Chémia a technológia životného prostredia

V rámci doktorandského študijného programu Chémia a technológia životného prostredia študenti riešia výskumné úlohy s hlavným dôrazom kladeným na technológiu vody (čistenie odpadových vôd, úprava vody, spracovanie kalov), technológie spracovania odpadov a produkcie bioplynu, technológie ochrany ovzdušia a monitorovacie / analytické metódy pre ochranu zložiek životného prostredia (vody, ovzdušia a pôdy). V 1. roku štúdia absolvujú vybrané environmentálne predmety. Počas celého štúdia participujú aj na výučbe predmetov zameraných na environmentálnu chémiu a technológiu.

Uplatnenie absolventov
Doktorandský študijný program Chémia a technológia životného prostredia je svojim zameraním jedinečným študijným programom na Slovensku. Je orientovaný na tri hlavné a v súčasnosti mimoriadne dôležité oblasti životného prostredia – voda, ovzdušie a odpady. Mimoriadne dôležitým aspektom tohto študijného programu je jeho orientácia na výskumnú nadstavbu technologických problémov životného prostredia a to so zameraním na úpravu vôd, čistenie odpadových vôd, na ochranu ovzdušia a riešenie problematiky priemyselných resp. komunálnych odpadov. Ochrana životného prostredia je dnes jedným z dominantných smerov vo všetkých oblastiach priemyslu a je neodmysliteľnou súčasťou udržateľného rozvoja našej spoločnosti. Aj preto je uplatnenie absolventov prakticky vo všetkých priemyselných a komunálnych oblastiach, teda všade tam, kde si moderný človek uvedomuje dopad jeho činnosti na prírodu, kde je potrebné hľadať a nachádzať moderné postupy ochrany vôd a ovzdušia, riešiť problematiku odpadov a pod. Odborník v technológiách životného prostredia je dnes hľadaným „tovarom“ na trhu práce, predovšetkým v chemickom, petrochemickom, potravinárskom, farmaceutickom a papierenskom priemysle, ale s presahom aj do medziodborových profesií v oblasti priemyselnej a komunálnej sféry, hlavne tam, kde je potrebné rozpoznať nebezpečenstvo znečistenia životného prostredia a hľadať riešenia na jeho ochranu a revitalizáciu. Vzhľadom na špecifické a momentálne aj výnimočné postavenie absolventa tohto študijného programu v rámci systému vysokoškolského vzdelávania v SR, dlhodobo evidujeme zvýšený dopyt praxe po takýchto absolventoch. Možnosti uplatnenia po ukončení štúdia tohto študijného odboru sú napr. ako: - riadiaci technológovia pre prevádzku a optimalizáciu procesov a technológií ochrany životného prostredia (najmä pre čistiarne odpadových vôd, úpravne vody, bioplynové stanice, zariadenia na ochranu ovzdušia atď.) - výskumní pracovníci v odbore environmentálnych technológií - vedúci pracovníci kontrolných laboratórií a pracovníci laboratórií špecializovaných na monitoring zložiek životného prostredia - pracovníci odborov životného prostredia priemyselných podnikov - vodohospodári, zamestnanci vodárenských spoločností - zamestnanci štátnej a miestnej správy pre oblasť ochrany životného prostredia Absolvent tohto študijného programu sa vyznačuje hlbokými znalosťami z oblasti technického a technologického poznania materiálových a energetických bilancií javov, ktoré prebiehajú v zariadeniach na ochranu zložiek životného prostredia. Ovláda rôzne spôsoby merania fyzikálno-chemických a biochemických veličín a tieto vie spracovávať, analyzovať a vyhodnocovať. Absolvent vie samostatne i ako súčasť tímu analyzovať environmentálne problémy, navrhnúť ich riešenie, implementovať moderné meracie, optimalizačné a riadiace algoritmy a systémy.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2024 - 31.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    02.07.2024 - 15.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2400 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje