Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky

Vedomosti získané počas štúdia sú zamerané na priemyselnú technickú prax, predovšetkým reálnu prax v automobilovom priemysle SR. Teoretické vedomosti sú v profesijnej praxi transformované do praktických zručností, kde sa následne formujú do schopností riešiť úlohy a zadania praktického života. Na základe poznania požiadaviek výrobných organizácií v odvetví automobilového priemyslu môžeme konštatovať, že absolvent je pripravený zvládnuť okamžitý nástup na pracovné miesto z hľadiska získaných vedomostí a zručností, a to vo všetkých stupňoch výrobných organizácií – od výrobcu komponentov, dielov až po finálnu výrobu automobilov a služby v oblasti automobilového priemyslu. Posilnením osobnostnej výchovy, individuálnym prístupom a širším záujmom odbornej praxe o takto vzdelaných ľudí (so všetkými predpokladmi na ďalší individuálny rast) navrhovaný študijný program umožní všetkým absolventom okamžité uplatnenie v praxi.

Uplatnenie absolventov
Ak sa absolvent bakalárskeho študijného programu Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky je priamo pripravený zapojiť sa do pracovného procesu, predovšetkým v spoločnostiach v ktorých vykonával profesijnú prax predovšetkým v oblasti automotive priemyslu ako -odborný pracovník v oblasti výroby a montáže -odborný pracovník kontroly kvality a súvisiacich činností v automobilovom priemysle, -odborný technický pracovník útvarov zabezpečovania kvality

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia


Doplňujúce informácie
 • Termín podania prihlášky: do 31.3.2020
 • Poplatok za prijímacie konanie pre dennú formu štúdia:
  20 € - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (štúdium v štátnom jazyku),
  80  € - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (štúdium v cudzom - anglickom jazyku),
 • Prijíma sa na základe študijných výsledkov na strednej škole
 • Zaslanie všetkých povinných príloh  (kópia maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia v papierovej forme) : po vygenerovaní a podaní e-prihlášky alebo ihneď po vykonaní maturitnej skúšky
 • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 8.6.2020 a 17.6.2020 - po prijímacích skúškach


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  16.01.2023 - 31.03.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
39


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie

Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika Adresát Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava Číslo účtu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol elektronickej prihlášky generuje informačný systém prihlášky 
Konštantný symbolpre platbu prevodom: 0558  

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800
SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 28.03.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje