Analytická chémia

Študijný program Analytická chémia podnecuje zásady vedeckej práce a väzby výskum - vývoj - aplikácia - interpretácia, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentáciu a publikovanie výsledkov v oblasti analytickej chémie ako vedy, potrebné vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax. Absolvent ovláda metodológiu vedeckej práce, najmä so zameraním na špecifické oblasti analytickej chémie (štruktúrna analýza, analýza vysokočistých materiálov, stopová a ultrastopová analýza komplexných multikomponentných vzoriek, analýza chirálnych látok), aplikačne orientované oblasti (analýza v technologických procesoch, environmentálna analýza, klinická analýza, farmaceutická analýza a pod.) a metódicky orientované oblasti (separačné metódy, identifikačné a detekčné metódy, metódy štruktúrnej analýzy a pod.).

Uplatnenie absolventov
Absolvent ovláda metodológiu vedeckej práce, špeciálne so zameraním sa na špecifické oblasti analytickej chémie (štruktúrna analýza, analýza vysokočistých materiálov, stopová a ultrastopová analýza komplexných multikomponentných vzoriek, analýza chirálnych látok a pod.), aplikačne orientované oblasti (klinická analýza, environmentálna analýza, farmaceutická analýza a pod.) a metódovo orientované oblasti (separačné metódy, identifikačné a detekčné metódy, metódy štruktúrnej analýzy a pod.).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.Podmienky pre zahraničných študentov

ECTS Information PackageVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ.Forma prijímacej skúšky

písomná a ústna

Ďalšie informácie nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT

  • Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave [PDF]


  • Deň otvorených dverí

    29.01.2019

  • Deň otvorených dverí

    01.02.2019

  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2019 - 31.05.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 24.06.2019 03:01

Upozorniť na neaktuálne údaje