Špeciálna pedagogika

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači o študijný program musia mať ukončený 2. stupeň vysokoškolského vzdelania, prednostne v študijnom odbore: 1.1.6. Špeciálna pedagogika (resp. v jeho starších ekvivalentoch) alebo 2. stupeň vysokoškolského vzdelania v študijných odboroch: Liečebná pedagogika, Predškolská a elementárna pedagogika. Musia úspešne vykonať prijímaciu skúšku, v ktorej preukážu hĺbku a potrebný rozsah vedomostí potrebných na doktorandské štúdium so zameraním na zvolenú tému dizertačnej práce. Predložia písomný projekt k zvolenej téme dizertácie. V rozprave k tomuto projektu   preukážu predpoklady na vedeckú prácu vrátane dobrej orientácie v zahraničnej  a domácej vedeckej produkcii.

Uchádzač sa prihlasuje na jednu z tém vypísaných fakultou a zverejnených na webovej stránke fakulty najmenej dva mesiace pred dňom prijímacieho konania. Súčasti prijímacieho konania sú: ústna skúška zo špeciálnej pedagogiky, výchovnej rehabilitácie postihnutých a narušených, teórie komunikácie postihnutých a narušených, ako aj obhájenie projektu výskumu, ktorý má byť predmetom dizertačnej práce, dôkaz o počítačovej gramotnosti uchádzača (Word, Excel, Power Point, internet). Prijímacia skúška sa uskutoční pred komisiou, zloženie ktorej je navrhnuté odborovou komisiou a schválené dekanom fakulty. Minimálny počet členov skúšobnej komisie na prijímacích pohovoroch sú 3 osoby – predseda a dvaja  členovia komisie. Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica. Komisia predloží návrh na prijatie úspešného uchádzača dekanovi. Dekan rozhodne na základe výsledkov prijímacej skúšky o prijatí alebo neprijatí uchádzača do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky. V písomnom rozhodnutí o prijatí uchádzača na doktorandské štúdium sa uvedie študijný program, forma štúdia, meno školiteľa a téma dizertačnej práce. Písomné rozhodnutie musí okrem uvedeného obsahovať výrok, odôvodnenie, poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na doktorandské štúdium, má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania a môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan. Súčasťou dokumentácie o zápise je aj schválený individuálny študijný plán doktoranda.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači sa riadia Vnútorným predpisom č. 23/2008 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave ktorou sa upravujú podmienky uzatvorenia zmlúv v súvislosti so štúdiom zahraničných študentov na UK a jeho dodatku č. 8/2011. Podmienky štúdia sa upresňujú na základe zmluvy medzi školou a uchádzačom.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Študenti so sluchovým postihnutím:

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., tel.: 02/49 287 202, 02/49 287 101

e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk

 

Študenti s telesným postihnutím:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. tel.: 02/49 287 111,

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

 

Študenti so zrakovým postihnutím:

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., tel.: 02/49 287 109,

e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk

Študenti so špecifickými poruchami učenia:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. tel.: 02/49 287 111,

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho elektronicky vyplnenej prihlášky na Pedagogickú fakultu.

Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač  podáva elektronicky cez akademický informačný systém AIS2 a zároveň vytlačenú spolu s ďalšími prílohami aj v printovej podobe. Prihlášku a podrobný popis jej vypĺňania v elektronickej podobe nájde na webovej stránke www.fedu.uniba.sk. Po nahratí elektronickej prihlášky do systému ju uchádzač vytlačí, podpíše a s požadovanými prílohami ( http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=3472 ) , pošle poštou na adresu Oddelenia vedy a doktorandského štúdia UK PdF. Len správne vyplnená, uchádzačom podpísaná   a najneskôr v stanovenom termíne  doručená  prihláška bude oficiálne zaregistrovaná.

Podrobnejšie informácie o témach dizertačných prác, školiteľoch, obsahu prijímacích pohovorov, termíne prijímacích pohovorov, budú k dispozícií na stránke: http://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-uchadzacov/Forma prijímacej skúšky

- ústna

- písomná (odovzdanie projektu dizertačnej práce, preklad z cudzieho jazyka)  • Podanie prihlášky na štúdium

    13.03.2017 - 21.05.2017

  • Konanie prijímacej skúšky

    22.06.2017 - 27.06.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 290 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 80 €
elektronická prihláška: 80 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

60  EUR za jednu  prihlášku (max. 2. študijné programy)

Banka: Štátna pokladňa

Číslo účtu: SK 9281800000007000083741

Variabilný symbol: 20192020

(úhrada je možná len bankovým prevodom)

Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou  elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AiS. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje (aj špecifický symbol) a do správy pre prijímateľa zadá svoje meno a priezvisko, kópia dokladu o úhrade (ústrižok poukážky alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu) je povinnou prílohou prihlášky. Bez požadovaného potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška zaevidovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. – hamranova@fedu.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 27.09.2018 12:23

Upozorniť na neaktuálne údaje