Strojárske technológie a materiály

Odborný profil vytvárajú poznatky v odbore strojárenstva s orientáciou na strojárske technológie zvárania, tvárnenia, zlievania , obrábania ďalej základné vedomosti o konštrukčných kovových a nekovových materiáloch a ich uplatnení v strojárenstve. Absolvent rozumie základom problematiky technickej prípravy výroby, použitia materiálov a výrobných technológií v oblasti strojárenstva, je schopný zabezpečovať zavádzanie a chod výrobno-technologických systémov a riešiť technologické a materiálové prevádzkové problémy, dokáže využívať informačné technológie. Je si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie.

Uplatnenie absolventov
Štruktúra a kvalita vzdelávacieho procesu, vysoký podiel projektových prác a výrobno-odborná prax v dĺžke 6 týždňov vytvárajú dobré predpoklady rýchlej adaptácie absolventov na požiadavky praxe. Na druhej strane uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia je v súčasnosti značne limitované záujmom zamestnávateľskej sféry a tiež malým záujmom samotných absolventov bakalárskeho štúdia o odchod do praxe. Skoro všetci absolventi bakalárskeho štúdia majú záujem pokračovať v štúdiu na inžinierskom stupni.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://www.sjf.stuba.sk/sk/podmienkypre-prijatie-na-studium.html?page_id=5311Doplňujúce informácie

Všetky informácie sú na web stránke Strojníckej fakulty: 

https://www.sjf.stuba.sk/6093Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

PRIJÍMAME VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOKKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou. 

Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2023/2024 otvára iba dennú formu bakalárskeho štúdia. Forma prijímacej skúšky

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOKTesty

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  • Podanie prihlášky na štúdium

    16.01.2023 - 31.03.2023

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.07.2023 - 18.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Aktuálny počet podaných prihlášok:
47


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie
  • životopis
  • výpis z účtu / potvrdenie domácich platobných príkazov / - doklad o zaplatení manipulačného poplatku


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie

Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika Adresát Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol elektronickej prihlášky generuje informačný systém prihlášky 
Konštantný symbolpre platbu prevodom: 0558  

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800
SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje