Organická chémia

Doktorandský študijný program pripravuje vysoko kvalifikovaných organických chemikov, ktorí majú potrebné vedomosti zo všeobecnej chémie, biorganickej a materiálovej chémie. Študijný program umožňuje získať teoretické znalosti všeobecnej organickej chémie, organickej syntézy zahrňujúcej kontrolu chemoselektivity, diastereoselektivity, enatioselektivy a cieleného vývoja nových syntetických metód. Rozvíja schopnosť plánovania a uskutočnenia viacstupňových syntéz aktívnych substancií pre chemický a farmaceutický priemysel.

Uplatnenie absolventov
Uplatnenie absolventov doktorandského študijného programu Organická chémia je predovšetkým v oblasti výskumu a vývoja v odbore organickej chémie v chemickom, agrochemickom, farmaceutickom, potravinárskom, kozmetickom priemysle a v oblasti materiálovej chémie, ale s presahom aj do medziodborových profesií v rámci analytickej, anorganickej a fyzikálno-organickej chémie. Absolvent študijného programu Organická chémia sa v týchto sektoroch uplatní hlavne ako organický chemik špecialista, chemický špecialista vo výskume a vývoji v oblasti organickej syntézy, chemický špecialista technológ, špecialista chemickej výroby, špecialista chemickej kontroly, riadiaci pracovník v chemickej výrobe, ale môže sa uplatniť aj v akademickej sfére ako vysokoškolský pedagóg v odbore organická chémia alebo vedecko-výskumný pracovník. Absolvent tohto študijného programu sa vyznačuje vysoko odbornými znalosťami z oblasti pokročilej organickej chémie, stereochémie a chémie heterocyklických zlúčenín. Ovláda najmodernejšie trendy stratégie a taktiky organickej syntézy a hlavné princípy vzťahov medzi štruktúrou organických zlúčenín a ich reaktivitou. Ovláda rôzne spôsoby merania fyzikálnych veličín a tieto vie spracovávať, analyzovať a vyhodnocovať. Svoje vedomosti efektívne využíva pri riešení vedecko-výskumných projektov a programov v oblasti prípravy nových organických molekúl, bioaktívnych farmaceutík, prírodných látok a ich analógov a taktiež pri vývoji nových metód v oblasti organickej syntézy. Absolvent študijného programu Organická chémia vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo alebo vzdelávanie v odbore organickej chémie. Špecializuje sa na vývoj metód na určenie štruktúry zlúčenín na báze uhlíka alebo nových a netradičných spôsobov syntézy prírodných látok, organických zlúčenín a materiálov. Absolvent vie uplatňovať vedomosti z organickej, anorganickej, analytickej, fyzikálnej, polymérnej, makromolekulovej a materiálovej chémie v praxi, vie navrhnúť experiment a vyhodnotiť jeho výsledok, charakterizovať a vysvetliť vlastnosti a reakcie organických zlúčenín, navrhnúť efektívne postupy na vyriešenie zadanej úlohy, špecifikovať vznik problémov a rizík pri riešení projektov, určovať príčiny, predvídať ich dôsledky a modifikovať ďalší postup. Vie samostatne riešiť problémy z rôznych oblastí chémie, predovšetkým však z organickej chémie, aplikovať a overovať výsledky riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov. Absolvent je schopný aplikovať najnovšie teoretické poznatky na riešenie praktických problémov, pričom vie samostatne posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich to najefektívnejšie, ktoré zohľadňuje prínosovú, ale aj nákladovú zložku. Absolvent je schopný zvládnuť náročné analytické metódy, identifikovať príčiny neočakávaných výsledkov rutinných analýz, definovať a charakterizovať a vysvetliť chemické a fyzikálno-chemické kvalitatívne metódy v organickej chémii, navrhovať metódy a postupy pre odbery vzoriek pre príslušné fyzikálno-chemické skúšky. Absolvent študijného programu Organická chémia vie navrhnúť úlohy pre výskum a vývoj v chemickej výrobe na základe analýzy vývojových trendov, vie zhromažďovať, vyhodnocovať a aplikovať výsledky výskumných a vývojových úloh v chemickej výrobe a overovať si ich efektívnosť. Ovláda obsluhu chemických aparatúr, zariadení a laboratórnej techniky v rôznych odvetviach chemickej výroby, hlavne však v priemyselnej organickej syntéze. Vie implementovať správne druhy strojov, prístrojov a surovín do chemickej výroby. Je schopný evidovať technickú a prevádzkovú dokumentáciu v chemickej výrobe. Absolvent je schopný uplatňovať zásady BOZP, hygieny práce a požiarnej prevencie v chemickom laboratóriu a vo výrobe. Vie charakterizovať postupy zaobchádzania s nebezpečnými látkami a opísať princípy klasifikácie nebezpečných látok a vie aplikovať zásady bezpečnosti pri práci s nebezpečnými chemikáliami, toxickými látkami a žieravinami do laboratórnej činnosti a do chemickej výroby.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2024 - 31.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    02.07.2024 - 15.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2400 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje