical and Food Technology, STU in BratislavaBez prijímacích skúšok
áno

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.02.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Aktuálny počet podaných prihlášok:
1


Prílohy
  • bakalársky diplom
  • kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu alebo kópiu výpisu absolvovaných predmetov s kreditovým hodnotením
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje